Zápis z 2. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (26. 2. 2020)

26. únor 2020

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 26. 2. 2020 ve 14.00 hodin,  v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2

Přítomni: Miroslav Dittrich, místopředseda Rady ČRo; Zdeněk Mahdal, Ivan Vodochodský, Tomáš Kňourek, Jan Krůta, Vítězslav Jandák, členové Rady ČRo; Jiří Šuchman, předseda dozorčí komise Rady ČRo

Omluveni: Hana Dohnálková, předsedkyně Rady ČRo; Jiří Vejvoda, místopředseda Rady ČRo; Petr Arenberger, člen Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Jan Menger, ředitel Regionálního vysílání ČRo; Jiří Hošna, ředitel Komunikace, marketingu a obchodu; Josef Havel, ředitel Kanceláře GŘ

Program:
- Zahájení, schválení programu
- Schválení zápisů z předsednictva Rady ČRo
- Výsledky poslechovosti Radioprojekt v období 1. 7. – 17. 12. 2019
- Zpráva o činnosti ombudsmana ČRo za rok 2019
- Zpráva o výběru rozhlasových poplatků za rok 2019
- Informace generálního ředitele
- Shrnutí činnosti ČRo za 2. pololetí 2019
- Vyhodnocení ukazatelů výkonu práce generálního ředitele ČRo za 2. pololetí 2019
- Nájemní smlouvy
- Stížnosti a podněty posluchačů
- Různé
- Závěr
Hlasování o programu: 6 – 0 – 0

Usnesení 14/20
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 29. 1. 2020.
Hlasování: 6 – 0 – 0

Usnesení 15/20
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 12. 2. 2020.
Hlasování: 6 – 0 – 0

Usnesení 16/20
Rada českého rozhlasu vzala na vědomí výsledky poslechovosti Radioprojekt v období 1. 7. 2019 – 17. 12. 2019 a Statistiky online aktivit Českého rozhlasu.
Hlasování: 6 – 0 – 0

Usnesení 17/20
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o činnosti ombudsmana za rok 2019Hlasování: 6 – 0 – 0

Usnesení 18/20
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o výběru rozhlasových poplatků za rok 2019.
Hlasování: 6 – 0 – 0

Informace generálního ředitele: R. Zavoral informoval o předběžných výsledcích hospodaření ČRo za rok 2019, v neauditovaném výsledku za loňský rok skončilo hospodaření rozhlasu s přebytkem 9,5 milionu korun, detailní rozbor bude součástí zprávy o hospodaření v červnu tohoto roku. K aktuální situaci ohledně koronaviru svolává zítra generální ředitel pracovní skupinu, která bude jednat o přijetí případných opatření.

Usnesení 19/20
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Informace o činnosti ČRo za 2. pololetí 2019.
Hlasování:
6 – 0 – 0

Usnesení 20/20
Rada Českého rozhlasu uděluje generálnímu řediteli ČRo René Zavoralovi na základě Zákona o Českém rozhlasu § 8 písm. j a Statutu Rady ČRo čl. I, odst. 2, odměnu za 2. pololetí roku 2019 ve výši 95%, tj. 456 000,- Kč dle předem stanovených ukazatelů:

1) Dodržování Zákona o ČRo, Kodexu a Statutu ČRo  35 %
2) Plnění usnesení Rady ČRo a dodržování dohodnutých termínů Rady ČRo 10 %
3) Podíl ČRo na trhu (share) 22,2% 10 %
4) Plnění rámcového plánu činnosti ČRo na rok 2019 15 %
5) Vyrovnané hospodaření, dodržování plánovaného rozpočtu 25 %

Hlasování: 6 – 0 – 0

Usnesení 21/20
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila nájemní smlouvu mezi ČRo a Ranchero Food Services s.r.o. na pronájem kavárny Radiocafé Vinohradská 12 na dobu určitou od 1. 4. 2020 po dobu čtyř let s využitím opce 10 let.
Hlasování: 6 – 0 – 0

Usnesení 22/20
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  dodatek č. 1  k nájemní smlouvě ze dne 7. 8. 2018 mezi ČRo (Ostrava) a REKORD CZ MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ, s.r.o. na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu tohoto dodatku č. 1 a uveřejněním dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
Hlasování: 6 – 0 – 0

Usnesení 23/20
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty těchto posluchačů, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování: 6 – 0 – 0

Usnesení 24/20
Rada Českého rozhlasu svolává 3. řádnou schůzi v roce 2020 na 25. 3. 2020 v Pardubicích a pověřuje předsedkyni Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovila místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 6 – 0 – 0

Ověřovatel:  M. Dittrich

Příloha k usnesení 23/20 - stížnosti a podněty posluchačů

Jednotlivé stížnosti a odpovědi Rady najdete v rubrice Stížnosti.

Radioprojekt – základní výsledky výzkumu období 1. 7. 2019 – 17. 12. 2019

Statistiky online aktivit Českého rozhlasu

Zpráva o výběru rozhlasových poplatků za rok 2019

Zpráva o činnosti ombudsmana za rok 2019

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio