Zápis z 12. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (14. 12. 2022)

14. prosinec 2022

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 14. 12. 2022 ve 14.00 hodin, v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2.

Přítomni: Miroslav Dittrich, předseda Rady ČRo; Zdeněk Mahdal, Tomáš Kňourek, místopředsedové Rady

ČRo, Marek Pokorný, Vítězslav Jandák, Jan Krůta, Jaroslav Šebek, členové Rady ČRo; Jiří Hrabovský, předseda dozorčí komise Rady ČRo

Omluveni: Ondřej Matouš

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Jan Menger, ředitel Sekce generálního ředitele; Martin Vojslavský, ředitel Ekonomiky

Program:
- Zahájení, schválení programu
- Rámcový plán činnosti ČRo na rok 2023
- Rozpočet ČRo na rok 2023
- Informace generálního ředitele
- Informace k dlouhodobému plánu programového a technického rozvoje
- Stanovení hodnotících kritérií odměny GŘ ČRo na 1. pololetí 2023
- Nájemní smlouva
- Stížnosti, podněty posluchačů
- Různé
- Závěr

Hlasování o programu: 7 – 0 – 0

Usnesení 77/22
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Rámcový plán činnosti ČRo na rok 2023.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 78/22
Rada Českého rozhlasu na doporučení své dozorčí komise schválila Rozpočet Českého rozhlasu na rok 2023.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Informace generálního ředitele:  
R. Zavoral informoval o semináři, který se uskutečnil 8. 12. 2022 v Senátu, který organizovala Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky, kde GŘ prezentoval vize rozhlasu do roku 2027 s názvem „Strategie 27“. Semináře se zúčastnil i místopředseda EBU a mediální analytik Filip Rožánek. Stejný den proběhlo ve volebním výboru PS PČR jednání věnující se novele zákona o ČRo a ČT. Zítra budou mít generální ředitelé ČRo a ČT schůzku s ministrem kultury ČR, hlavním bodem jednání bude zejména financování a poplatky veřejnoprávních médií.
Tradiční vánoční společný koncert s RTVS proběhl tentokrát 6. prosince 2022 v Havířově a v neděli 11. prosince 2022 proběhly dva úspěšné koncerty SOČR s názvem „Rybovka s Popelkou“ v Obecním domě za symbolické vstupné jako poděkování posluchačům Českého rozhlasu.
Generální ředitel se také zúčastnil zasedání EBU, kde byla ruská a běloruská rádia vyloučena, ukrajinské rádio bylo dočasně osvobozeno od poplatků, ostatním členům byl poplatek na dva roky navýšen.

Usnesení 79/22
Rada Českého rozhlasu v souladu s § 8 odst. 1) písm. h) zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu schvaluje změnu názvu regionálního rozhlasového studia Český rozhlas Rádio DAB Praha na nový název Český rozhlas Rádio Praha / ČRo Rádio Praha od 2. ledna 2023 a změnu způsobu šíření tohoto regionálního rozhlasového studia spočívající ve využití kmitočtového spektra v pásmu velmi krátkých vln plánovanou v průběhu prosince 2022 až ledna 2023.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 80/22
Rada Českého rozhlasu na základě § 8 písmene J) Zákona o Českém rozhlasu a Statutu Rady ČRo článku I. odstavce 2, schvaluje návrh kritérií odměny generálnímu řediteli ČRo na 1. pololetí 2023 odpovídající trojnásobku měsíční základní mzdy při splnění těchto ukazatelů:

1) Dodržování Kodexu, Statutu ČRo a Zákona o ČRo - 50 %
2) Dodržování usnesení Rady ČRo - 15 %
3) Kvalita předkládaných materiálů a dodržování dohodnutých termínů - 10 %
4) Podíl na trhu (share) 23,5 % - 10 %
5) Plnění Rámcového plánu činnosti na rok 2023 s ohledem na 1. pololetí - 15 %

Protinávrh:
1) Dodržování Kodexu, Statutu ČRo a Zákona o ČRo - 50 %
2) Dodržování usnesení Rady ČRo - 15 %
3) Kvalita předkládaných materiálů a dodržování dohodnutých termínů - 10 %
4) Podíl na trhu (share) 24 % - 10 %
5) Plnění Rámcového plánu činnosti na rok 2023 s ohledem na 1. pololetí -15 %

Hlasování:    
pro:
J. Šebek, V. Jandák, Z. Mahdal, T. Kňourek, M. Pokorný
Proti:
M. Dittrich, J. Krůta
Zdržel se: -
Usnesení bylo přijato.

Usnesení 81/22
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  dodatek č. 7 k nájemní smlouvě ze dne 1. 2. 2016 mezi ČRo (České Budějovice) Janou Deutschovou na dobu určitou s účinností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 82/22
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty těchto posluchačů, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Různé: T. Kňourek se dotázal, do jaké míry rozhlas hlídá, zda nedochází k favorizaci či defavorizaci jednotlivých kandidátů na prezidenta republiky, O. Suchan dotaz zodpověděl a přislíbil kontrolu medailonků na iRozhlas.cz jednotlivých kandidátů. J. Šebek navrhl setkání s Radou ČT ohledně změny mediální legislativy.

Usnesení 83/22
Rada Českého rozhlasu svolává první veřejnou schůzi v roce 2023 na středu 11. 1. 2023 a pověřuje předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 7 – 0 – 0              

Ověřovatel:  M. Dittrich

Příloha k usnesení  82/22  - stížnosti a podněty posluchačů

Jednotlivé stížnosti a odpovědi Rady najdete v rubrice Stížnosti.

Rámcový plán činnosti ČRo pro rok 2023

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio