Zápis z 2. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (23. 2. 2022)

23. únor 2022

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 23. 2. 2022 ve 14.00 hodin, v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2.

Přítomni: Miroslav Dittrich, předseda Rady ČRo, Tomáš Kňourek, Zdeněk Mahdal, místopředsedové Rady ČRo; Vítězslav Jandák, Jan Krůta, Marek Pokorný, Ondřej Matouš, Jiří Šuchman, členové Rady ČRo; Jiří Hrabovský, předseda dozorčí komise Rady ČRo

Omluveni: -

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Jan Menger, ředitel Regionálního vysílání ČRo; Jiří Hošna, ředitel Komunikace, obchodu a vnějších vztahů

Program:
- Zahájení, schválení programu
- Zpráva o činnosti ombudsmana za rok 2021
- Výsledky poslechovosti Radioprojekt za 3. a 4. čtvrtletí 2021 a Statistiky online aktivit ČRo
- Návrh GŘ ČRo na jmenování ředitele regionálních studií ČRo Hradec Králové a ČRo Pardubice
- Shrnutí činnosti ČRo za 2. pololetí 2021
- Vyhodnocení ukazatelů výkonu práce GŘ ČRo za 2. pololetí 2021
- Informace generálního ředitele ČRo
- Nájemní smlouvy
- Stížnosti a podněty posluchačů
- Různé
- Závěr
Hlasování o programu: 7 – 0 – 0             

J. Šuchman přišel na jednání ve 14. 11 hod.

Usnesení 10/22
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o činnosti ombudsmana za rok 2021.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 11/22
Rada Českého rozhlasu bere na vědomí výsledky poslechovosti vyplývající z průzkumu Radioprojekt za 3. a 4. čtvrtletí roku 2021 a Statistiky online aktivit Českého rozhlasu
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 12/22
Rada Českého rozhlasu dle § 8, odst. 1, písm. a) zákona č. 484/1991Sb. o Českém rozhlasu na základě návrhu generálního ředitele ČRo René Zavorala jmenuje pana Mgr. Jiřího Kánského ředitelem regionálního studia ČRo Hradec Králové a ČRo Pardubice na dobu určitou od 1. 3. 2022 do 28. 2. 2026.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 13/22
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o Shrnutí činnosti ČRo za 2. pololetí 2021.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 14/22
Rada Českého rozhlasu uděluje generálnímu řediteli ČRo René Zavoralovi na základě Zákona o Českém rozhlasu § 8 písm. j a Statutu Rady ČRo čl. I, odst. 2, odměnu za 2. pololetí roku 2021 ve výši  100%, tj. 576 000,- Kč dle předem stanovených ukazatelů:

1) Dodržování Zákona o ČRo, Kodexu a Statutu ČRo - 40 %
2) Plnění usnesení Rady ČRo a dodržování dohodnutých termínů Rady ČRo - 10 %
3) Podíl ČRo na trhu (share) 22,2 % -10 %
4) Plnění rámcového plánu činnosti ČRo na rok 2021 - 15 %
5) Vyrovnané hospodaření, dodržování plánovaného rozpočtu - 25%
Hlasování:    
Pro:
O. Matouš, J. Krůta, T. Kňourek, M. Dittrich, Z. Mahdal, V. Jandák, J. Šuchman
Proti: 0
Zdržel se: M. Pokorný

Informace generálního ředitele:
R. Zavoral informoval – od 1. 3. 2022 bude zastávat novou pozici zahraničního zpravodaje v Paříži Martin Balucha.
Vedení rozhlasu se rozhodlo od pondělí 28. 2. 2022 rozvolnit protikovidová opatření v budovách ČRo a vrátit se do standardního fungování.
Závěrem generální ředitel informoval, po projednání s odborovou organizací rozhlasu, o zrušení 29 pracovních míst, z nichž je 19 obsazených pozic k 31. 3. 2022.

Usnesení 15/22
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 30. 11. 2021 mezi ČRo a společností Carmina Bohemica z.s. s účinností ode dne podpisu tohoto dodatku č. 1 oběma smluvními stranami.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 16/22
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  dodatek č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 31. 8. 2015 mezi  ČRo (Plzeň) a společností  Agentura 4PRO s.r.o. s účinností ode dne podpisu tohoto dodatku č. 3 oběma smluvními stranami.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 17/22
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila nájemní smlouvu mezi ČRo (Ostrava) a Adélou Dvořákovou na dobu neurčitou s účinností od 1. 3. 2022.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 18/22
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů J. Kubíčka a posluchače ohledně komentářů na ČRo Plus, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování:    
Pro:
M. Pokorný, O. Matouš, J. Krůta, M. Dittrich, Z. Mahdal, V. Jandák, J. Šuchman
Proti:
T. Kňourek
T. Kňourek požádal připojit své stanovisko k tomuto usnesení k zápisu z veřejné schůze
(viz příloha tohoto zápisu).

Usnesení 19/22
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty posluchače ohledně ukončení středovlnného vysílání a J. Šinágla, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Různé:
T. Kňourek se dotázal vedení ČRo, zda nehodlá posílit ekonomickou redakci zpravodajství ČRo. R. Zavoral uvedl, že personální posílení v úvaze nemá, ale ekonomická témata budou ve vysílání rozhlasu v nadcházejícím období prioritou.
J. Krůta navázal na dotaz z minulé veřejné schůze – jaký je poměr v plánované optimalizaci pracovních míst tvůrčích, technických a administrativních pracovníků, což R. Zavoral zodpověděl.
M. Dittrich požádal o prezentaci stanice Radio Wave po jmenování nového šéfredaktora této stanice.

V. Jandák odešel z jednání Rady ČRo v 16.00 hod.

Usnesení 20/22
Rada Českého rozhlasu svolává třetí řádnou veřejnou schůzi v roce 2022 na středu 23. 3. 2022 a pověřuje předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 7 – 0 – 0

Ověřovatel: M. Dittrich

Příloha k usnesení 18/22 - stížnosti a podněty posluchačů

Jednotlivé stížnosti a odpovědi Rady najdete v rubrice Stížnosti.

Stanovisko T. Kňourka k usnesení 18/22 Rady ČRo

Výsledky poslechovosti Radioprojekt za 3. a 4. čtvrtletí 2021              

Statistiky online aktivit ČRo

Zpráva o činnosti ombudsmana za rok 2021

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio