Zápis z 2. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (26. 2. 2014)

26. únor 2014

Zápis z 2. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 26. 2. 2014 ve 13:00 hod. v hotelu Větruše, Fibichova 392/25, Ústí nad Labem

Přítomni: Tomáš Ratiborský, předseda Rady ČRo; Bohuš Zoubek, místopředseda Rady ČRo; Michal Stehlík, místopředseda Rady ČRo; Milan Badal, Tomáš Kňourek, Petr Šafařík, Ivan Tesař, Ervín Kukuczka, členové Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková, Marie Šímová

Hosté: Peter Duhan, generální ředitel ČRo; René Zavoral, náměstek GŘ pro program a vysílání; Michal Koliandr, náměstek GŘ ČRo pro správu a provoz; Jan Menger, náměstek GŘ pro regionální vysílání; Karolína Hloušková vedoucí kanceláře KGŘ.

 Program:
- zahájení, schválení  programu
- schválení zápisů z předsednictev Rady ČRo
- rozhlasové poplatky - Akční plán 2014
- dohoda o narovnání se zhotovitelem
-
RADIO PROJEKT za období od července do prosince 2013
- Restrukturalizace Českého rozhlasu v letech 2012 – 2013
- rámcový výhled a záměry Českého rozhlasu pro roky 2014, 2015 a 2016
- vyhodnocení ukazatelů výkonu práce generálního ředitele ČRo za 2. pololetí 2013
- neveřejný bod jednání
- nájemní smlouva
- stížnosti, podněty posluchačů
- různé
- závěr

Program byl schválen
Hlasování: 8 – 0 - 0


Usnesení 14/14

Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 29. 1. 2014
Hlasování: 8 – 0 - 0

Usnesení 15/14
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 5. 2. 2014
Hlasování: 8 – 0 - 0

Usnesení 16/14
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 19. 2. 2014
Hlasování: 8 – 0 - 0

Usnesení 17/14
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informaci o výběru rozhlasových poplatků  "Akční plán 2014".
Hlasování: 8 – 0 - 0

Usnesení 18/14
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informaci o dohodě o narovnání se zhotovitelem rekonstrukce Vinohradské 12.
Hlasování: 8 – 0 - 0

Usnesení 19/14
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informaci o  Radioprojektu - poslechovost za období od července do prosince 2013.
Hlasování: 8 – 0 - 0

Usnesení 20/14
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informaci o Restrukturalizaci Českého rozhlasu v letech 2012 – 2013.
Hlasování: 8 – 0 - 0

Usnesení 21/14
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informaci o rámcovém výhledu a záměrech Českého rozhlasu pro roky 2014, 2015 a 2016.
Hlasování: 8 – 0 - 0

Usnesení 22/14
Rada Českého rozhlasu na základě § 8 písmene j.) Zákona o Českém rozhlasu a Statutu Rady ČRo článku I. odstavce 2, schvaluje odměnu generálnímu řediteli ČRo za 2. pololetí 2013 ve výši  480 000 Kč odpovídající trojnásobku měsíční základní mzdy při splnění těchto ukazatelů:

1/Dodržování Kodexu a Statutu ČRo                                              30 %
2/Dodržování usnesení Rady ČRo                                                 20 %
3/Podíl ČRo na trhu (share) 21,5 %                                               10 %
4/Dodržování časového harmonogramu restrukturalizace ČRo      40 %

Hlasování:
pro - M. Badal. I. Tesař, E. Kukuczka, T. Kňourek, B. Zoubek, T. Ratiborský,M. Stehlík
zdržel se -  P. Šafařík

Usnesení 23/14
Rada Českého rozhlasu  prohlásila tuto část jednání za neveřejnou, tj. usnesení 24/14 ve smyslu ustanovení § 7, odst. 3 Zákona o Českém rozhlase č. 484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.  
Hlasování: 8 – 0 - 0

Usnesení 24/14
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila nájemní smlouvu prostory na dobu neurčitou (pronájem nebytových prostor) mezi ČRo Brno a Institutem regionálních informací, s.r.o. s účinností od 1. 3. 2014.
Hlasování: 8 – 0 - 0

Usnesení 25/14
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů: viz příloha zápisu.
Hlasování: 8 – 0 - 0

Různé: B. Zoubek poděkoval SOČR za špičkové prezentování ČRo, ocenil zejména koncert dne 10. 2. 2014, který se uskutečnil v Rudolfinu.
T. Ratiborský poděkoval vedení ČRo za spolupráci a rozloučil se spolu s B. Zoubkem na poslední společné veřejné schůzi v jejich funkcích.
M. Koliandr oznámil prodloužení zúženého vysílání ČRo na dlouhých vlnách na dobu tří let.

Usnesení 26/14
Rada Českého rozhlasu svolává 3. řádnou schůzi v roce 2014 na 26. 3. 2014 a pověřuje předsednictvo Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovilo místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 8 – 0 - 0

Ověřovatel:  Tomáš Ratiborský

Příloha k usnesení 25/14 - stížnosti a podněty posluchačů

Zvukový záznam z 2. veřejné schůze

Zápisy z jednání předsednictev Rady ČRo

Rámcový plán činnosti Českého rozhlasu v roce 2014

Rámcový výhled a záměry Českého rozhlasu pro roky 2015 a 2016

Zpráva o stavu resktrukturalizace Českého rozhlasu 2012 - 2013

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio