Zápis ze 7. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (14. 7. 2021)

14. červenec 2021

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 14. 7. 2021 ve 14.00 hodin,  v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2.

 

 

 

Přítomni: Miroslav Dittrich, předseda Rady ČRo; Tomáš Kňourek, místopředseda Rady ČRo; Vítězslav Jandák, Jan Krůta, Ondřej Matouš, Josef Nerušil, Jiří Šuchman, členové Rady ČRo; Jakub Chytil, dozorčí komise Rady ČRo

Omluveni: Zdeněk Mahdal, místopředseda Rady ČRo; Marek Pokorný, člen Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Jiří Hošna, ředitel Komunikace, marketingu a obchodu; Jan Menger, ředitel regionálního vysílání ČRo; Josef Havel, ředitel Kanceláře GŘ

Program:
- Zahájen, schválení programu
- Forma účasti členů Rady na veřejné schůzi Rady ČRo
- Zpráva dozorčí komise Rady ČRo za 2. čtvrtletí 2021
- Vyhlášení výběrového řízení na GŘ ČRo
- Představení nové stanice ČRo
- Podoba předvolebního a volebního vysílání ČRo
- Informace generálního ředitele ČRo
- Nájemní smlouvy
- Stížnosti a podněty posluchačů
- Různé
- Závěr
Hlasování o programu: 7 – 0 – 0         

Usnesení 47/21
Na základě článku I. odstavce 3 Jednacího řádu Rady Českého rozhlasu přítomní členové Rady považují za jedinou plnohodnotnou formu výkonu mandátu člena Rady Českého rozhlasu jeho osobní účast na veřejné schůzi. Rada v tomto duchu jednací řád upraví.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 48/21
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o činnosti Dozorčí komise Rady ČRo za 2. čtvrtletí 2021.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 49/21
Rada ČRo vyhlásila, v souladu s ust. § 9 odst. 4 zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, v platném znění, výběrové řízení na funkci generálního ředitele, ředitelky Českého rozhlasu. Rada ČRo stanovila předpoklady uchazeče umožňující účast na výběrovém řízení, náležitosti přihlášky do výběrového řízení a její povinné přílohy, lhůtu pro podání přihlášek uchazečů a formu přihlášek a práva vyhlašovatele výběrového řízení. Plný text tvoří přílohu tohoto zápisu. Rada pověřuje předsednictvo všemi nutnými administrativními kroky výběrového řízení.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 50/21
Rada Českého rozhlasu v souladu s § 8 odst. 1) písm. h) zákona č. 484/1992 Sb., o Českém rozhlasu a Statutu ČRo, čl. 7 odst. 5) písm. g) schválila zřízení digitální stanice Český rozhlas Pohoda jako součást dlouhodobého plánu programového rozvoje Českého rozhlasu.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 51/21
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o Pravidlech předvolebního vysílání ČRo a Pravidlech ČRo v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Informace generálního ředitele: R. Zavoral informoval o změně na postu zpravodaje na Slovensku – od srpna vystřídá P. Nečáskou Ladislav Novák. Rozhlas postihla dvě náhlá úmrtí, paní zvukařky a vedoucí DRDS, paní Jany Frankové Doležalové, rozhlas vyhlásil výběrové řízení na tuto pozici. Český rozhlas získal historické ocenění na prestižním rozhlasovém festivalu Prix Italia projektem Hudba k siréně, který zvítězil v kategorii Hudba.

Usnesení 52/21
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  dodatek č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 29. 6. 2016 mezi ČRo (Plzeň) a společností Cherub Inn, s.r.o. na dobu neurčitou s účinností od 18. 12. 2020 do 31. 8. 2021.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 53/21
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  dodatek č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 1. 3. 2019 mezi ČRo (Hradec Králové) a společností BG District, s.r.o. na dobu neurčitou s účinností od 18. 12. 2020 do 31. 5. 2021.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 54/21
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty těchto posluchačů, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Různé: T. Kňourek opět upozornil na jednostranné komentáře na stanici ČRo Plus, a Josef Nerušil zmínil stížnost posluchače, který upozorňoval také na jednostranné komentáře stanice ČRo Plus a osobnost jejího šéfredaktora. Generální ředitel přislíbil vyjádření k této problematice do příští veřejné schůze.

Usnesení 55/21
Rada Českého rozhlasu svolává řádnou veřejnou schůzi v roce 2021 na středu 25. 8. 2021 a pověřuje předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 7 – 0 – 0

Ověřovatel:  M. Dittrich

Příloha k usnesení 54/21 - stížnosti a podněty posluchačů

Jednotlivé stížnosti a odpovědi Rady najdete v rubrice Stížnosti.

Vyhlášení výběrového řízení na generálního ředitele, ředitelku ČRo

Nová digitální stanice - ČRo Pohoda

Pravidla ČRo v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2021

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio