Zápis z 8. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (29. 8. 2018)

29. srpen 2018

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 29. 8. 2018 v 14.00 hodin, v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2

Přítomni: Hana Dohnálková, předsedkyně Rady ČRo; Jiří Vejvoda, Miroslav Dittrich, místopředsedové Rady ČRo; Tomáš Kňourek, Vítězslav Jandák, Ivan Vodochodský, Petr Arenberger, Zdeněk Mahdal, členové Rady ČRo; Filip Hejl, předseda dozorčí komise Rady ČRo

Omluveni:  -

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Jan Menger, ředitel regionálního vysílání ČRo; Jiří Hošna, ředitel komunikace a vnějších vztahů ČRo

Program:
- Zahájení, schválení programu
- Schválení zápisu z předsednictva Rady ČRo
- Zpráva o činnosti DK Rady ČRo za 2. čtvrtletí 2018
- Aktualizace rozpočtu ČRo na rok 2018
- Výsledky poslechovosti Radioprojekt za období 1. 1. 2018 – 30. 6. 2018
- Shrnutí činnosti ČRo za 1. pololetí 2018
- Vyhodnocení ukazatelů výkonu práce generálního ředitele ČRo za 1. pololetí 2018
- Informace generálního ředitele
- Personální informace
- Zpráva GŘ ČRo o stavu procesu optimalizace pracovních míst v Českém rozhlase
- Vysílání ČRo Vltava 7. 7. 2018
- Dlouhodobý plán programového, technického a ekonomického rozvoje ČRo v letech 2019 – 2022
- Jmenování ředitelů regionálních studií ČRo
- Neveřejný bod jednání
- Nájemní smlouva
- Stížnosti a podněty posluchačů
- Různé
- Závěr

Hlasování o programu: 8 – 0 – 0

Usnesení 76/18
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 25. 7. 2018.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 77/18
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o činnosti dozorčí komise Rady Českého rozhlasu za 2. čtvrtletí 2018.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 78/18
Rada Českého rozhlasu schválila na základě doporučení své dozorčí komise Aktualizaci rozpočtu ČRo na rok 2018.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 79/18
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí výsledky poslechovosti RADIOPROJEKT za období 1. 1. 2018 – 30. 6. 2018.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 80/18
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí „Shrnutí činnosti Českého rozhlasu za 1. pololetí 2018“.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení  81/18
Rada Českého rozhlasu uděluje generálnímu řediteli ČRo René Zavoralovi na základě Zákona o Českém rozhlasu § 8 písm. j a Statutu Rady ČRo čl. I, odst. 2, odměnu za 1. pololetí roku 2018 ve výši  100%, tj. 480 000,- Kč dle předem stanovených ukazatelů:

1)   Dodržování Kodexu, Statutu ČRo a Zákona o ČRo     45 %    
2)Dodržování usnesení Rady ČRo  20 %
3)Kvalita předkládaných materiálů a dodržování dohodnutých termínů  10 %
4)Podíl ČRo na trhu (share) 22,2%10 %
5)Plnění Rámcového plánu činnosti ČRo na rok 2018 v 1. pololetí 2018   15 %

Hlasování: 8 – 0 – 0

Informace generálního ředitele:
R. Zavoral informoval o záměru vedení rozhlasu koupit v centru Olomouce budovu pro potřeby RS ČRo Olomouc. V současné době sídlí regionální studio v pronajatém objektu od vedení města, ale cena objektu stanovená olomouckou radnicí byla pro rozhlas neakceptovatelná.

Proto se vedení rozhlasu rozhodlo zakoupit jiný objekt v centru města, jehož cena je pro rozhlas přijatelná, celá transakce by měla být realizována do konce letošního roku, objekt bude rekonstruován a v plánu je otevřít novou budova RS do roku 2022.

Usnesení 82/18
Rada Českého rozhlasu projednala informaci generálního ředitele o jmenování Tomáše Vacka šéfredaktorem stanice Český rozhlas Rádio Junior s účinností od 1. 10. 2018.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 83/18
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu generálního ředitele ČRo o stavu procesu optimalizace pracovních míst v Českém rozhlase.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 84/18
Rada Českého rozhlasu v souvislosti s vysíláním na ČRo Vltava dne 7. 7. 2018 v dopoledních hodinách v pořadu „Ahoj! Aneb na počátku byla voda“ a s odkazem na § 8, písmena g  Zákona o Českém rozhlasu apelativně doporučuje vedení Českého rozhlasu, aby se vysílání v době od 06 do 22 hod vyvarovalo nevhodných vulgarit.
Hlasování:    
Pro:
I. Vodochodský, Z. Mahdal, J. Vejvoda, H. Dohnálková, M. Dittrich, T. Kňourek, P. Arenberger
Proti:
0
Zdržel se:
V. Jandák
Usnesení bylo přijato.

Usnesení 85/18
Rada Českého rozhlasu schválila Dlouhodobý plán programového, technického a ekonomického rozvoje ČRo v letech 2019 – 2022 předložený generálním ředitelem ČRo.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 86/18
Rada Českého rozhlasu na základě návrhu generálního ředitele ČRo René Zavorala jmenuje: 
Ing. Zdeňka Duspivu 
ředitelem rozhlasových studií ČRo České Budějovice a ČRo Vysočina na dobu dvou let s účinností od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2020
Ing., Mgr. Milana Knotka 
ředitelem rozhlasových studií ČRo Sever a ČRo Liberec na dobu čtyř let s účinností od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2022
PhDr. Zdeňka Levého 
ředitelem rozhlasových studií ČRo Plzeň a ČRo Karlovy Vary na dobu čtyř let s účinností od 1.10. 2018 do 30. 9. 2022
MUDr., Mgr. Josefa Podstatu 
ředitelem rozhlasových studií ČRo Olomouc a ČRo Ostrava na dobu čtyř let s účinností od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2022.

Rada Českého rozhlasu na základě návrhu generálního ředitele ČRo René Zavorala pověřuje Bc. Jana Mengera řízením regionálních studií ČRo Regina a ČRo Region, Středočeský kraj s účinností od 1. 10. 2018 do doby jmenování ředitele uvedených regionálních studií.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 87/18
Rada Českého rozhlasu prohlásila tuto část jednání za neveřejnou, tj. usnesení 88/18  ve smyslu ustanovení § 7, odst. 3 zákona o Českém rozhlase č. 484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 88/18
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  nájemní smlouvu mezi ČRo (Hradec Králové) a Ondřejem Plasem na dobu neurčitou s účinností od 1. 9. 2018.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 89/18
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Různé – T. Kňourek poděkoval za způsob, jak Český rozhlas připomněl výročí okupace roku 1968 a dotázal se, jak se rozhlas připravuje k výročí Mnichovské dohody 1938 a výročí března 1939 a zdali tato výročí budou prezentována ve stejném rozsahu, R. Zavoral uvedl některé připravované akce, písemný seznam akcí a vysílání bude dodán Radě ČRo.
Závěrem R. Zavoral informoval, že pověřil vedením stanice ČRo Dvojka s účinností od 15. 8. 2018 pana Ondřeje Nováčka.

Usnesení 90/18
Rada Českého rozhlasu svolává 9. řádnou schůzi v roce 2018 na 26. 9. 2018 a pověřuje předsedkyni Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovila místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 8 – 0 – 0

Ověřovatel:  H. Dohnálková

Zvukový záznam z 8. veřejné schůze

Zápis z jednání předsednictva Rady ČRo

RADIO PROJEKT – základní výsledky výzkumu v období 1. 1. 2018 – 30. 6. 2018

Statistiky online aktivit Českého rozhlasu

Plán programového, technického a ekonomického rozvoje Českého rozhlasu 2019 – 2022

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio