Zápis z 1. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (30. 1. 2019)

30. leden 2019

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 30. 1. 2019 ve 14.00 hodin, v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2 

Přítomni: Hana Dohnálková, předsedkyně Rady ČRo; Jiří Vejvoda, Miroslav Dittrich místopředsedové Rady ČRo; Tomáš Kňourek, Ivan Vodochodský, Zdeněk Mahdal, Petr Arenberger, členové Rady ČRo; Filip Hejl, předseda člen dozorčí komise Rady ČRo

Omluveni: Vítězslav Jandák, člen Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo, Jan Menger, ředitel regionálního vysílání ČRo, Jiří Hošna, ředitel Komunikace, marketingu a obchodu ČRo

Program:
- Zahájení, schválení programu
- Schválení zápisů z předsednictva Rady ČRo
- Zpráva o činnosti dozorčí komise Rady ČRo za 4. čtvrtletí 2018
- Zpráva o výsledku evaluace 2018
- Informace generálního ředitele
- Personální informace
- Stížnosti a podněty posluchačů
- Neveřejný bod jednání
- Nájemní smlouvy
- Volba dozorčí komise Rady ČRo, volební období 2019 - 2021
- Různé
- Závěr

Hlasování o programu: 7 – 0 – 0

Usnesení 1/19
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 19. 12. 2018.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 2/19
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 16. 1. 2019.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 3/19
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o činnosti dozorčí komise Rady Českého rozhlasu za 4. čtvrtletí 2018.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 4/19
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o výsledcích evaluace 2018.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Informace generálního ředitele: R. Zavoral informoval o podepsání krátkodobé kolektivní smlouvy s odborovou organizací ROZO na rok 2019, o které informoval vzápětí na setkání se zaměstnanci rozhlasu v pondělí 28. 1. 2019, díky nové kolektivní smlouvě dojde k vyplacení jednorázové odměny ve výši 12 000 Kč všem zaměstnancům ve výplatě za měsíc listopad 2019, změna se také dotkne tzv. Unišeků, kde dochází navýšení z 1 000 Kč na 3 000 Kč a příspěvek na penzijní připojištění se nově zvyšuje na 1 200 Kč za kalendářní měsíc. Od 1. ledna 2019 došlo u 1300 zaměstnanců rozhlasu k zvýšení mzdy, průměrná mzda v ČRo vloni byla 39 394 Kč, což je o 1500 Kč více, než předcházející rok. Závěrem generální ředitel informoval o úmrtí pana Karla Lánského, který zemřel minulý týden ve věku 94 let, který byl za svoji profesionální statečnost v srpnových dnech 1968 vyznamenán na podnět ČRo Řádem Bílého lva 28. 10. 2018.

Usnesení 5/19
Rada Českého rozhlasu bere na vědomí informace generálního ředitele ČRo o výši průměrné mzdy zaměstnanců Českého rozhlasu v roce 2018 ve výši 39 394,- Kč.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 6/19
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informaci generálního ředitele René Zavorala o jmenování paní Jaroslavy Haladové do funkce šéfredaktorky stanice ČRo Vltava s účinností od 1. 2. 2019.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 7/19
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty těchto posluchačů, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 8/19
Rada Českého rozhlasu prohlásila tuto část jednání za neveřejnou, tj. usnesení 9/19 ve smyslu ustanovení § 7, odst. 3 zákona o Českém rozhlase č. 484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 9/19
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila nájemní smlouvu mezi ČRo (Hradec Králové) a BG District s.r.o, navazující na smlouvu mezi ČRo (Hradec Králové) a Ondřejem Plasem ze dne 31. 8. 2018 na dobu neurčitou s účinností podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a uveřejněním v registru smluv.
Hlasování: 
7 – 0 – 0

Usnesení 10/19
Rada Českého rozhlasu na základě svého volebního řádu zvolila tříčlennou volební komisi pro tajnou volbu dozorčí komise Rady ČRo ve složení: Tomáš Kňourek, Miroslav Dittrich a Jiří Vejvoda, a ta zvolila ze svého středu předsedu volební komise pana Tomáše Kňourka.  
Hlasování: 
7 – 0 – 0

Usnesení 11/19
Rada Českého rozhlasu konstatuje, že na základě tajné volby dle Volebního řádu Rady ČRo čl. V, byli zvoleni do dozorčí komise Rady Českého rozhlasu ve volebním období 2019 – 2021 s účinností od 1. 2. 2019:                        

pan Ing. Marek Vích               7 hlasů   
pan Mgr. Ing. Filip Hejl 7 hlasů
pan Mgr. Jiří Hrabovský 6 hlasů
pan Ing. Jiří Šuchman 6 hlasů
pan Ing. Mgr. Ondřej Škorpil 7 hlasů

Hlasování: 7 – 0 – 0

Různé:
R. Zavoral zodpověděl dotaz P. Arenbergera z minulé veřejné schůze Rady ČRo ohledně synchronizace časového znamení, T. Kňourek, kterému v únoru tohoto roku vyprší šestiletý mandát v Radě ČRo, se rozloučil a poděkoval za spolupráci. J. Vejvoda připomněl velmi úspěšný projekt Ježíškova vnoučata – kde bylo splněno přání 20 000 seniorů a ve výši 8 milionů korun, R. Zavoral upřesnil, že projekt bude pokračovat i tento rok, rozhlas hledá jak ho zdokonalit a pomoci ještě většímu poštu seniorů, kteří žijí sami ve svých domácnostech, a upozornil na čerstvě vydanou knihu s těmito příběhy.

Usnesení 12/19
Rada Českého rozhlasu svolává 2. řádnou schůzi v roce 2019 na 27. 2. 2019 (Regina Karlín) a pověřuje předsedkyni Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovila místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 7 – 0 – 0

Ověřovatel:  H. Dohnálková

Evaluace

Zápisy z jednání předsednictva Rady ČRo

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio