Zápis z 8. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (20. 8. 2019)

20. srpen 2019

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 20. 8. 2019 ve 14.00 hodin,  v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2. 

Přítomni: Hana Dohnálková, předsedkyně Rady ČRo, Jiří Vejvoda, Miroslav Dittrich místopředsedové Rady ČRo, Zdeněk Mahdal, Petr Arenberger, Ivan Vodochodský, Vítězslav Jandák, Tomáš Kňourek, Jan Krůta, členové Rady ČRo, Jiří Šuchman, předseda DK Rady ČRo

Omluveni: -

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo, Jan Menger, ředitel regionálního vysílání ČRo

 Program:

 • Zahájení, schválení programu
 • Schválení zápisu z předsednictva Rady ČRo
 • Výsledky RADIOPROJEKTU za 1. pololetí 2019 a Statistiky online aktivit ČRo
 • Shrnutí činnosti ČRo za 1. pololetí 2019
 • Vyhodnocení ukazatelů výkonu práce generálního ředitele ČRo za 1. pololetí 2019
 • Informace generálního ředitele
 • Programové změny ČRo Vltava od roku 2020
 • Změna názvu ČRo Regina DAB Praha na ČRo Rádio DAB Praha
 • Nájemní smlouvy
 • Stížnosti a podněty posluchačů
 • Různé
 • Závěr

Hlasování o programu: 9 – 0 – 0

Usnesení   65/19
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 31. 7. 2019.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Usnesení   66/19
Rada českého rozhlasu vzala na vědomí výsledky poslechovosti Radioprojekt za období 1. 1. 2019 – 30. 6. 2019 a Statistiky online aktivit Českého rozhlasu.  
Hlasování: 9 – 0 – 0

Usnesení   67/19
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Shrnutí činnosti ČRo za 1. pololetí 2019.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Usnesení   68/19
Rada Českého rozhlasu uděluje generálnímu řediteli ČRo René Zavoralovi na základě Zákona o Českém rozhlasu § 8 písm. j a Statutu Rady ČRo čl. I, odst. 2, odměnu za 1. pololetí roku 2019 ve výši  92 %, tj. 441 600,- Kč dle předem stanovených ukazatelů:

1) Dodržování Kodexu, Statutu ČRo a Zákona o ČRo.................45 %
2) Dodržování usnesení Rady ČRo.............................................15 %
3) Kvalita předkládaných materiálů a dodržování termínů...........10 %
4) Podíl ČRo na trhu (share) 22,2%.............................................7 %
5) Plnění Rámcového plánu činnosti ČRo na r. 2019 v 1. pol......15 %
Hlasování: 9 – 0 – 0

 V 15.30 hod odešel z jednání I. Vodochodský.

Informace generálního ředitele: R. Zavoral informoval o dvou společenských událostech, dne 21. 9. 2019 se uskuteční komorní koncert k 80. narozeninám Nadi Urbánkové v klášteře Želiv, oslavy 90. výročí ČRo Ostrava se uskuteční koncem října a vyvrcholí koncertem Marie Rottrové v Ostravě 31. 10. 2019;závěrem  informoval o stavu prodeje zámku v Přerově nad Labem.

V 16.30 hod odešel z jednání V. Jandák.

Usnesení   69/19
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Programové změny ČRo Vltava od roku 2020.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení   70/19
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí změnu názvu ČRo Regina DAB Praha na ČRo Rádio DAB Praha.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení   71/19
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila nájemní smlouvu mezi ČRo (Praha)  a CARMINA BOHEMICA z.s.  na dobu určitou od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2020.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení   72/19
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila nájemní smlouvu mezi ČRo (Praha)  a MGA. Jakubem Čížkem na dobu určitou od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2020.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení   73/19
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  dodatek č. 4 k nájemní smlouvě na dobu určitou ze dne 1. 2. 2016 mezi ČRo (České Budějovice) a Janou Deutschovou na dobu určitou od 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení   74/19
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  nájemní smlouvu mezi ČRo a Pivovarem Pražan, s.r.o. na pronájem kavárny na dobu určitou od data účinnosti smlouvy po dobu pěti let s využitím opce a s účinností od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení   75/19
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty těchto posluchačů, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování: 7 – 0 – 0  

Různé:
H. Dohnálková se vrátila k dubnové veřejné schůzi Rady ČRo ohledně nevhodných výroků V. Jandáka.

T. Kňourek se dotázal na kauzu Michala Semína a jeho kandidatury do Rady ČTK a požádal o informaci, zda mu byl dán prostor ve vysílání ČRo, vedení rozhlasu zodpoví do příští veřejné schůze.

H. Dohnálková informovala o veřejné debatě na téma dezinformační zpráv, kterou v druhé polovině října Rada uspořádá. T. Kňourek se dotázal, zda jsou hosté zvaní do vysílání ČRo informováni o tom, že budou  natáčeni na video kamery a zda to mohou odmítnout, což zodpověděl R. Zavoral.

V 17.10 hod odešel z jednání J. Vejvoda.

Usnesení   76/19
Rada Českého rozhlasu svolává 9. řádnou schůzi v roce 2019 na 25. 9. 2019 a pověřuje předsedkyni Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovila místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 6 – 0 – 0  

Ověřovatel:  H. Dohnálková

Příloha k usnesení  75/19 VS  Rady ČRo dne 20. 8. 2019

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio