Zápis z 1. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (31. 1. 2018)

31. leden 2018

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 31. 1. 2018 v 14.00 hodin, v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2

Přítomni: Hana Dohnálková, předsedkyně Rady ČRo; Jiří Vejvoda, Tomáš Kňourek, místopředsedové Rady ČRo; Petr Šafařík, Miroslav Dittrich, Vítězslav Jandák, Ivan Vodochodský, členové Rady ČRo; Filip Hejl, předseda DK ČRo

Omluveni:  -

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Jan Menger, ředitel regionálního vysílání; Jiří Hošna, ředitel komunikace a vnějších vztahů; Josef Havel, ředitel kanceláře GŘ

Program:
- Zahájení, schválení programu
- Schválení zápisů z předsednictev Rady ČRo
- Zpráva o činnosti Dozorčí komise Rady ČRo za 4. čtvrtletí 2017                     
- Zpráva o výsledku evaluace 2017
- Zpráva o činnosti ombudsmana za 2. pololetí 2017
- Informace generálního ředitele ČRo
- Stanovisko ČRo a Rady ČRo ke kauze Agrofert
- Stížnosti a podněty posluchačů
- Neveřejný bod jednání
- Nájemní smlouva
- Různé
- Závěr

Hlasování o programu: 7 – 0 - 0

Usnesení 1/18
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 13. 12. 2017.
Hlasování:
Pro: I. Vodochodský, V. Jandák, J. Vejvoda, H. Dohnálková, T. Kňourek. M. Dittrich
Proti: -
Zdržel se: P. Šafařík

Usnesení 2/18
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 20. 12. 2017.
Hlasování:     
Pro: I. Vodochodský, V. Jandák, J. Vejvoda, H. Dohnálková, T. Kňourek. M. Dittrich
Proti: -
Zdržel se: P. Šafařík

Usnesení 3/18
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 17. 1. 2018.
Hlasování: 7 – 0 - 0

Usnesení 4/18
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o činnosti Dozorčí komise Rady ČRo za 4. čtvrtletí 2017.
Hlasování: 7 – 0 - 0

Usnesení 5/18
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o výsledcích evaluace 2017.
Hlasování: 7 – 0 - 0

Usnesení 6/18
Rada Českého vzala na vědomí Zprávu o činnosti ombudsmana za 2. pololetí 2017.
Hlasování: 7 – 0 - 0

Informace generálního ředitele: R. Zavoral informoval o vysílání Českého rozhlasu k prezidentským volbám, o pokrytí olympijského vysílání v ČRo, o společném projektu se ZOO Praha, o zasedání Grémia, které schválilo podklady pro Výroční zprávu o činnosti ČRo za rok 2017 a jejich předání Radě ČRo, minulý týden rozhlas hostil zasedání EBU Radio Committee s hlavním tématem - obecné postavení médií veřejné služby v Evropě. Dále informoval o ukončené veřejné zakázce na právní služby – konkrétně na mediální právo, o uzavření agenturních smluv, o probíhajících jednání s kolektivními správci, s OSA stále smlouva není dořešena. Byla dokončena rekonstrukce „velína“ v budově Vinohradská 12 a stavební úpravy v regionálním studiu Brno. Závěrem informoval o průměrné mzdě v ČRo k 1. 1. 2018 a o vedení stanice ČRo Plus, kterého se od 1. 2. 2018 ujme Patricie Polanská.  

Usnesení 7/18
Rada Českého rozhlasu bere na vědomí informace generálního ředitele ČRo o výši průměrné mzdy zaměstnanců Českého rozhlasu od 1. 1. 2018 ve výši 37 901,- Kč.
Hlasování: 7 – 0 - 0

Usnesení 8/18
Rada Českého rozhlasu v návaznosti na prezentaci tématu „hospodaření společnosti Agrofert na pozemcích neznámých vlastníků“ v příspěvcích vysílaných na stanicích ČRo od 28. 11. do 30. 11. 2017, dále v návaznosti na stížnosti posluchačů k tomuto tématu, následná zjištění prezentovaná např. v nezávislé odborné analýze FSV UK a ve stanovisku RRTV z 23. 1. 2018, vyzývá vedení ČRo, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech zajistilo dodržování zásad objektivity a vyváženosti dle platných zákonných norem a Kodexu ČRo. V tomto případě tomu tak zcela nebylo.
Hlasování: 7 – 0 - 0

Usnesení 9/18
Rada Českého rozhlasu schválila odpověď na stížnost a podnět pana PhDr. Jana Novotného ohledně APF v ČRo ze dne 28. 11. 2017.
Hlasování:     
Pro: I. Vodochodský, V. Jandák, J. Vejvoda, H. Dohnálková, T. Kňourek. M. Dittrich
Proti: -
Zdržel se: P. Šafařík

Usnesení 10/18
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty těchto posluchačů: doc. A. NovákaIng. J. Schulze a společnosti Agrofert, viz příloha zápisu.
Hlasování: 7 – 0 - 0

Usnesení 11/18
Rada Českého rozhlasu prohlásila tuto část jednání za neveřejnou, tj. usnesení 12/18 ve smyslu ustanovení § 7, odst. 3 zákona o Českém rozhlase č. 484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.
Hlasování: 7 – 0 - 0

Usnesení 12/18
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila nájemní smlouvu mezi ČRo (Hradec Králové) a Jiřím Kopeckým na dobu neurčitou od 1. 2. 2018.  
Hlasování: 7 – 0 - 0

Různé: P. Šafařík znovu otevřel debatu ohledně pořadu J. Mejstříka – Knihy, na které vám nezbyl čas, dále se dotázal na zámek v Přerově nad Labem ve vlastnictví ČRo, informoval o doplnění zápisu z veřejné schůze Rady ČRo z prosince 2017, dotázal se na zvukový záznam z prosincové veřejné schůze Rady ČRo a vyzval ostatní radní k jejímu poslechu, dotázal se, zda může on, ale i ostatní radní, nahlédnout do materiálů ohledně hospodaření Rady.

V 17:05 odešel z jednání I. Vodochodský.

Usnesení 13/18
Rada Českého rozhlasu svolává 2. řádnou schůzi v roce 2018 na 28. 2. 2018 a pověřuje předsedkyni Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovila místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 6 – 0 - 0

Ověřovatel:  H. Dohnálková

Přílohy k zápisu:
1) ČRo – evaluace podzim 2017 - souhrnná zpráva z kvalitativního výzkumu
2) Evaluace 2017 – hlavní zjištění
3) Zpráva o činnosti ombudsmana ČRo za 2. pololetí 2017

Přílohy k usnesení 8/18 – Agrofert:
1) Stanovisko GŘ ČRo ke kauze související s hospodařením na pozemcích s nejasným vlastníkem
2) FSV UK – Analýza vysílání Českého rozhlasu ve dnech 28. 11 – 6. 12. 2017 související s tématem hospodaření na pozemcích s nejasným vlastníkem
3) Newton Media – Analýza vysílání ČRo v období 28. 11. – 30. 11. 2017
4) K. Hvížďala - Analýza zpravodajství ČRo související s tématem neoprávněného pobírání dotací na zemědělské pozemky s nejasným vlastníkem

Zvukový záznam z 1. veřejné schůze

Zápisy z jednání předsednictva Rady ČRo

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio