Zápis z 8. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (26. 8. 2015)

26. srpen 2015

Zápis z 8. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 26. 8. 2015 ve 14.00 hodin, v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha

Přítomni: Michal Stehlík, předseda Rady ČRo; Petr Šafařík, Jiří Vejvoda, místopředsedové Rady ČRo; Milan Badal, Ervín Kukuczka, Tomáš Kňourek, Ivan Vodochodský, Hana Dohnálková, Ivan Tesař, členové Rady ČRo; Jiří Volf, předseda DK

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: Peter Duhan, generální ředitel ČRo; Jan Menger, náměstek GŘ pro regionální vysílání; Tomáš Kollarczyk, pověřený řízením sekce zprávy a provozu; Václav Hradecký, vedoucí oddělení výzkumu a analytiky; Alexandr Pícha, ředitel Centra Nová média; Zora Karmazín Blümlová, ředitelka odboru generálního ředitele

Program:
- zahájení, schválení programu
- schválení zápisů z předsednictev Rady ČRo
- výsledky poslechovosti RADIOPROJEKT za období leden - červen 2015
- schválení VZ o hospodaření ČRo za rok 2014
- stížnosti a podněty posluchačů
- vyhodnocení ukazatelů výkonu práce generálního ředitele ČRo za 1. pololetí 2015
- stanovení ukazatelů výkonu práce generálního ředitele ČRo na 2. pololetí 2015
- neveřejný bod jednání
- nájemní smlouvy
- různé
- závěr

Program byl schválen
Hlasování: 9 - 0 - 0                                              

Usnesení 78/15
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 29. 7. 2015.
Hlasování: 9 - 0 - 0                      

Usnesení 79/15
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 12. 8. 2015.
Hlasování: 9 - 0 - 0

Usnesení 80/15
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí výsledky poslechovosti RADIOPROJEKT za období leden - červen 2015.
Hlasování:
9 - 0 - 0

Usnesení 81/15
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své Dozorčí komise schválila Výroční zprávu o hospodaření ČRo za rok 2014.
Hlasování:
9 - 0 - 0

Usnesení 82/15
Rada Českého rozhlasu konstatuje, že byl v pořadu „Pro a proti“ z 3. 4. 2015 porušen Kodex ČRo, a to konkrétně v bodě 7.4 ve smyslu povinnosti zachování nestrannosti moderátora.
Hlasování:    
pro: H. Dohnálková, P. Šafařík, M. Stehlík, J. Vejvoda, T. Kňourek, M. Badal, I. Tesař, I. Vodochodský

proti: 0
zdržel se: E. Kukuczka
Hlasování: 8 – 0 - 1
Usnesení bylo přijato.

Návrh usnesení 83/15
Rada Českého rozhlasu na základě došlé posluchačské stížnosti konstatuje, že Český rozhlas nereferováním o mezinárodním prohlášení „Sjednocení za mír“ ze 6. 5. 2015 (radě potvrzeno i sdělením ČRo z 2. 7. 2015) porušil několik ustanovení Kodexu Českého rozhlasu, a to zejména:  Preambule Kodexu ČRo, písmeno d) a písmeno e) a dále čl. 6, odst. 1 Kodexu ČRo.
Hlasování:    
pro:  P. Šafařík, T. Kňourek
proti:  I. Tesař
zdržel se: E. Kukuczka, H. Dohnálková, M. Stehlík, J, Vejvoda, M. Badal, I. Vodochodský
Hlasování: 2 – 1 - 6
Usnesení nebylo přijato.

Usnesení 83/15

Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů: viz příloha zápisu.
Hlasování:
9 - 0 - 0

Usnesení 84/15
Rada Českého rozhlasu uděluje generálnímu ředitel ČRo Peteru Duhanovi na základě Zákona o Českém rozhlasu § 8 písm. j a Statutu Rady ČRo čl. I, odst. 2, odměnu za 1. pololetí roku 2015
ve výši 70%, tj. 336 000,- Kč dle předem stanovených ukazatelů:
1/Dodržování Kodexu a Statutu ČRo                                                           25 % 
2/Dodržování usnesení Rady ČRo                                                              20 %
3/Podíl ČRo na trhu (share) 22 %                                                               20 %
4/Kvalita předkládaných materiálů a dodržování dohodnutých termínů        5 %

Protinávrh usnesení: odměna ve výši 90%  
Rada Českého rozhlasu uděluje generálnímu řediteli ČRo Peteru Duhanovi na základě Zákona o Českém rozhlasu § 8 písm. j a Statutu Rady ČRo čl. I, odst. 2, odměnu za první pololetí roku 2015 ve výši 90%, tj. 432 000,- Kč dle předem stanovených ukazatelů. 
Hlasování:     

pro: M. Badal, E. Kukuczka
proti: 0
zdržel se: H. Dohnálková, P. Šafařík, M. Stehlík, J. Vejvoda. T. Kňourek, I. Tesař, I. Vodochodský
Hlasování: 2 - 0 - 7
Usnesení nebylo přijato.

Protinávrh usnesení: odměna ve výši 70%  

Rada Českého rozhlasu uděluje generálnímu řediteli ČRo Peteru Duhanovi na základě Zákona o Českém rozhlasu § 8 písm. j a Statutu Rady ČRo čl. I, odst. 2, odměnu za první pololetí roku 2015 ve výši 70%, tj. 336 000,- Kč dle předem stanovených ukazatelů.
Hlasování:     

pro: H. Dohnálková, P. Šafařík, M. Stehlík, T. Kňourek, I. Tesař, I. Vodochodský
proti:  0
zdržel se: I. Vejvoda, E. Kukuczka, M. Badal
Hlasování: 6 – 0 - 3
Usnesení bylo přijato.

Usnesení 85/15
Rada Českého rozhlasu na základě § 8 písmene J) Zákona o Českém rozhlasu a Statutu Rady ČRo článku I. odstavce 2, schvaluje návrh odměny generálnímu řediteli ČRo na 2. pololetí 2015 odpovídající trojnásobku měsíční základní mzdy při splnění těchto ukazatelů:
1/Dodržování Kodexu a Statutu ČRo                                                             40 %
2/Dodržování usnesení Rady ČRo                                                                20 %
3/Podíl ČRo na trhu (share) 23 %                                                                 20 %
4/Kvalita předkládaných materiálů a dodržování dohodnutých termínů         20%
Hlasování:
9 - 0 - 0

Usnesení 86/15
Rada Českého rozhlasu  prohlásila tuto část jednání za neveřejnou, tj. usnesení 87, 88 a 89/2015 ve smyslu ustanovení § 7, odst. 3 Zákona o Českém rozhlase č. 484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.  
Hlasování:
9 - 0 - 0

Usnesení 87/15
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor účinné ode dne 4. 9. 2014 mezi ČRo (Plzeň) a Bc. Soňou Brožovou s účinností ode dne podpisu tohoto dodatku č. 1.
Hlasování:
9 - 0 - 0

Usnesení 88/15

Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor účinné ode dne 28. 1. 2011 mezi ČRo (Plzeň) a Plzeňskou filharmonií s účinností ode dne podpisu tohoto dodatku č. 1. na dobu určitou do 31. 12. 2015.
Hlasování:
9 - 0 - 0

Usnesení 89/15
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila nájemní smlouvu prostory na dobu neurčitou mezi ČRo (Plzeň) a Agenturou 4PRO, s.r.o. s účinností od 1. 9. 2015.
Hlasování:
9 - 0 - 0

Usnesení 90/15
Rada Českého rozhlasu svolává 9. řádnou schůzi v roce 2015 na 30. 9. 2015 a pověřuje předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 9 - 0 - 0

Ověřovatel:  Michal Stehlík

Příloha k usnesení 83/15 - stížnosti a podněty posluchačů

Právní stanoviska ohledně působnosti Rady ČRo

Zvukový záznam z 8. veřejné schůze

Zápisy z jednání předsednictva Rady ČRo

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio