Zápis z 9. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (27. 9. 2017)

27. září 2017

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 27. 9. 2017 ve 14.00 hodin, v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2

Přítomni: Hana Dohnálková, předsedkyně Rady ČRo; Jiří Vejvoda, Tomáš Kňourek, místopředsedové Rady ČRo; Petr Šafařík, Ivan Vodochodský, Vítězslav Jandák, Miroslav Dittrich, členové Rady ČRo; Filip Hejl, předseda dozorčí komise Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Jan Menger, ředitel regionálního vysílání; Jiří Hošna, ředitel komunikace a vnějších vztahů

Program:
- Zahájení, schválení programu
- Schválení zápisů z předsednictev Rady ČRo
- Návrhy usnesení k vysílání ČRo
- Informace GŘ ČRo
- Informace o přípravách spuštění ČRo Zlín
- Informace o změně positioningu ČRo Rádio Junior
- Odměna pro členy dozorčí komise Rady ČRo
- Neveřejný bod jednání
- Nájemní smlouva
- Stížnosti a podněty posluchačů
- Různé
- Závěr

Hlasování o programu: 7 – 0 - 0

Usnesení 101/17
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 28. 8. 2017.
Hlasování: 7 - 0 - 0

Usnesení 102/17
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 13. 9. 2017.
Hlasování: 7 - 0 - 0

Návrh usnesení 103/17
Rada Českého rozhlasu s odkazem na kritická zjištění, k nimiž došla předchozí i současná dozorčí komise, poradní orgán Rady ČRo, ohledně marketingových akcí ČRo „Brexit“ a „Půlstoletí s Cimrmanem“, žádá vedení Českého rozhlasu o přijetí takových opatření, která zamezí výskytu podobných problémů.
Protinávrh usnesení 103/17

Návrh V. Jandáka stáhnout návrh usnesení 103/17 z dnešního programu.
Hlasování:
Pro:
I. Vodochodský, V. Jandák, J. Vejvoda, H. Dohnálková, T. Kňourek, M. Dittrich
Proti:
0
Zdržel se:
P. Šafařík
Usnesení bylo přijato.

Usnesení 104/17
Rada ČRo zjistila rešerší v internetovém archivu a internetovém vyhledavači Českého rozhlasu, že se jeho publicistické a analytické pořady v období od 1. 1. 2017 do 1. 8. 2017 velmi málo věnovaly velice důležitým ekonomickým a politicko-ekonomickým tématům patřícím k problematice daňových rájů a různých forem  tzv. agresivní daňové optimalizace a vysoce organizované kriminální činnosti (karuselové podvody s DPH atd.) a která se týkají i politických a justičních snah výše zmíněným problematickým jevům čelit.
Rada ČRo vyzývá Český rozhlas, aby u zmíněných témat lépe plnil své povinnosti dané zejména § 2 zákona o Českém rozhlasu a tezemi uvedenými v Preambuli Kodexu ČRo.
Hlasování:
Pro:
P. Šafařík
Proti:
0
Zdržel se:
I. Vodochodský, V. Jandák, J. Vejvoda, H. Dohnálková, T. Kňourek, M. Dittrich
Usnesení nebylo přijato.

Usnesení 104/17
Rada Českého rozhlasu v návaznosti na své usnesení z letošní dubnové veřejné schůze  ohledně plagiátorství autora  pořadu „Knihy, na které vám nezbyl čas“ a s vazbou na vlastní rozbor dílu této relace vysílaný 15. 8. 2017, konstatuje, že problém v uvedeném pořadu trval do 15. 8. 2017.
Rada ČRo opakuje svůj apel na vedení Českého rozhlasu, aby vhodnými způsoby zabránilo  prohřeškům v publikační etice.
Usnesení bylo staženo z programu dnešní veřejné schůze.

Informace generálního ředitele: R. Zavoral informoval o podepsání deklarace o spolupráci s generálním ředitelem Slovenského rozhlasu a televize dne 4. 9. 2017, o záměru předložit v březnu 2018 Radě ČRo dlouhodobý strategický a finanční plán ČRo na roky 2018 – 2022. Dále seznámil o vývoji záměru koupě pozemku pod budovou studia ČRo v Karlových Varech, o probíhajícím kolektivním vyjednávání s odborovou organizací rozhlasu. Rozhlas plánuje 20. 12. 2017 vysílat speciál se dvěma premiéry k výročí rozdělení ČSR, v pondělí 25. 9. 2017 vstoupil SOČR do 9. sezóny koncertem Pocta Jarmile Novotné, od 1. 10. 2017 bude spuštěno nové vysílací schéma stanice Vltava.

Usnesení 104/17
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o přípravách spuštění Regionální stanice ČRo Zlín.
Hlasování: 7 – 0 - 0

Usnesení 105/17
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o změně positioningu ČRo Rádio Junior.
Hlasování: 7 – 0 - 0         

J. Vejvoda odešel z jednání v 16.30 hod.

Usnesení 106/17
Rada Českého rozhlasu schválila navýšení stávající odměny pro všechny členy dozorčí komise Rady ČRo, za měsíc září 2017.
Hlasování: 6 – 0 - 0        
(jmenovitě: I. Vodochodský, V. Jandák, H. Dohnálková, T. Kňourek, M. Dittrich, P. Šafařík).

Usnesení 107/17
Rada Českého rozhlasu  prohlásila tuto část jednání za neveřejnou, tj. usnesení 108/17 ve smyslu ustanovení § 7, odst. 3 zákona o Českém rozhlase č. 484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.  
Hlasování: 6 – 0 - 0
(jmenovitě I. Vodochodský, V. Jandák, H. Dohnálková, T. Kňourek, M. Dittrich, P. Šafařík)

Usnesení 108/17
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 31. 3. 2014 mezi ČRo (Zlín) a Českou tiskovou kanceláří na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu tohoto dodatku č. 1 a uveřejněním dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
Hlasování: 6 – 0 - 0
(jmenovitě I. Vodochodský, V. Jandák, H. Dohnálková, T. Kňourek, M. Dittrich, P. Šafařík)

Usnesení 109/17
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty těchto posluchačů: viz příloha zápisu.
Hlasování: 
Pro:
I. Vodochodský, V. Jandák, H. Dohnálková, T. Kňourek, M. Dittrich
Proti:  
0
Zdržel se:
P. Šafařík

Různé: P. Šafařík požádal generálního ředitele, aby informoval o chystaném prodeji zámku v Přerově nad Labem, generální ředitel informoval o současném stavu a záměrech Českého rozhlasu.

Usnesení 110/17

Rada Českého rozhlasu svolává 10. řádnou schůzi v roce 2017 na 31. 10. 2017 ve Zlíně a pověřuje předsedkyni Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovila místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 6 – 0 - 0
(jmenovitě I. Vodochodský, V. Jandák, H. Dohnálková, T. Kňourek, M. Dittrich, P. Šafařík)

Ověřovatel:  H. Dohnálková

Zvukový záznam z 9. veřejné schůze

Zápisy z jednání předsednictva Rady ČRo

Rádio Junior 2018

Český rozhlas Zlín – rozšíření vysílání od 1. 11. 2017

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio