Zápis z 1. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (29. 1. 2020)

29. leden 2020

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 29. 1. 2020 ve 14.00 hodin,  v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2.

Přítomni: Hana Dohnálková, předsedkyně Rady ČRo; Miroslav Dittrich místopředseda Rady ČRo; Zdeněk Mahdal, Ivan Vodochodský, Tomáš Kňourek, Jan Krůta, Vítězslav Jandák, členové Rady ČRo; Jiří Šuchman, předseda dozorčí komise Rady ČRo

Omluveni: Jiří Vejvoda, místopředseda Rady ČRo; Petr Arenberger, člen Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Jan Menger, ředitel Regionálního vysílání ČRo; Jiří Hošna, ředitel Komunikace, marketingu a obchodu; Josef Havel, ředitel Kanceláře GŘ

Program:
- Zahájení, schválení programu
- Schválení zápisů z předsednictva Rady ČRo
- Zpráva o činnosti dozorčí komise Rady ČRo za 4. čtvrtletí 2019
- Zpráva o výsledku evaluace 2019
- Prezentace Rádia Junior
- Informace generálního ředitele
- Nájemní smlouvy
- Stížnosti a podněty posluchačů

- Různé
- Závěr
Na jednání nebyl přítomen Jan Krůta.
Hlasování o programu: 6 – 0 – 0

Usnesení 1/20
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 18. 12. 2019.
Hlasování: 6 – 0 – 0

Usnesení 2/20
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 15. 1. 2020.
Hlasování: 6 – 0 – 0

Ve 14.11 hod přišel na jednání Jan Krůta.

Usnesení 3/20
Rada českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o činnosti dozorčí komise Rady Českého rozhlasu za 4. čtvrtletí 2019.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 4/20
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o výsledcích evaluace 2019
Hlasování: 7 – 0 – 0

Na jednání nebyl přítomen Ivan Vodochodský.

Usnesení 5/20
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace ohledně vysílání stanice Rádio Junior.
Hlasování: 6 – 0 – 0

Informace generálního ředitele: R. Zavoral informoval o schválení podkladů pro Výroční zprávu o činnosti ČRo za rok 2019, které budou do 31. 1. 2020 doručeny Radě ČRo; o přesunu zpravodaje ČRo v jihovýchodní Asii Davida Jakše z čínské oblasti do Thajska z důvodu zdravotního nebezpečí a o průměrné mzdě zaměstnanců ČRo za rok 2019.

Na jednání přišel Ivan Vodochodský.

Usnesení 6/20
Rada Českého rozhlasu bere na vědomí informaci generálního ředitele ČRo o výši průměrné mzdy zaměstnanců Českého rozhlasu, která v roce 2019 činila 41 324 Kč.
Hlasování: 7 – 0 – 0

V 15.50 hod z jednání odešel Ivan Vodochodský.

Usnesení 7/20
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila nájemní smlouvu mezi ČRo (Ostrava) a Jiřím Halfarem na dobu neurčitou s účinností od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a uveřejněním v registru smluv.
Hlasování: 6 – 0 – 0

Usnesení 8/20
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  nájemní smlouvu mezi ČRo (Ostrava) a Mgr. Renátou Spisarovou-Kotík na dobu neurčitou s účinností od 1. 2. 2020.
Hlasování: 6 – 0 – 0

Usnesení 9/20
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  nájemní smlouvu mezi ČRo (Ostrava) a RED CAFE CLASSIC 10, s.r.o. na dobu neurčitou s účinností od 1. 2. 2020.
Hlasování: 6 – 0 – 0

Usnesení 10/20
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů těchto 9 stížností – č. 100, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110/2019 a 1/2020, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování: 6 – 0 – 0

Usnesení 11/20
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů těchto 2 stížností – č. 101 a 111/2019, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování: 6 – 0 – 0

Usnesení 12/20
Rada Českého rozhlasu schválila odpověď na stížnost AK Vyskočil, Krošlák a partneři v zastoupení společnosti HomeCredit a.s. ohledně komentáře Apoleny Rychlíkové ze dne 10. 10. 2019. 
Hlasování: 6 – 0 – 0

Různé: Předsedkyně Rady ČRo informovala o veřejné debatě na téma „mediální gramotnost“, kterou Rada připravuje, a která se uskuteční 12. 2. 2020 v Galerii Vinohradská.
Závěrem připomněla veřejnou prezentaci analýz vypracovaných pro Radu ČRo společnostmi Focus a MediaCon na téma: Zastavení trestního stíhání v kauze Čapí hnízdo ve vysílání ČRo, která proběhla 22. 1. 2020 v Atriu ČRo.

Usnesení 13/20
Rada Českého rozhlasu svolává 2. řádnou schůzi v roce 2020 na 26. 2. 2020 a pověřuje předsedkyni Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovila místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 6 – 0 – 0

Ověřovatel:  H. Dohnálková

Zápisy z jednání předsednictva Rady ČRo

Příloha k usnesení 11/20 - stížnosti a podněty posluchačů

Jednotlivé stížnosti a odpovědi Rady najdete v rubrice Stížnosti.

Evaluace 2019

Rádio Junior

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio