Zápis z 8. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (28. 8. 2017)

28. srpen 2017

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 28. 8. 2017 ve 14.00 hodin, v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2

Přítomni: Hana Dohnálková, předsedkyně Rady ČRo; Jiří Vejvoda, Tomáš Kňourek, místopředsedové Rady ČRo; Petr Šafařík, Ivan Vodochodský, Vítězslav Jandák, Miroslav Dittrich, členové Rady ČRo; Filip Hejl, předseda dozorčí komise Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Jan Menger, ředitel regionálního vysílání, Martin Vojslavský, ředitel Ekonomiky; Jiří Hošna, ředitel komunikace a vnějších vztahů; Václav Havel, ředitel kanceláře GŘ

Program:
- Zahájení, schválení programu
- Schválení zápisů z předsednictev Rady ČRo
- Výsledky poslechovosti Radioprojekt za období 1. 1. 2017 – 30. 6. 2017
- Výroční zpráva o hospodaření ČRo za rok 2016
- Aktualizace rozpočtu ČRo k 1. 9. 2017
- Usnesení k vysílání ČRo a stížnosti posluchače
- Podoba předvolebního a volebního vysílání ČRo (Volby do PS PČR)
- Personální informace ČRo
- Informace GŘ ČRo
- Zpráva GŘ o činnosti ČRo za 1. pol. 2017
- Nové programové schéma stanice ČRo Vltava od 1. 10. 2017
- Vyhodnocení ukazatelů výkonu práce generálního ředitele ČRo za 1. pololetí 2017
- Neveřejný bod jednání
- Nájemní smlouva
- Stížnosti a podněty posluchačů
- Různé
- Závěr

Hlasování o programu: 7 – 0 - 0 

Usnesení 84/17
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 26. 7. 2017.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 85/17
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 16. 8. 2017.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 86/17
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí výsledky poslechovosti RADIOPROJEKT za období 1. 1. 2017 – 30. 6. 2017.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 87/17
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své Dozorčí komise schválila Výroční zprávu Rady ČRo o hospodaření ČRo za rok 2016.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 88/17

Rada Českého rozhlasu schválila na základě doporučení své dozorčí komise aktualizaci rozpočtu ČRo k 1. 9. 2017.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 89/17
Rada Českého rozhlasu na základě stížnosti paní Barbory Richterové z 1. června 2017 týkající se článku na stránkách www.irozhlas.cz z 23. května 2017 s názvem "Radioaktivní mrak, arabština na úřadech i CIA útočí v Sýrii. Sestavili jsme nový žebříček falešných zpráv" konstatuje porušení Kodexu Českého rozhlasu. Konkrétně v písmeně d) Preambule Kodexu Českého rozhlasu, kde se píše, že Český rozhlas představuje fórum pro veřejnou diskusi, v níž je možno vyjadřovat široké spektrum názorů a hledisek a dále pak odstavce 6.6 Kodexu Českého rozhlasu, který říká, že Český rozhlas dbá na přesnost a nestrannost, spočívající především ve zjišťování a ověřování skutečnosti.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 90/17
Rada ČRo v návaznosti na své usnesení z letošní dubnové veřejné schůze  ohledně plagiátorství autora pořadu „Knihy, na které vám nezbyl čas“ a s vazbou na vlastní rozbor dalšího dílu této relace, a sice vysílaného 15. 8. 2017, konstatuje, že problém v uvedeném pořadu trvá a znamená porušení Kodexu ČRo zavazujícího Český rozhlas k práci plnící vysoká etická a kvalitativní měřítka (písmeno f Preambule).  Rada ČRo opakuje svůj apel na vedení Českého rozhlasu, aby vhodnými způsoby zabránilo  prohřeškům v publikační etice.
Hlasování:    
Pro:
P. Šafařík
Proti:
0
Zdržel se:
I. Vodochodský, M. Dittrich, T. Kňourek, V. Jandák, H. Dohnálková, J. Vejvoda.
Usnesení nebylo přijato.

Usnesení 91/17
Rada ČRo shledala v několika pořadech Českého rozhlasu z období 20. 2. ‒ 23. 8. 2017 stejný problém, na který upozornila ve svém usnesení č. 19/17 z 22. února 2017 (neuvádění aktuálních a adekvátních afiliací). Důležitost dané problematiky ukázaly i dvě nezávislé odborné analýzy iniciované Radou ČRo. Rada ČRo vyzývá vedení Českého rozhlasu, aby  si ČRo ohledně uvádění afiliací počínal více v souladu s Kodexem Českého rozhlasu.
Hlasování:
Pro: 
P. Šafařík, T. Kňourek, H. Dohnálková, J. Vejvoda       
Proti:
0
Zdržel se:
M. Dittrich, I. Vodochodský, V. Jandák
Usnesení nebylo přijato.

Usnesení 92/17
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o podobě předvolebního a volebního vysílání Českého rozhlasu pro volby do PS Parlamentu ČR 2017.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 93/17
Rada ČRo projednala a bere na vědomí jmenování p. Lukáše Hurníka, Ph.D. šéfredaktorem stanic ČRo D-Dur a ČRo Jazz s účinností od 1. 10. 2017.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Informace generálního ředitele: R. Zavoral informoval o záměru rozhlasu odkoupit a investovat do budovy, kde sídlí regionální studio ČRo Olomouc, o odkupu pozemku, kde stojí nemovitost v majetku rozhlasu s regionálním studiem Karlovy Vary, dne 4. 9. 2017 bude podepsáno memorandum o spolupráci s novým generálním ředitelem RTVS, o spuštění tří nových vysílačů pro ČRo Pardubice v září 2017 a na závěr seznámil s výsledky jednání Programové rady rozhlasu, kde byla schválena pracovní schémata na rok 2018 s důrazem na tři velká výročí v příštím roce.

Usnesení 94/17
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu GŘ o činnosti ČRo za 1. pol. 2017.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 95/17
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí nové programové schéma stanice ČRo Vltava od 1. 10. 2017.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 96/17
Rada Českého rozhlasu uděluje generálnímu řediteli ČRo René Zavoralovi na základě Zákona o Českém rozhlasu § 8 písm. j a Statutu Rady ČRo čl. I, odst. 2, odměnu za 1. pololetí roku 2017 ve výši 100 %, tj. 480 000,- Kč dle předem stanovených ukazatelů:

1/ Dodržování Kodexu, Statutu ČRo a Zákona o ČRo  40%
2/ Dodržování usnesení Rady ČRo                                                20%
3/ Kvalita předkládaných materiálů a dodržování dohodnutých termínů    15%
4/ Naplňování kandidátského projektu GŘ                                                    5%
5/ Podíl ČRo na trhu (share) 22.2 %10%
6/ Dodržování vyrovnaného hospodaření a plánovaného rozpočtu s důrazem na oblasti: 
- výběru rozhlasových poplatků 
- mzdových, personálních a provozních nákladů 
- marketingu, veřejných zakázek, právního poradenství a IT služeb   10%

Protinávrh P. Šafaříka
Rada Českého rozhlasu uděluje generálnímu řediteli ČRo René Zavoralovi na základě Zákona o Českém rozhlasu § 8 písm. j a Statutu Rady ČRo čl. I, odst. 2, odměnu za 1. pololetí roku 2017 ve výši 95 %, tj. 456 000,- Kč dle předem stanovených ukazatelů:

1/ Dodržování Kodexu, Statutu ČRo a Zákona o ČRo                               40%  
2/ Dodržování usnesení Rady ČRo                                                            20 %
3/ Kvalita předkládaných materiálů a dodržování dohodnutých termínů    10 %
4/ Naplňování kandidátského projektu GŘ    5 %
5/ Podíl ČRo na trhu (share) 22, 2%                                                           10 %
6/ Dodržování vyrovnaného hospodaření a plánovaného rozpočtu s důrazem na oblasti: 
- výběru rozhlasových poplatků 
- mzdových, personálních a provozních nákladů 
- marketingu, veřejných zakázek, právního poradenství a IT služeb10 %

Hlasování:
Pro:
P. Šafařík
Proti:
M. Dittrich, J. Vejvoda
Zdržel se:
H. Dohnálková, I. Vodochodský, V. Jandák, T. Kňourek              
Usnesení nebylo přijato.

Návrh usnesení V. Jandáka:
Rada Českého rozhlasu uděluje generálnímu řediteli ČRo René Zavoralovi na základě Zákona o Českém rozhlasu § 8 písm. j a Statutu Rady ČRo čl. I, odst. 2, odměnu za 1. pololetí roku 2017 ve výši 100 %, tj. 480 000,- Kč dle předem stanovených ukazatelů:

1/ Dodržování Kodexu, Statutu ČRo a Zákona o ČRo     40% 
2/ Dodržování usnesení Rady ČRo20 %
3/ Kvalita předkládaných materiálů a dodržování dohodnutých termínů 15 %
4/ Naplňování kandidátského projektu GŘ 5 %
5/ Podíl ČRo na trhu (share) 22, 2%                                                          10 %
6/ Dodržování vyrovnaného hospodaření a plánovaného rozpočtu s důrazem na oblasti: 
- výběru rozhlasových poplatků 
- mzdových, personálních a provozních nákladů 
- marketingu, veřejných zakázek, právního poradenství a IT služeb         10 %


Hlasování:

Pro: H. Dohnálková, M. Dittrich, T. Kňourek, J. Vejvoda, V. Jandák, I. Vodochodský. 
Proti : 0
Zdržel se: P. Šafařík
Usnesení bylo přijato.

V 19.04 odešli z jednání I. Vodochodský a J. Vejvoda.

Usnesení 97/17
Rada Českého rozhlasu prohlásila tuto část jednání za neveřejnou, tj. usnesení 98/17 ve smyslu ustanovení § 7, odst. 3 zákona o Českém rozhlase č. 484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.  
Hlasování:
Pro:
V. Jandák, H. Dohnálková, T. Kňourek, P. Šafařík, M. Dittrich.          
Usnesení bylo přijato.

Usnesení 98/17

Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 5. 6. 2017 mezi ČRo (Ostrava) a Kateřinou Vidomskou na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu tohoto dodatku č. 2 a uveřejněním dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
Hlasování:
Pro:
V. Jandák, H. Dohnálková, T. Kňourek, P. Šafařík, M. Dittrich.          
Usnesení bylo přijato.

Usnesení 99/17

Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty těchto posluchačů: viz příloha zápisu.
Hlasování: 
Pro:
V. Jandák, H. Dohnálková, T. Kňourek, P. Šafařík, M. Dittrich.          
Usnesení bylo přijato.

Různé: Generální ředitel zodpověděl dotaz ohledně agentury Focus a informoval o dalších mediálních agenturách, které pracují pro ČRo.

Usnesení 100/17
Rada Českého rozhlasu svolává 9. řádnou schůzi v roce 2017 na 27. 9. 2017 a pověřuje předsedkyni Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovila místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 
Pro:
V. Jandák, H. Dohnálková, T. Kňourek, P. Šafařík, M. Dittrich.          
Usnesení bylo přijato.

Ověřovatel:  H. Dohnálková

Příloha k usnesení 99/17 - stížnosti a podněty posluchačů

Zvukový záznam z 8. veřejné schůze

Zápisy z jednání předsednictva Rady ČRo

RADIOPROJEKT výsledky poslechovosti 1. 1. 2017 – 30. 6. 2017 a Vývoj návštěv a počtu zobrazených stránek na webu ČRo v období 1. 1. 2017 - 30. 6. 2017

Materiál ČRo o možnostech hledání ve vyhledávačích a v audioarchivu na webu ČRo (k integrovanému vyhledávání na http://hledani.rozhlas.cz , audioarchivu na http://hledani.rozhlas.cz/iradio a celodenním záznamům na www.rozhlas.cz/zaznamy)

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio