Zápis z 6. schůze Rady Českého rozhlasu,

29. červen 2006

která se konala dne 28. 6. 2006 v sídle Českého rozhlasu Brno


Přítomni: Jiří Florian, Dana Jaklová, Bohuš Zoubek, členové předsednictva Rady ČRo
Milan Blažek, Ladislav Jíša, Štěpán Kotrba, Maria Ptáčková, Richard Seemann
Sekretariát: Marie Šímová
Hosté: Ludvík Němec, ředitel ČRo Brno

Jednání řídil předseda rady ČRo pan Jiří Florian.

Program:

1. Schválení zápisů ze zasedání předsednictva Rady ČRo
2. Usnesení k Výroční zprávě předsednictva Rady Českého rozhlasu
3. Usnesení k novelizaci Jednacího řádu Rady ČRo
4. Usnesení ke jmenování ředitele ČRo 6
5. Různé
6. Návrh termínu příští veřejné schůze Rady ČRo

Program byl hlasováním schválen.

Usnesení 49/06
Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva z 24. 5. 2006.
Hlasování: 8 pro

Usnesení 50/06
Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva z 31. 5. 2006.
Hlasování: 8 pro

Usnesení 51/06
Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze 7. 6. 2006.
Hlasování: 8 pro

Usnesení 52/06
Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze 14. 6. 2006.
Hlasování: 8 pro

Usnesení 53/06
Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva z 21. 6. 2006.
Hlasování: 8 pro

Usnesení 54/06
Rada Českého rozhlasu schvaluje Výroční zprávu předsednictva za období 30. 6. 2005 - 28. 6. 2006. Zpráva bude uveřejněna na internetové stránce Rady Českého rozhlasu.
Hlasování: 8 pro

Usnesení 55/06
Rada Českého rozhlasu schválila návrh novelizace Jednacího řádu Rady Českého rozhlasu, a to začlenit do článku II. Úkoly Rady do bodu 1 nový text ve znění:

" U stížností posluchačů zaslaných elektronickou poštou Rada reaguje pouze na ty, které jsou identifikovány jménem a adresou bydliště posluchače, tak jak to ukládá zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., v platném znění."
Hlasování: 8 pro

Usnesení 56/06
Rada Českého rozhlasu schválila návrh novelizace Jednacího řádu Rady Českého rozhlasu a to začlenit do článku V. Rozhodování Rady:

1) do bodu 3 nový text ve znění:
"V případě, že je člen komise navržen na volenou funkci, zvolí Rada náhradníka na jeho místo."

2) zařadit nový bod 4 ve znění:
"V případě tajné volby členů předsednictva Rady, volební komise shromáždí všechny návrhy kandidátů, kteří byli navrženi členy Rady. Kandidáti vyjádří ústní či písemný souhlas se svou kandidaturou na předsedu nebo místopředsedu Rady a mohou se ústně či písemně vyjádřit ke své představě činnosti v předsednictvu Rady. Volba probíhá zvlášť pro předsedu a následně místopředsedy volené dle čl. VII bod 1 Jednacího řádu Rady a vyhlašuje se po vyčerpání všech možností dle bodu 4 e).
Při volbě na každé místo v předsednictvu:

a) Rada navrhne kandidáty ze seznamu vytvořeného podle bodu 3, kteří nebyli zvoleni na žádné místo v předsednictvu.

b) Na hlasovací lístek může napsat každý hlasující pouze jedno jméno z kandidátů navržených podle písm. a). Hlasovací lístek s jiným jménem než navržených kandidátů, s více jmény nebo nečitelný lístek je neplatný.

c) Na příslušné místo v předsednictvu je zvolen kandidát, který získal nadpoloviční počet hlasů členů Rady (5 hlasů).

d) Nebyl-li kandidát zvolen, následuje užší volba mezi dvěma kandidáty, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů, v případě rovnosti hlasů na druhém místě, postupují do užší volby všichni kandidáti se stejným počtem. Na příslušné místo v předsednictvu je zvolen kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů členů Rady (5 hlasů).

e) Nebyl-li kandidát zvolen, následuje hlasování o kandidátovi, který získal největší počet hlasů, a v případě rovnosti hlasů se hlasuje o všech kandidátech se stejným počtem hlasů. Na příslušné místo v předsednictvu Rady je zvolen kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů členů Rady (5 hlasů). Nebyl-li kandidát zvolen, opakuje se volba s novými návrhy od bodu 4 a)."

3) zařadit nový článek... Pravidla pro vystupování předsednictva a členů Rady směrem k odborné (a to včetně pracovníků Českého rozhlasu) a laické veřejnosti ve znění:

"Předseda
je statutárním orgánem Rady, prezentuje Radu v jednáních s orgány státní a veřejné správy a s dalšími institucemi (Rada pro RTV, Rada ČT, Rada ČTK, umělecké svazy a profesní organizace).

Mluvčí
je styčným orgánem Rady vůči domácím a zahraničním médiím, informuje je o závěrech jednání Rady a jejích stanoviscích. Ve svých informacích a stanoviscích prezentuje vždy většinový názor členů Rady. Ke své činnosti je oprávněn využívat zázemí Českého rozhlasu v této oblasti. Formulaci prohlášení jménem Rady ve složitějších případech vždy konzultuje s předsedou Rady, případně s dalšími členy Rady. Pokud publikuje svá soukromá stanoviska, činí tak jen jako člen Rady s výslovnou poukázkou, že jde o jeho soukromý názor.

Místopředseda
v případě nepřítomnosti předsedy Rady přebírá v této oblasti jeho povinnosti a kompetence, a to na základě zmocnění.

Člen
není oprávněn prezentovat stanoviska Rady, pokud ho k tomu Rada nezmocní, a není oprávněn ani za ni jako za celek vystupovat, své názory musí vždy označit jako své vlastní."
Hlasování: 8 pro

Usnesení 57/06
Rada Českého rozhlasu přijala usnesení Dozorčí komise z jejího 41. řádného jednání a na jeho základě:
Rada ČRo žádá generálního ředitele o zpracování Plánu dalšího rozvoje ČRo na období nejbližších 5 let. Žádá o jeho předložení do konce srpna 2006. Rada ČRo vzala na vědomí informaci, že Dozorčí komise připraví Radě podklady pro schválení výběru investiční varianty pro rekonstrukci budovy ČRo až po schválení Plánu dalšího rozvoje.
Hlasování: 8 pro

Usnesení 58/06
Rada ČRo projednávala návrh usnesení paní Ptáčkové a paní Jaklové. Hlasování o obou návrzích skončilo patem a Rada pak hlasovala o novém návrhu usnesení v tomto znění:
Rada Českého rozhlasu žádá generálního ředitele o zpracování programového auditu ČRo spolu s formátovými manuály pořadů v souladu s Plánem dalšího rozvoje a o jeho předání Radě ČRo do konce října 2006. Rada proto zároveň žádá, aby ČRo do předložení a schválení programového auditu a Plánu dalšího rozvoje pozastavil přípravu plánovaných programových formátů a stanic.
Hlasování: 6 pro, 1 proti, 1 se zdržel

Usnesení 59/06
Rada ČRo na základě čl. VII bodu 6 Statutu ČRo projednala návrh generálního ředitele na jmenování panaPetera Duhana ředitelem ČRo 6 k 1. 7. 2006.
Hlasování: 8 pro

Usnesení 60/06
Rada ČRo žádá generálního ředitele:
  1. Do Dozorčí rady Radioservisu, a. s., jehož 100% majitelem je Český rozhlas, zvolit člena Dozorčí komise Rady ČRo.
  2. Provést formální a obsahovou analýzu Týdeníku Rozhlas za posledních 6 měsíců a připravit návrhy tak, aby se stal jednoznačně programovým týdeníkem. Analýzu pak předložit Radě ČRo během měsíce září 2006.
Hlasování: 8 pro

Rada projednala v bodu Různé odpověď panu Strimpflovi a schvaluje jeho text po zapracování připomínek a pověřila pana Jíšu o zpracování konečného textu. Rada přijala následné usnesení:
Usnesení 61/06
Rada vyzývá GŘ k opětnému zpřístupnění internetové diskuse pod čl. s přepisem vyjádření vedoucího pracovníka ze dne 4. 10. 2005.
Rada považuje restriktivní kroky vůči veřejnosti v internetových diskusích na serverech ČRo, které nemají oprávnění ze znění obecně platných právních předpisů či Kodexu ČRo, za nepřijatelné.
Hlasování: 8 pro

Usnesení 62/06
Rada Českého rozhlasu svolává 7. řádnou schůzi v roce 2006 na 26. července 2006. Pověřuje předsednictvo, aby nejméně týden před zasedáním stanovilo hodinu a místo konání.
Hlasování: 7 pro

Rada žádá generálního ředitele, aby jejím jménem poděkoval pracovníkům Českého rozhlasu, kteří se podíleli na organizaci 40. ročníku Mezinárodní rozhlasové soutěže mladých hudebníků Concertino Praga a koncertu laureátů tohoto festivalu.

Ověření zápisu: Dana Jaklová

Výroční zpráva předsednictva Rady ČRo - červen 2006

Dopis panu Strimpflovi

Spustit audio