Zápis z 12. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (15. 12. 2021)

16. prosinec 2021

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 15. 12. 2021 ve 14.00 hodin, v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2.

Přítomni: Miroslav Dittrich, předseda Rady ČRo; Tomáš Kňourek, Zdeněk Mahdal, místopředsedové Rady ČRo; Vítězslav Jandák, Jan Krůta, Marek Pokorný, Ondřej Matouš, Jiří Šuchman, členové Rady ČRo; Jiří Hrabovský, předseda DK Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Jan Menger, ředitel Regionálního vysílání ČRo; Jiří Hošna, ředitel Komunikace, marketingu a obchodu

Program:
- Zahájení, schválení programu
- Rámcový plán činnosti ČRo na rok 2022
- Rozpočet ČRo na rok 2022
- Personální změny v ČRo
- Informace generálního ředitele ČRo
- Nájemní smlouvy
- Stanovení hodnotících kritérií odměny GŘ ČRo na 1. pololetí 2022
- Stížnosti a podněty posluchačů
- Různé
- Závěr

Hlasování o programu: 8 – 0 – 0 

Usnesení 86/21
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o Rámcovém plánu činnosti ČRo na rok 2022.
Hlasování: 8 – 0 – 0                     

Usnesení 87/21
Rada Českého rozhlasu schválila na doporučení své dozorčí komise Rozpočet Českého rozhlasu na rok 2022.
Hlasování:                
Pro:
J. Šuchman, V. Jandák, Z. Mahdal, M. Dittrich, T. Kňourek, J. Krůta, O. Matouš
Proti:  –
Zdržel se:
M. Pokorný
Usnesení bylo přijato.

Usnesení 88/21
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o nové organizační struktuře ČRo platné od 1. 1. 2022.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 89/21
Rada Českého rozhlasu projednala jmenování Jana Mengera ředitelem Sekce generálního ředitele, Jitky Obzinové ředitelkou Zpravodajství, Jiřího Maliny ředitelem Marketingu a digitálních služeb, Jiřího Hošny ředitelem Komunikace, obchodu a vnějších vztahů, Kateřiny Konopáskové ředitelkou Sekce uměleckých těles, soutěží a přehlídek a Lenky Mahdalové šéfredaktorkou ČRo Dvojka, vše s účinností od 1. 1. 2022.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Informace generálního ředitele:
R. Zavoral se vzdal slova.

Usnesení 90/21
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  dodatek č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 19. 12. 2019 mezi  ČRo a Martinem Hájkem na pronájem jídelny v budově ČRo, Vinohradská 12 s účinností ode dne podpisu tohoto dodatku č. 3 oběma smluvními stranami.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 91/21
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  dodatek č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 19. 12. 2019 mezi  ČRo a Martinem Hájkem na pronájem bufetu v Atriu ČRo, Vinohradská 12 s účinností ode dne podpisu tohoto dodatku č. 3 oběma smluvními stranami.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 92/21
Rada Českého rozhlasu na základě § 8 písmene J) Zákona o Českém rozhlasu a Statutu Rady ČRo článku I. odstavce 2, schvaluje návrh kritérií odměny generálnímu řediteli ČRo na 1. pololetí 2022 odpovídající trojnásobku měsíční základní mzdy při splnění těchto ukazatelů:

1) Dodržování Kodexu, Statutu ČRo a Zákona o ČRo - 50 %
2) Dodržování usnesení Rady ČRo - 15 %
3) Kvalita předkládaných materiálů a dodržování dohodnutých termínů - 10 %
4) Podíl na trhu (share) 23,5 % - 10 %
5) Plnění Rámcového plánu činnosti na rok 2022 s ohledem na 1. pololetí - 15 %

Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 93/21
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty těchto posluchačů, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Různé: M. Pokorný se dotázal na reakci odborové organizace ČRo na optimalizaci pracovních míst, což R. Zavoral zodpověděl. M. Dittrich poděkoval GŘ a všem zaměstnancům ČRo za jejich práci a popřál rozhlasu do roku 2022 mnoho úspěchů.

Usnesení 94/21
Rada Českého rozhlasu svolává první řádnou veřejnou schůzi v roce 2022 na středu 26. 1. 2022 a pověřuje předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 8 – 0 – 0

Ověřovatel:  M. Dittrich

Příloha k usnesení 93/21 - stížnosti a podněty posluchačů

Jednotlivé stížnosti a odpovědi Rady najdete v rubrice Stížnosti.

Rámcový plán činnosti ČRo pro rok 2022

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio