Zápis z 8. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (22. 8. 2012)

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png
Zápis z 8. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 22. 8. 2012 ve 14.00 hodin v zasedací místnosti 010, Římská 15, Praha 2

Přítomni: Tomáš Ratiborský, předseda Rady ČRo;  Michal Stehlík, Bohuš Zoubek, místopředsedové Rady ČRo, Milan Badal, Ervín Kukuczka, Petr Šafařík, Antonín Zelenka -  členové Rady
Omluven:
Ivan Tesař

Sekretariát Rady: Jaroslava Jandová

Hosté: Jan Menger, náměstek GŘ ČRo pro program a vysílání, Ladislav Musil náměstek GŘ pro správu a provoz, Václav Hradecký, vedoucí odd. Výzkumu a analytiky, Zora Blümlová, vedoucí Kanceláře GŘ ČRo

PROGRAM:
- zahájení, schválení  programu
- schválení zápisů z předsednictev Rady ČRo
- informace o spolupráci  s BBC v roce 2012
- druhá aktualizace rozpočtu roku 2012
- výsledky hospodaření ČRo za prvé pololetí v roce 2012
- výroční zpráva o hospodaření ČRo za rok 2011
- plán opatření a postupů pro zefektivnění výběru rozhlasových poplatků na II. pololetí 2012
- výsledky poslechovosti ČRo za 1. a 2. Q. 2012 a vývoji návštěv, počtu zobrazených stránek a poslechů na webu ČRo za období 1. 1. – 30. 6. 2012         
- neveřejný bod jednání
- nájemní smlouva
- stížnosti, podněty posluchačů
- různé
- závěr

Program byl schválen
Hlasování:  7-0-0

Usnesení  92/12
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 25. července 2012.
Hlasování:  7-0-0

Usnesení  93/12
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 15. srpna 2012.
Hlasování: 7-0-0

Usnesení  94/12
Rada ČRo bere na vědomí informaci o spolupráci s BBC v roce 2012.
Hlasování: 7-0-0

Usnesení  95/12
Rada ČRo na základě doporučení své dozorčí komise schvaluje druhou aktualizaci rozpočtu na rok 2012.
Hlasování: 7-0-0

Usnesení 96/12
Rada ČRo na základě doporučení své dozorčí komise bere na vědomí informaci o výsledcích hospodaření ČRo za prvé pololetí v roce 2012.
Hlasování: 7-0-0

Usnesení 97/12
Rada ČRo na základě doporučení své dozorčí komise schvaluje výroční zprávu o hospodaření ČRo za rok 2011.
Hlasování: 7-0-0

Usnesení 98/12
Rada ČRo bere na vědomí informaci o plánu opatření a postupů pro zefektivnění výběru rozhlasových poplatků na II. pololetí 2012.
Hlasování: 7-0-0

Usnesení 99/12
Rada ČRo bere na vědomí informaci o výsledcích poslechovosti ČRo za 1. a 2. Q. 2012 a vývoji návštěv, počtu zobrazených stránek a poslechů na webu ČRo za období 1.1 – 30. 6. 2012.
Hlasování: 7-0-0

Usnesení 100/12
Rada Českého rozhlasu prohlásila tuto část jednání za neveřejnou tj. usnesení 101/12  - ve smyslu ustanovení § 7, odst. 3 Zákona o Českém rozhlase č. 484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.
Hlasování: 7-0-0

Usnesení 101/12
Rada ČRo na základě doporučení své dozorčí komise schvaluje dodatek nájemní smlouvy č. 4 mezi ČRo a firmou Telefónica Czech Republic, a.s.
Hlasování: 7-0-0

Usnesení 102/12
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů:
- Marie Herzlíkové –
připomínky k vysílání stanice ČRo 2 Praha z  11. 7. 2012.
Z RRTV byla Radě ČRo přeposlána stížnost p. Františka Šustka na nedodržování zákona o vysílání Českého jazyka na ČRo Praha při vysílání počasí. Tato stížnost, jakož i ostatní, které byly bez identifikace, byly založeny.
Hlasování: 7-0-0

Různé:
Rada ČRo žádá prostřednictvím generálního ředitele ČRo Petera Duhana, aby poděkoval organizátorům následující akce:
- pietní akt u příležitosti 44. Výročí srpnových událostí roku 1968, který se uskutečnil 21. srpna od 11 hodin před budovou Českého rozhlasu v Praze na Vinohradské třídě 12.

Usnesení 103/12
Rada Českého rozhlasu svolává 9. řádnou schůzi v roce 2012 na 26. 9. 2012 a pověřuje předsednictvo Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovilo hodinu a místo konání schůze.
Hlasování: 6-0-1

Pro: T.Ratiborský, B.Zoubek, M.Stehlík, A.Zelenka, P.Šafařík, E.Kukuczka
Zdržel se: 0
Proti: M.Badal

Ověřovatel: Michal Stehlík


Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2011

2. aktualizace rozpočtu Českého rozhlasu na rok 2012

Výsledky hospodaření za 1. pololetí r. 2012

Zvukový záznam z 8. veřejné schůze

Zápisy z jednání předsednictev Rady ČRo

Spustit audio
autor: Rada Českého rozhlasu