Zápis z 12. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (20. 12. 2017)

20. prosinec 2017

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 20. 12. 2017 v 14.00 hodin, v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2

Přítomni: Hana Dohnálková, předsedkyně Rady ČRo; Jiří Vejvoda, Tomáš Kňourek, místopředsedové Rady ČRo; Petr Šafařík, Miroslav Dittrich, Vítězslav Jandák, členové Rady ČRo; Filip Hejl, předseda DK ČRo

Omluveni: Ivan Vodochodský, člen Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Jan Menger, ředitel regionálního vysílání; Jiří Hošna, ředitel komunikace a vnějších vztahů; Josef Havel, ředitel kanceláře GŘ 

Návrh programu:
- Zahájení, schválení programu
- Schválení zápisů z předsednictev Rady ČRo
- Usnesení týkající se činnosti ČRo
- Návrh na navýšení odměny dozorčí komise Rady ČRo
- Stanovení hodnotících kritérií pro odměnu GŘ ČRo na 1. pololetí 2018
- Informace generálního ředitele ČRo
- Schválení rozpočtu Českého rozhlasu na rok 2018
- Rámcový plán činnosti na rok 2018
- Personální informace – změna ve vedení ČRo
- Neveřejný bod jednání
- Nájemní smlouvy
- Stížnosti a podněty posluchačů
- Různé
- Závěr

Návrh P. Šafaříka na doplnění dnešního programu o bod programu s názvem – spory kolem reportáže ČRo o hospodaření skupiny Agrofert.
Protinávrh V. Jandáka: přesunout debatu k tomuto tématu na příští veřejnou schůzi Rady ČRo dne 31. 1. 2018, až bude mít Rada ČRo k těmto reportážím dostatek materiálů a rovněž vyjádření vedení Českého rozhlasu.
Pro: V. Jandák, J. Vejvoda, H. Dohnálková, T. Kňourek, M. Dittrich
Proti: 0
Zdržel se: P. Šafařík
Protinávrh V. Jandáka byl přijat.
Hlasování o programu: 6 – 0 - 0

Usnesení 123/17
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 27. 9. 2017.
Hlasování:     
Pro: V. Jandák, J. Vejvoda, H. Dohnálková, T. Kňourek, M. Dittrich
Proti: 0
Zdržel se: P. Šafařík

Usnesení 124/17
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 11. 10. 2017.
Hlasování:     
Pro: V. Jandák, J. Vejvoda, H. Dohnálková, T. Kňourek, M. Dittrich
Proti: 0
Zdržel se: P. Šafařík

Usnesení 125/17
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 31. 10. 2017.
Hlasování:     
Pro: V. Jandák, J. Vejvoda, H. Dohnálková, T. Kňourek, M. Dittrich
Proti:  0
Zdržel se: P. Šafaří

Usnesení 126/17
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 15. 11. 2017.
Hlasování:
Pro: V. Jandák, J. Vejvoda, H. Dohnálková, T. Kňourek, M. Dittrich
Proti: 0
Zdržel se: P. Šafařík

Usnesení 127/17
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 29. 11. 2017.
Hlasování:
Pro: V. Jandák, J. Vejvoda, H. Dohnálková, T. Kňourek, M. Dittrich
Proti: 0
Zdržel se: P. Šafařík

Usnesení 128/17
Rada Českého rozhlasu důrazně žádá vedení Českého rozhlasu, aby s účinnosti od 1. 1. 2018 u všech marketingových akcí ve finančním objemu nad 500 000,- Kč předkládalo Radě ČRo, (potažmo její dozorčí komisi) projektové listy jednotlivých marketingových akcí, které budou obsahovat jasně vytyčené cíle.
Hlasování: 6 – 0 – 0

Usnesení 129/17
Rada ČRo s odkazem na kritická zjištění, k nimiž došla předchozí i současná Dozorčí komise, poradní orgán Rady ČRo, ohledně marketingových akcí ČRo akcí „Brexit“ a „Půlstoletí s Cimrmanem“, žádá vedení Českého rozhlasu o přijetí takových opatření, která zamezí výskytu podobných problémů.
Hlasování:     
Pro:  P. Šafařík, V. Jandák
Proti: 0
Zdržel se: H. Dohnálková, T. Kňourek, M. Dittrich, J. Vejvoda
Usnesení nebylo přijato.

Usnesení 129/17
Rada Českého rozhlasu s odkazem na zjištění nezávislých odborných analýz, jejichž vznik iniciovala a které byly odevzdány v 2. pololetí roku 2017 (analýza tématu přebytku státního rozpočtu ve vysílání ČRo; rozbor mediálního obrazu konfliktu v Sýrii; mediální obraz návštěvy dalajlámy v ČR; novela zákona o ochraně přírody a krajiny ve vysílání ČRo; analýza relací výběr ze zahraničních médií a Svět ve 20 minutách), žádá vedení Českého rozhlasu, aby se snažilo o eliminaci následujících problémů v publicistice a zpravodajství ČRo: kladení sugestivních otázek, nepřesné odkazování na zdroje, nepřesné afiliace a omezená pluralita zdrojů.
Hlasování: 6 – 0 – 0 

Usnesení 130/17
Rada ČRo v návaznosti na své usnesení z letošní dubnové veřejné schůze  ohledně plagiátorství autora  pořadu „Knihy, na které vám nezbyl čas“ a kvůli pokračování problému v dílu této relace vysílaném 15. 8. 2017 konstatuje, že došlo k porušení Kodexu ČRo zavazujícího Český rozhlas k práci plnící vysoká etická a kvalitativní měřítka (písmeno f Preambule).
Hlasování:
Pro: P. Šafařík
Proti: -
Zdržel se: V. Jandák, J. Vejvoda, H. Dohnálková, T. Kňourek, M. Dittrich
Usnesení nebylo přijato.

Usnesení 130/17
Rada Českého rozhlasu schválila navýšení stávající odměny členům dozorčí komise Rady ČRo o 10% od 1. 1. 2018.
Hlasování: 6 – 0 – 0

Usnesení 131/17
Rada Českého rozhlasu na základě § 8 písmene J) Zákona o Českém rozhlasu a Statutu Rady ČRo článku I. odstavce 2, schvaluje návrh kritérií odměny generálnímu řediteli ČRo na 1. pololetí 2018 odpovídající trojnásobku měsíční základní mzdy při splnění těchto ukazatelů:

 1) Dodržování Kodexu, Statutu ČRo a Zákona o ČRo                                      45 %             
 2) Dodržování usnesení Rady ČRo              20 %
 3) Kvalita předkládaných materiálů a dodržování dohodnutých termínů           10 %
 4) Podíl ČRo na trhu (share) 22,2%           10 %
 5) Plnění Rámcového plánu činnosti ČRo na rok 2018 v 1. pololetí 2018            15 %

Hlasování: 6 – 0 – 0

Informace generálního ředitele: R. Zavoral informoval o dokončené koupi pozemku pod regionálním studiem ČRo v Karlových Varech, kde se plánuje spuštění vysílání k 1. 11. 2018, o ukončení rekonstrukce vzduchotechniky v budově Římská 15. Od sezóny 2018/2019  bude šéfdirigentem a uměleckým ředitelem SOČR německý rodák Alexander Liebreich, roli hostujícího dirigenta přijal Marek Šedivý. Dále informoval o změnách ve vysílací unii EBU a dohodách s kolektivními správci, u OSA se rozhlas zatím nedohodl na podmínkách.

Usnesení 132/17
Rada Českého rozhlasu schválila na základě doporučení své dozorčí komise Rozpočet Českého rozhlasu na rok 2018.
Hlasování: 6 – 0 – 0

Usnesení 133/17
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o Rámcovém plánu činnosti ČRo na rok 2018.
Hlasování: 6 – 0 – 0

Usnesení 134/17
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o personálních změnách v Českém rozhlase.
Hlasování: 6 – 0 – 0

Usnesení 135/17
Rada Českého rozhlasu prohlásila tuto část jednání za neveřejnou, tj. usnesení 136, 137, 138 a 139/17  ve smyslu ustanovení § 7, odst. 3 zákona o Českém rozhlase č. 484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.
Hlasování: 6 – 0 – 0

Usnesení 136/17
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  dodatek č. 2 k rámcové nájemní smlouvě na dobu určitou ze dne 28. 1. 2016 mezi ČRo (České Budějovice) a Janou Deutschovou na dobu určitou do 31. 12. 2018 s účinností ode  dne podpisu a souhlasu Rady Českého rozhlasu s tím dodatkem č. 2.
Hlasování: 6 – 0 – 0

Usnesení 137/17
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne  30. 6. 2015 mezi ČRo (Praha) a Samizdat, s.r.o. na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu tohoto dodatku č. 1 a uveřejněním dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
Hlasování: 6 – 0 – 0

Usnesení 138/17
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila nájemní smlouvu mezi ČRo a Martinem Hájkem na provoz kavárny v prostorách atria na dobu určitou od 23. 1. 2018 max. do 31. 12. 2018.
Hlasování: 6 – 0 – 0

Usnesení 139/17
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila nájemní smlouvu mezi ČRo a Coca-Cola HB Česko a Slovensko, s.r.o. na dobu určitou od 22. 2. 2018 do 21. 2. 2022.  
Hlasování: 6 – 0 – 0

Usnesení 140/17
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty těchto posluchačů: viz příloha zápisu.
Hlasování: 6 – 0 – 0

Usnesení 141/17 - 1. část
Rada Českého rozhlasu schválila odpověď na stížnost M. Fleischmanna za APSV na generálního ředitele R. Zavorala. (předsedkyně přečetla text odpovědi).
Protinávrh P. Šafaříka doplnit do navrženého znění odpovědi Rady ČRo pasáž: „Rada nicméně apelovala na generálního ředitele Reného Zavorala, aby se v případě  svého nesouhlasu vůči oponentům vyjadřoval věcně a korektně, neboť verbální agresivita je kontraproduktivní a poškozuje ČRo.“
Pro:
P. Šafařík
Proti: 
V. Jandák, J. Vejvoda, H. Dohnálková, T. Kňourek, M. Dittrich
Zdržel se:
0
Usnesení nebylo přijato.

Usnesení 141/17 - 2. část
Rada Českého rozhlasu schválila odpověď na stížnost M. Fleischmanna za APSV na generálního ředitele R. Zavorala v původním znění.
Pro: V. Jandák, J. Vejvoda, H. Dohnálková, T. Kňourek, M. Dittrich
Proti: 0
Zdržel se: P. Šafařík
Usnesení bylo přijato.

Různé:
P. Šafařík znovu otevřel debatu ohledně dopisu 10 šéfredaktorů generálnímu řediteli ČRo ohledně příspěvků J. Kroupy o hospodaření společnosti Agrofert. Dále se P. Šafařík dotázal na finanční prostředky ČRo a předsedkyně Rady na hospodaření Rady ČRo, hovořilo se rovněž o přípravě výroční zprávy Rady ČRo za rok 2017.

V 18.30 z jednání odešel V. Jandák.

Usnesení 142/17
Rada Českého rozhlasu svolává 1. řádnou schůzi v roce 2018 na 31. 1. 2018 a pověřuje předsedkyni Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovila místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 5 – 0 - 0

Ověřovatel:  H. Dohnálková

Rámcový plán činnosti ČRo 2018

Zvukový záznam z 12. veřejné schůze

Zápisy z jednání předsednictva Rady ČRo

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio