Zápis z 2. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (24. 2. 2016)

24. únor 2016

Zápis z 2. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 24. 2. 2016 ve 14.00 hodin, v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2

Přítomni:  Petr Šafařík, předseda Rady ČRo; Milan Badal, místopředsedové Rady ČRo; Ervín Kukuczka, Tomáš Kňourek, Ivan Vodochodský, Hana Dohnálková, Michal Stehlík, Jiří Vejvoda, členové Rady ČRo; Jiří Volf, předseda DK Rady ČRo

Omluveni: Ivan Tesař, místopředseda Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel; Jan Menger, náměstek GŘ pro regionální vysílání a pověřený vedením sekce programu a vysílání; Tomáš Kollarczyk, pověřený řízením sekce správy a provozu; Václav Hradecký, vedoucí oddělení výzkumu a analytiky; Ruzbeh Oweyssi, vedoucí Redakce online obsahu; Josef Havel, pověřený vedením odboru generálního ředitele.

Návrh programu:


- zahájení, schválení programu
- schválení zápisů z předsednictev Rady ČRo
- Zpráva o činnosti DK Rady ČRo za 4. čtvrtletí 2015
- výsledky poslechovosti Radioprojekt z období červenec – prosinec 2015
- informace o novém organizačním řádu ČRo
- odměna prozatímnímu řediteli ČRo
- pracovní a mzdové podmínky generálního ředitele ČRo
- stanovení ukazatelů výkonu práce generálního ředitele ČRo na 1. pololetí 2016
- neveřejný bod jednání
- nájemní smlouva
- odměna pro člena dozorčí komise Rady ČRo
- stížnosti a podněty posluchačů
- různé
- závěr

Program byl schválen
Hlasování: 8 – 0 - 0

Usnesení 8/16

Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 16. 12. 2015.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 9/16
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 21. 12. 2015.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 10/16
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 6. 1. 2016.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 11/16
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 20. 1. 2016.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 12/16

Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 10. 2. 2016.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 13/16
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o činnosti dozorčí komise Rady ČRo za 4. čtvrtletí 2015.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 14/16
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí výsledky poslechovosti RADIOPROJEKT za období červenec - prosinec 2015.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 15/16
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o nové organizační struktuře ČRo.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 16/16
Rada Českého rozhlasu projednala jmenování Jana Pokorného ředitelem Zpravodajství, Evu Hazdrovou Kopeckou ředitelkou Programu, Jana Mengera ředitelem Regionálního vysílání, Jiřího Mejstříka ředitelem Výroby, Alexandra Píchu ředitelem Nových médií, Karla Zýku ředitelem Techniky a Ondřeje Nováčka šéfredaktorem ČRo Plus, vše s účinností od 1. 3. 2016.  
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 17/16
Rada Českého rozhlasu na návrh generálního ředitele ČRo jmenuje Mgr. Tomáše Pancíře ředitelem rozhlasových studií ČRo Regina DAB Praha a ČRo Region, Středočeský kraj s účinností od 1. března 2016 do 30. září 2018.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 18/16
Rada Českého rozhlasu uděluje prozatímnímu řediteli ČRo Karlu Zýkovi odměnu na základě dohody o pracovních a mzdových podmínkách ze dne 25. 11. 2015 ve výši 225 000,- Kč.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 19/16
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí uzavření dohody o pracovních a mzdových podmínkách pro generálního ředitele ČRo René Zavorala.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 20/16
Rada Českého rozhlasu stanovila - na základě zákona č. 484/1991 Sb. o Českém rozhlasu § 8, písm. J)  generálnímu řediteli Českého rozhlasu René Zavoralovi mzdu ve výši 160 tis. Kč.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 21/16

Rada Českého rozhlasu na základě § 8 písmene J) Zákona o Českém rozhlasu a Statutu Rady ČRo článku I. odstavce 2, schvaluje návrh kritérií odměny generálnímu řediteli ČRo na 1. pololetí 2016 odpovídající trojnásobku měsíční základní mzdy při splnění těchto ukazatelů:
1/Dodržování Kodexu, Statutu ČRo a Zákona o ČRo                                 40 %
2/Dodržování usnesení Rady ČRo                                                             20 %
3/Kvalita předkládaných materiálů a dodržování dohodnutých termínů      20 %                             
4/Naplňování kandidátského projektu GŘ                                                   20 %
Hlasování: 8 – 0 – 0

V 15.40 hod odešel ze zasedání M. Stehlík.

Usnesení 22/16
Rada Českého rozhlasu prohlásila tuto část jednání za neveřejnou, tj. usnesení 23 a 24/16 ve smyslu ustanovení § 7, odst. 3 Zákona o Českém rozhlase č. 484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.  
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 23/16
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  nájemní smlouvu mezi ČRo (Plzeň) a PilsMedica s.r.o. na dobu neurčitou s účinností od 1. 3. 2016.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 24/16
Rada Českého rozhlasu schválila navýšení stávající odměny pro pana Mgr. Roberta Cholenského, Ph.D., člena dozorčí komise Rady ČRo, za měsíc únor 2016.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 25/16
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů: viz příloha zápisu.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 26/16
Rada Českého rozhlasu svolává 3. řádnou schůzi v roce 2016 na 30. 3. 2016 v 14.00 a pověřuje předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 7 – 0 – 0

Ověřovatel:  Petr Šafařík

 

Příloha k usnesení 25/16 - stížnosti a podněty posluchačů

Zvukový zýznam z 2. veřejné schůze

Zápisy z jednání předsednictva Rady ČRo

Dohoda o pracovních a mzdových podmínkách mezi ČRo a Mgr. Reném Zavoralem

Základní schéma nové organizační struktury ČRo s účinností od 1. 3. 2016

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio