Zápis z 11. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (28. 11. 2018)

28. listopad 2018

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 28. 11. 2018 ve 14.00 hodin, v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2

Přítomni: Hana Dohnálková, předsedkyně Rady ČRo; Miroslav Dittrich místopředseda Rady ČRo; Tomáš Kňourek, Ivan Vodochodský, Zdeněk Mahdal, členové Rady ČRo; Jakub Chytil, člen dozorčí komise Rady ČRo

Omluveni: Jiří Vejvoda, místopředseda Rady ČRo; Vítězslav Jandák, Petr Arenberger, členové Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Jan Menger, ředitel regionálního vysílání ČRo; Jiří Hošna, ředitel Komunikace, marketingu a obchodu

Program:
- Zahájení, schválení programu
- Schválení zápisů z předsednictva Rady ČRo
- Výsledky poslechovosti RADIOPROJEKT za 2. - 3.  čtvrtletí 2018
- Informace generálního ředitele
- Neveřejný bod jednání
- Nájemní smlouvy
- Stížnosti a podněty posluchačů
- Různé
- Závěr

Hlasování o programu: 5 – 0 – 0

Usnesení 106/18
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 31. 10. 2018.
Hlasování: 5 – 0 - 0

Usnesení 107/18
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 14. 11. 2018.
Hlasování: 5 – 0 - 0

Usnesení 108/18
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí výsledky poslechovosti RADIOPROJEKT za 2. - 3. čtvrtletí 2018 a Statistiky online aktivit Českého rozhlasu.
Hlasování: 5 – 0 - 0

Informace generálního ředitele: R. Zavoral informoval o sestavování rozpočtu ČRo na rok 2019, který byl předložen dozorčí komisi Rady ČRo, o druhé fázi optimalizace pracovních míst a druhé fázi valorizace mezd. Dne 1. 11. 2018 bylo spuštěno vysílání v regionálním studiu ČRo Karlovy Vary a koncem listopadu proběhne výjezdní zasedání managementu ČRo, kde budou projednávány programové priority Českého rozhlasu. 

Usnesení 109/18
Rada Českého rozhlasu prohlásila tuto část jednání za neveřejnou, tj. usnesení 110, 111, 112, 113 a 114/18  ve smyslu ustanovení § 7, odst. 3 zákona o Českém rozhlase č. 484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.
Hlasování: 5 – 0 - 0

Usnesení 110/18
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila nájemní smlouvu mezi ČRo (Brno)  a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. na dobu určitou od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2028.
Hlasování: 5 – 0 - 0

Usnesení 111/18
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila dodatek č. 3 k nájemní smlouvě ze dne  26. 1. 2016 mezi ČRo (České Budějovice) a Jana Deutschovou na dobu určitou od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.
Hlasování: 5 – 0 - 0

Usnesení 112/18
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 1. 3. 2009 mezi ČRo (Pardubice) a Rozvojovým fondem Pardubice, a.s.  na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu tohoto dodatku č. 1 a uveřejněním dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
Hlasování: 5 – 0 - 0

Usnesení 113/18
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila nájemní smlouvu mezi ČRo (Praha) a CARMINA BOHEMICA z.s. na dobu určitou od 11. 12. 2018 do 30. 6. 2019.
Hlasování: 5 – 0 - 0

Usnesení 114/18
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila nájemní smlouvu mezi ČRo (Praha) a MGA. Jakubem Čížkem na dobu určitou od 5. 12. 2018 do 30. 6. 2019.
Hlasování: 5 – 0 - 0

Usnesení 115/18
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování: 5 – 0 - 0

Různé: T. Kňourek se dotázal na rozhovor v ČRo s premiérem A. Babišem, kde byla údajně vypuštěna pasáž, kde premiér mluvil o redaktorovi ČRo Janku Kroupovi, generální ředitel předal slovo J. Pokornému, řediteli Zpravodajství, který situaci vysvětlil, celý rozhovor je k dispozici na iRozhlas.cz.
Dále byl jeden dotaz z publika, Rada hlasováním umožnila dotaz vznést, ale jelikož se týkal personálií ČRo, předsedkyně Rady odpověděla, že dotaz nespadá do kompetence Rady.

Usnesení 116/18
Rada Českého rozhlasu svolává 12. řádnou schůzi v roce 2018 na 19. 12. 2018 a pověřuje předsedkyni Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovila místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 5 – 0 - 0

Ověřovatel: H. Dohnálková

RADIOPROJEKT - výsledky poslechovosti v období 1. 4. 2018 – 30. 9. 2018

Zvukový záznam z 11. veřejné schůze

Zápisy z jednání předsednictva Rady ČRo

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio