Zápis z 3. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (29. 3. 2012)

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png
Zápis z 3. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 29. 3. 2012 ve 14.00 hodin v zasedací místnosti 010, Římská 15, Praha 2

Přítomni: Tomáš Ratiborský – místopředseda Rady ČRo, Bohuš Zoubek – místopředseda Rady ČRo, členové Rady: Milan Badal, Ervín Kukuczka, Michal Stehlík, Ivan Tesař, Antonín Zelenka

Sekretariát Rady: Jaroslava Jandová

Hosté: Peter Duhan, generální ředitel ČRo, René Zavoral, náměstek pro strategický rozvoj ČRo, Jan Menger, náměstek generálního ředitele ČRo pro program a vysílání, Hana Skalová, ředitelka ekonomického odboru, Zora Blümlová, vedoucí Kanceláře GŘ

PROGRAM

- Schválení zápisů z předsednictev Rady ČRo
- Informace vedení ČRo k rekonstrukci Vinohradská 12, Praha 2 – spor se zhotovitelem a s Metrostavem - současný stav
- Schválení Výroční zprávy  o činnosti ČRo za r. 2011
- Předběžné výsledky hospodaření ČRo za r. 2011
- Neveřejný bod jednání
- Schválení dodatku k nájemní smlouvě
- Volba úřadujícího předsedy Rady ČRo
- Stížnosti
- Různé 

Program byl schválen
Hlasování:  7-0-0

Usnesení 25/12
Rada Českého rozhlasu zápis z jednání svého předsednictva ze dne 16. února 2012.
Hlasování: 7-0-0

Usnesení 26/12
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 23. února  2012.
Hlasování: 7-0-0

Usnesení 27/12
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 1. března 2012
Hlasování: 7-0-0

Usnesení 28/12
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 8. března 2012
Hlasování: 7-0-0

Usnesení 29/12
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 15. března 2012
Hlasování: 7-0-0

Usnesení 30/12
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 22. března 2012
Hlasování: 7-0-0

Usnesení 31/12
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informaci vedení ČRo o rekonstrukci historické budovy ČRo, Vinohradská 12,  jednání s Metroprojektem a informaci  o vzniku Centra uměleckých těles a obchodního odboru v sekci strategického rozvoje ČRo.
Hlasování: 7-0-0

Usnesení 32/12
Rada Českého rozhlasu schválila Výroční zprávu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2011.
Hlasování: 7-0-0

Usnesení 33/12
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své Dozorčí komise bere na vědomí předběžné výsledky hospodaření ČRo za rok 2011.
Hlasování: 7-0-0

Usnesení 34/12
Rada Českého rozhlasu prohlásila další bod jednání za neveřejný − tj. usnesení 35/12 ve smyslu § 7, odst. 3 Zákona o Českém rozhlase č.484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.
Hlasování: 7-0-0

Usnesení 35/12
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své Dozorčí komise schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 23. 8. 2010 – Českého rozhlasu Plzeň s ICZ a.s.
Hlasování: 7-0-0

Usnesení 36/12
Rada ČRo zvolila na základě svého Jednacího řádu článku VIII bod 3 a Volebního řádu Rady ČRo  článku I bodu 12 úřadujícího předsedu Rady ČRo p.Tomáše Ratiborského, a to do doby řádné volby předsednictva Rady ČRo, která se uskuteční 26.4.2012 na VS Rady ČRo.
Hlasování: 6-0-1
Pro: E.Kukuzcka, A.Zelenka, B.Zoubek, M.Stehlík, M.Badal, I.Tesař
Proti: 0
Zdržel se: T. Ratiborský

Usnesení   37/12
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů:

- Ing. Marty Dohnalové – připomínky k hudbě na ČRo 1 Rž - (předané od RRTV dne 7.2.2012)
- pí Elišky Svobodové
  - nevyváženost v zastoupení žen a mužů v pořadu ČRo2- Praha "Jak to vidí " z 12.2.2012
- Ing. Pavla Mužného
k práci moderátorů na ČRo 1 Rž a ČRo 2 (zaslanou od RRTV) ze 14.2.2012
- RNDr. Lubomíra Parohy
na vysílání ČRo 1 Rž z 23.2.2012
- Mgr. Rudolfa Mazače
  ke stížnosti na redaktora ČRo 3 Vltava – ze dne 23.2.2012
- Ing. Pavla Vrbovského
  - k reklamě na přípravek Clavin   - z 21.3.2012
- p. Vladimíra Ševčíka –
nedostatečná informovanost ohledně Holešovské výzvy na ČRo 1 – ze 17.3.2012

Hlasování: 7-0-0

Různé

Rada Českého rozhlasu žádá generálního ředitele ČRo Petera Duhana, aby poděkoval jejím jménem organizátorům akce:
Daruj krev s Českým rozhlasem

Tradiční akce pokračovala prvním jarním termínem ve středu 14. března v transfuzních stanicích v Olomouci, v Hradci Králové a ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze na Karlově náměstí. Celkem bylo odebráno 330 lidí, z toho 40 prvodárců.

Usnesení 38/12
Rada Českého rozhlasu svolává 4. řádnou schůzi v roce 2012 na 26. dubna. Pověřuje předsednictvo Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovilo hodinu a místo konání schůze.
Hlasování: 7-0-0

Ověření zápisu: Tomáš Ratiborský

Zvukový záznam z 3. veřejné schůze

Výroční zpráva o činnosti Českého rozhlasu za rok 2011

Komentář k předběžným výsledkům hospodaření ČRo za r. 2011

Zápisy z jednání předsednictev Rady ČRo

Spustit audio
autor: Rada Českého rozhlasu