Zápis z 11. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (30. 11. 2016)

30. listopad 2016

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 30. 11. 2016 ve 14.00 hodin, v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2

Přítomni: Hana Dohnálková, předsedkyně Rady ČRo; Jiří Vejvoda, Tomáš Kňourek, místopředsedové Rady ČRo; Ervín Kukuczka, Petr Šafařík, Milan Badal, Ivan Vodochodský, Michal Stehlík, členové Rady ČRo; Jakub Chytil, místopředseda dozorčí komise Rady ČRo.

Omluveni:
Ivan Tesař, člen Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Jan Menger, ředitel regionálního vysílání; Josef Havel, ředitel kanceláře GŘ; Václav Hradecký, analytik Analytického a výzkumného oddělení; Alexandr Pícha, ředitel Nových médií; Milan Pokorný, ombudsman ČR; Jiří Hošna, ředitel komunikace a vnějších vztahů

Návrh programu:
- zahájení, schválení programu
- schválení zápisů z předsednictva Rady ČRo
- výsledky poslechovosti RADIOPROJEKT za období duben - září 2016
- Zpráva o činnosti ombudsmana Českého rozhlasu za období 1. 5. 2016 do 30. 11. 2016.
- personální změny v ČRo
- neveřejný bod jednání
- nájemní smlouvy a prodej nemovitého majetku
- stížnosti a podněty posluchačů
- různé
- závěr

Hlasování o návrhu programu:
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 117/16
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 26. 10. 2016.
Hlasování: 8 - 0 - 0

Usnesení 118/16
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 9. 11. 2016.
Hlasování: 8 - 0 - 0

Usnesení 119/16
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí výsledky poslechovosti RADIOPROJEKT za období duben – září 2016.
Hlasování: 8 - 0 - 0

V 14.45 hod odešel z jednání M. Stehlík, 15.00 M. Badal.

Usnesení 120/16
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o činnosti ombudsmana Českého rozhlasu za období 1. 5. 2016 do 30. 11. 2016.
Hlasování: 6 – 0 – 0         

Pro: H. Dohnálková, J. Vejvoda, T. Kňourek, E. Kukuczka, P. Šafařík, I. Vodochodský

Usnesení bylo přijato.

Usnesení 121/16
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o personálních změnách v Českém rozhlase:
k 31. 12. 2016 končí ve funkci ředitele regionálních studií ČRo Pardubice a ČRo Hradec Králové Pavel Kudrna. Rada ČRo na základě návrhu generálního ředitele Reného Zavorala pověřuje od 1. 1. 2017 řízením těchto regionálních studií Jana Mengera, a to až do jmenování řádného ředitele, který vzejde z řádného výběrového řízení.
Hlasování: 6 – 0 – 0

Usnesení 122/16
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o personálních změnách v Českém rozhlase:
k 31. 12. 2016 končí ve funkci ředitele Výroby Jiří Mejstřík, novou ředitelkou Výroby bude od 1. 1. 2017 Kateřina Konopásková; k 31. 12. 2016 končí ve funkci šéfredaktorky stanice ČRo Rádio Junior Zora Jandová, od 1. 1. 2017 bude vedením stanice pověřena Šárka Fenyková.
Hlasování: 6 – 0 – 0

Usnesení 123/16
Rada Českého rozhlasu  prohlásila tuto část jednání za neveřejnou, tj. usnesení 124, 125, 126 a 127/16 ve smyslu ustanovení § 7, odst. 3 Zákona o Českém rozhlase č. 484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.  
Hlasování: 6 – 0 – 0

Usnesení 124/16
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  nájemní smlouvu mezi ČRo (Ostrava) a Soft Finance s.r.o. na dobu neurčitou s účinností od 1. 12. 2016.
Hlasování: 6 – 0 – 0

Usnesení 125/16
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 4. 12. 2015 mezi ČRo (Plzeň) a Plzeňskou filharmonií, obecně prospěšnou společností,  na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu tohoto dodatku č. 1.
Hlasování: 6 – 0 – 0

Usnesení 126/16
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 28. 5. 2010 mezi ČRo a Radioservisem, a.s., na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu tohoto dodatku č. 4.
Hlasování: 6 – 0 – 0

Usnesení 127/16
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila zcizení nemovitého majetku ČRostavební parcelu č. 1328 o výměře 29 m2 v katastrálním území Hradec Králové kupujícímu ČEZ Distribuce, a.s. na základě kupní smlouvy č. KSK/5030/2016.
Hlasování: 6 – 0 – 0

Usnesení 128/16
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů: viz příloha zápisu.
Hlasování: 6 – 0 – 0

Různé:  Generální ředitel informoval o vývoji prodeje zbytné nemovitosti v majetku ČRo  - zámku v Přerově nad Labem a požádal Radu ČRo o zařazení tohoto bodu na program prosincové veřejné schůze.
P. Šafařík se dotázal na přístup ČRo k relaci čtení z domácího tisku a připomněl v té souvislosti usnesení Rady ČRo č. 93/16 ze srpnové veřejné schůze a vyjádření ČRo pro média týkající se pojetí zmíněného pořadu.
H. Dohnálková poděkovala za mimořádný zážitek z koncertu SOČR, který se konal 4. 11. 2016.

Usnesení 129/16
Rada Českého rozhlasu svolává 12. řádnou schůzi v roce 2016 na 14. 12. 2016 a pověřuje předsedkyni Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovila místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 6 – 0 – 0

Ověřovatel:  H. Dohnálková

Příloha k usnesení 128/16 - stížnosti a podněty posluchačů

Zvukový záznam z 11. veřejné schůze

Zápisy z jednání předsednictva Rady ČRo

RADIO PROJEKT – základní výsledky výzkumu v období 1. 4. 2016 – 30. 9. 2016

Zpráva o činnosti ombudsmana ČRo za období od 1. 5. 2016 do 30. 11. 2016

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio