Zápis z 8. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (25. 8. 2021)

25. srpen 2021

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 25. 8. 2021 ve 14.00 hodin,  v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2.

 

 

 

Přítomni: Miroslav Dittrich, předseda Rady ČRo; Tomáš Kňourek, Zdeněk Mahdal, místopředsedové Rady ČRo; Vítězslav Jandák, Jan Krůta, Marek Pokorný, Ondřej Matouš, Josef Nerušil, Jiří Šuchman, členové Rady ČRo; Jiří Hrabovský, předseda dozorčí komise Rady ČRo

Omluveni:  -

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Jiří Hošna, ředitel Komunikace, marketingu a obchodu; Josef Havel, ředitel Kanceláře GŘ

Program:
- Zahájení, schválení programu
- Výsledky poslechovosti Radioprojekt za 1. pololetí 2021 a Statistiky online aktivit Českého rozhlasu
- Zpráva o výběru rozhlasových poplatků za 1. pololetí 2021
- Informace o plnění Rámcového plánu činnosti za první pololetí 2021
- Vyhodnocení ukazatelů výkonu práce generálního ředitele ČRo za 1. pololetí 2021
-  Informace generálního ředitele ČRo
- Úprava Jednacího řádu Rady ČRo
- Volba člena dozorčí komise Rady ČRo
- Nájemní smlouva
- Stížnosti a podněty posluchačů
- Různé
- Volba generálního ředitele ČRo
- Závěr

M. Pokorný požádal o zařazení dalších tří bodů do programu dnešní veřejné schůze:

1) kandidatura člena Rady ČRo J. Nerušila v parlamentních volbách
2) zrušení výběrového řízení na GŘ ČRo
3) možnost zajištění online zasedání Rady ČRo

Hlasování o zařazení těchto bodů:  

1) Kandidatura člena Rady ČRo J. Nerušila v parlamentních volbách
Pro: M. Pokorný
Proti: O. Matouš, J. Krůta, T. Kňourek, M. Dittrich, Z. Mahdal, V. Jandák, J. Šuchman
Bod nebyl do programu zařazen.

2) Zrušení výběrového řízení na GŘ ČRo
Pro: M. Pokorný
Proti: O. Matouš, J. Krůta, T. Kňourek, M. Dittrich, Z. Mahdal, V. Jandák, J. Šuchman
Bod nebyl do programu zařazen.

Ve 14.06 hod přišel na jednání Rady ČRo J. Nerušil. 

3) Žádost na vedení ČRo na zajištění online sledování zasedání Rady ČRo
Pro: M. Pokorný, O. Matouš, J. Krůta, T. Kňourek, M. Dittrich, Z. Mahdal, J. Nerušil, J. Šuchman
Zdržel se: V. Jandák
Tento bod byl zařazen do programu dnešní veřejné schůze.

Hlasování o programu: 9 – 0 –  0

Usnesení 56a/21
Rada Českého rozhlasu žádá vedení Českého rozhlasu o zajištění jednání Rady ČRo v přímém přenosu.  
Hlasování:
Pro:
M. Pokorný, O. Matouš, J. Krůta, T. Kňourek, M. Dittrich, Z. Mahdal, J. Nerušil, J. Šuchman
Zdržel:
V. Jandák

Usnesení 56b/21
Rada Českého rozhlasu bere na vědomí výsledky poslechovosti vyplývající z průzkumu Radioprojekt za 1. pololetí roku 2021 a Statistiky online aktivit Českého rozhlasu
Hlasování: 9 – 0 – 0

Usnesení 57/21
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o výběru rozhlasových poplatků za 1. pololetí 2021.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Usnesení 58/21
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Informace o plnění Rámcového plánu činnosti za 1. pololetí 2021. 
Hlasování: 9 – 0 – 0

Usnesení 59/21
Rada Českého rozhlasu uděluje generálnímu řediteli ČRo René Zavoralovi na základě Zákona o Českém rozhlasu § 8 písm. j a Statutu Rady ČRo čl. I, odst. 2, odměnu za 1. pololetí roku 2021 ve výši  100%, tj. 576 000,- Kč dle předem stanovených ukazatelů:

1) Dodržování Kodexu, Statutu ČRo a Zákona o ČRo - 50 %
2) Dodržování usnesení Rady ČRo - 15 %
3) Kvalita předkládaných materiálů a dodržování dohodnutých termínů - 10 %
4) Podíl na trhu (share) 22,2 % - 10%
5) Plnění Rámcového plánu činnosti na rok 2021 s ohledem na 1. pololetí - 15%

Hlasování:   
Pro:
J. Pokorný, O. Matouš, J. Krůta, Z. Mahdal, T. Kňourek, M. Dittrich, J. Nerušil, V. Jandák
Proti: -
Zdržel se:
J. Šuchman

Informace generálního ředitele:
R. Zavoral informoval o aktuálním stavu nemovitosti ve vlastnictví Českého rozhlasu - zámku v Přerově nad Labem. 

Usnesení 60/21
Rada Českého rozhlasu upravila Jednací řád Rady ČRo v bodě 2, článku II větou: člen Rady se zasedání Rady ČRo účastní fyzicky, jiná forma účasti není přípustná.
Hlasování:   
Pro:
O. Matouš, J. Krůta, Z. Mahdal, T. Kňourek, M. Dittrich, J. Nerušil, J. Šuchman, V. Jandák
Proti: -
Zdržel se: M. Pokorný

Volba člena dozorčí komise Rady ČRo
Usnesení 61/21

Rada Českého rozhlasu na základě svého volebního řádu zvolila tříčlennou volební komisi pro tajnou volbu člena dozorčí komise Rady ČRo ve složení: Tomáš Kňourek, Zdeněk Mahdal a Jiří Šuchman, která si zvolila ze svého středu předsedu volební komise, pana Tomáše Kňourka.  
Hlasování:
9 – 0 – 0

Usnesení 62/21
Rada Českého rozhlasu konstatuje, že na základě tajné volby dle Volebního řádu Rady ČRo čl. V, byl zvolen do dozorčí komise Rady Českého rozhlasu s účinností od 26. 8. 2021:
pan Marek Vích - pro 9 hlasů      
Hlasování: 9 – 0 – 0  

Usnesení 63/21
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila nájemní smlouvu mezi ČRo a Pavlem Kopeckým  na dobu určitou od 1. 9. 2021 – 30. 6. 2022.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Usnesení 64/21
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty těchto posluchačů, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Různé: J. Nerušil připomněl stížnost z minulé veřejné schůze ohledně personálního obsazení ČRo Plus, šéfredaktora P. Šabaty a jeho členství v KSČ. R. Zavoral uvedl, že v době jmenování šéfredaktora o tomto faktu informován nebyl, ale nepochyboval o jeho odborných kvalitách. M. Pokorný připomněl bod, který nebyl zařazen do programu veřejné schůze, ohledně kandidatury J. Nerušila v parlamentních volbách. Dle jeho názoru by měl J. Nerušil rezignovat, nebo alespoň se neúčastnit jednání Rady dva měsíce před volbami.

Volba generálního ředitele ČRo

Volba volební komise
Usnesení 65/21
Rada Českého rozhlasu na základě svého volebního řádu zvolila tříčlennou volební komisi pro tajnou volbu generálního ředitele ČRo ve složení: Miroslav Dittrich, Tomáš Kňourek, Marek Pokorný, která si zvolila ze svého středu předsedu volební komise, pana Miroslava Dittricha. 
Hlasování: 9 – 0 – 0

Předseda volební komise M. Dittrich seznámil volitele s volebním řádem a se způsobem úpravy volebních lístků pro prvé kolo prvé volby.
Rada Českého rozhlasu vyslechla kandidátský projekt na generálního ředitele ČRo od Mgr. René Zavorala.
K projektu byla vedena rozprava členů Rady ČRo.

V 17.05 hod odešel z jednání J. Nerušil.

Výsledky 1. kola 1. volby:
Rozdáno: 8 volebních lístků
Odevzdáno: 8 volebních lístků, z toho:  8 platných volebních lístků.

Počty hlasů:  
Mgr. René Zavoral - pro 7 hlasů

Usnesení 66/21
Generálním ředitelem Českého rozhlasu byl s počtem 7 hlasů v prvním kole první volby zvolen Mgr. René Zavoral s účinností od 21. 1. 2022.                 
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 67/21
Rada Českého rozhlasu svolává řádnou veřejnou schůzi v roce 2021 na středu 29. 9. 2021 a pověřuje předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 8 – 0 – 0         

Ověřovatel:  M. Dittrich

Příloha k usnesení 64/21 - stížnosti a podněty posluchačů

Jednotlivé stížnosti a odpovědi Rady najdete v rubrice Stížnosti.

Radioprojekt - výsledky poslechovosti za 1. pololetí 2021

Statistiky online aktivit Českého rozhlasu

Zpráva o výběru rozhlasových poplatků za 1. pololetí 2021

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio