Zápis z 1. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (26. 1. 2012)

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png
Zápis z 1. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 26. 1. 2012 ve 14.00 hodin v zasedací místnosti 010, Římská 15, Praha 2

Přítomni: Dana Jaklová – předsedkyně Rady ČRo, Tomáš Ratiborský – místopředseda Rady ČRo, členové Rady: Milan Badal, Ervín Kukuczka, Michal Stehlík, Petr Šafařík, Ivan Tesař, Antonín Zelenka

Omluven: Bohuš Zoubek – místopředseda Rady ČRo

Sekretariát Rady: Jaroslava Jandová

Hosté: Peter Duhan, generální ředitel ČRo, Oldřich Šesták, náměstek pro správu a provoz ČRo, René Zavoral, náměstek pro strategický rozvoj ČRo, Hana Hikelová, ředitelka zpravodajských stanic ČRo, Hana Skalová, ředitelka ekonomického úseku ČRo, Zora Blümlová, vedoucí sekretariátu KGŘ ČRo

PROGRAM:

 • zahájení, schválení programu
 • schválení zápisů z předsednictev Rady ČRo
 • informace o rekonstrukci Vinohradské 12
 • informace GŘ ČRo Petera Duhana o situaci zpravodajských stanic
 • kritéria pro odměnu GŘ ČRo za 1. pol. 2012
 • stížnosti, podněty posluchačů
 • různé, závěr

Program byl schválen
Hlasování: 8-0-0

Usnesení 1/12
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 15. prosince 2011.
Hlasování: 8-0-0

Usnesení 2/12
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 5. ledna 2012.
Hlasování: 8-0-0

Usnesení 3/12
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 12. ledna 2012.
Hlasování: 8-0-0

Usnesení 4/12
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 19. ledna 2012.
Hlasování: 8-0-0

Usnesení 5/12
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informaci o rekonstrukci historické budovy ČRo, Vinohradská 12.
Hlasování: 8-0-0

Usnesení 6/12
Rada Českého rozhlasu žádá generálního ředitele ČRo Petera Duhana, aby členům Rady ČRo do 31. 1. 2012 předložil tři koncepce, a to pro centrum zpravodajství, výrobu a vysílání, projednané na poděbradské programové konferenci ČRo dne 19. 1. 2012. A zároveň časový harmonogram personálního obsazení míst ředitelů budoucích center.
Hlasování: 6-0-2
Pro: D.Jaklová, A.Zelenka, E.Kukuczka, I.Tesař, M.Badal, P.Šafařík
Proti: 0
Zdržel se: M.Stehlík, T.Ratiborský

Usnesení 7/12
Rada Českého rozhlasu revokovala své usnesení 6/12
Hlasování: 6-2-0
Pro: D. Jaklová, T. Ratiborský, M. Stehlík, A. Zelenka, E. Kukuczka, P. Šafařík
Proti: M. Badal, I. Tesař
Zdržel se: 0

Usnesení 8/12
Rada Českého rozhlasu žádá generálního ředitele ČRo Petera Duhana, aby členům Rady ČRo do 31. 1. 2012 předložil tři koncepce, a to pro centrum zpravodajství, výrobu a vysílání, projednané na poradě ČRo dne 19. 1. 2012.
A zároveň časový harmonogram personálního obsazení míst ředitelů budoucích center.
Hlasování: 4-0-4
Pro: D.Jaklová, M.Badal, E.Kukuczka, I.Tesař
Proti: 0
Zdržel se: T.Ratiborský, P.Šafařík, M.Stehlík, A.Zelenka,

Usnesení 9/12 - staženo z programu
Rada Českého rozhlasu žádá generálního ředitele ČRo Petera Duhana o informaci, jakým způsobem a v jakém časovém horizontu bude obsazeno místo náměstka ředitele ČRo pro program. Termín: 31. 1. 2012.
Hlasování: 0

Usnesení 10/12
Rada Českého rozhlasu děkuje paní Haně Hikelové za dlouholetou práci pro ČRo, především za její vedení zpravodajských stanic ČRo 1 Radiožurnál a Rádio Česko.
Hlasování: 8-0-0

Usnesení 11/12
Rada Českého rozhlasu na základě § 8 písmene J.) Zákona o Českém rozhlasu a svého Jednacího řádu článku II. Úkoly Rady bodu 2 stanovuje odměnu generálnímu řediteli ČRo za 1. pololetí 2012 v maximální výši odpovídající trojnásobku měsíční základní mzdy při splnění těchto ukazatelů:

1)

Dodržování plánovaného rozpočtu ČRo

40 %

2)

Dodržování Kodexu, Statutu a Zákona o ČRo

35 %

3)

Dodržování usnesení Rady ČRo

15 %

4)

Podíl ČRo na trhu (share) 21%

10 %

Hlasování o ukončení debaty o usnesení 11/12:
Hlasování: 7-0-1
Pro: D.Jaklová, P. Šafařík, A.Zelenka, M. Stehlík, M.Badal, E.Kukuczka, I.Tesař
Proti: 0
Zdržel se: T.Ratiborský

Protinávrh T.Ratiborského – bod 2 – vypustit slova „Zákon o ČRo“
Rada Českého rozhlasu na základě § 8 písmene J.) Zákona o Českém rozhlasu a svého Jednacího řádu článku II. Úkoly Rady bodu 2 stanovuje odměnu generálnímu řediteli ČRo za 1. pololetí 2012 v maximální výši odpovídající trojnásobku měsíční základní mzdy při splnění těchto ukazatelů:

1)

Dodržování plánovaného rozpočtu ČRo

40 %

2)

Dodržování Kodexu a Statutu ČRo

35 %

3)

Dodržování usnesení Rady ČRo

15 %

4)

Podíl ČRo na trhu (share) 21%

10 %

Hlasování o protinávrhu:
Pro: D.Jaklová, T.Ratiborský, M. Badal, A.Zelenka, M. Stehlík, E.Kukuczka, I.Tesař
Proti: 0
Zdržel se: P.Šafařík

Hlasování k usnesení 11/12 : 8-0-0

Odchod: p. Michala Stehlíka z pracovních důvodů

Usnesení 12/12
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů:
- ing. Igora Pokorného k hudební dramaturgii ČRo 1 Rž a jeho korespondenci s redakcí Radiožurnálu – ze 6.12.2012
- pí Ireny Sisrové ohledně hudební složky na ČRo 1 Rž - z 9.12.2011
- ing. Martina Fencla na dotaz ohledně dalšího vysílání ČRo Česko ze 14.12.2012
- doc. RNDr. Čeňka Zlatníka, týkající se pořadů na ČRo 2 Praha, propagujících léčitelství a alternativní medicínu – ze 16.12.2012
- p. Davida Klímy, zastupujícího Klub přátel Šestky – odpověď na dopis Radě ČRo z 19.12.2011
- p. Karla Merhauta – k hudebnímu semináři ČRo 1 Rž a ČRo 2 Praha – z 19.12.2011
- p. Bohuslava Borka ve věci placení rozhlasového poplatku z 20.12.2011
- p. Jaroslav Bečvář – k připomínce ohledně nedostatečných informací zveřejněných na webových stránkách Českého rozhlasu o jeho zaměstnancích v rubrice „Osoby“– z 28.12.2011
- pí Bosákové ke stížnosti na údajné vymazání části diskuze z archivu ČRo 6 - ze dne 31.12.2011
- p. Tomáše Mrázka, mluvčího TSK z 12.1.2012 ke stížnosti na pořad Zeměžluč, uvedený na ČRo 6
Rada ČRo se dále seznámila a vzala na vědomí dopis p. Tomáše Němce z 13.12.2011, týkající poděkování za uskutečnění semináře k hudbě na ČRo 1 Rž a ČRo 2 Praha a jeho připomínek k práci Rady ČRo. Rada ČRo děkuje p. Němcovi za jeho kladné vyjádření k veřejné debatě.
Hlasování: 7-0-0

Různé:

 • Rada ČRo hodnotí seminář k hudební dramaturgii ČRo 1 Rž a ČRo 2 ze dne 1. 12. 2011 jako otevření prostoru k diskusi o jednom segmentu veřejné služby Českého rozhlasu.
  Rada ČRo věří, že vedení ČRo bude s podněty, vzešlými ze semináře, pracovat především při tvorbě nového organizačního a programového schématu média veřejné služby. Rada ČRo vedení ČRo doporučuje pravidelně pracovat s výzkumy a analýzami posluchačských preferencí v oblasti hudební dramaturgie ve vztahu k zaměření jednotlivých stanic ČRo.
  Rada ČRo děkuje svému členu, PhDr. Petru Šafaříkovi za přípravu a organizaci semináře.
 • Stanovisko P. Šafaříka ohledně závěrů Rady ČRo k veřejnému semináři o hudbě stanic ČRo 1 a ČRo 2 z 1. 12. 2011 – příloha k zápisu veřejné schůze RČRo z 26. 1. 2012
 • Rada ČRo oceňuje a děkuje týmu ČRo 1 - Radiožurnálu za vysoce kvalitní vysílání po úmrtí bývalého prezidenta ČR Václava Havla.
 • Informace o prodeji objektu ČRo v Přerově nad Labem
 • Informace o jednání kolegia GŘ ČRo
 • Informace o kulatém stolu na ÚOOÚ
 • Informace GŘ ČRo Petera Duhana o digitalizaci archivu ČRo
 • Informace o bezpečnostní situaci v ČRo

Usnesení 13/12
Rada Českého rozhlasu svolává 2. řádnou schůzi v roce 2012 na 23. února. Pověřuje předsednictvo Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovilo hodinu a místo konání schůze.
Hlasování: 7-0-0

Ověření zápisu: Tomáš Ratiborský

Stanovisko Petra Šafaříka

Zvukový záznam z 1. veřejné schůze

Zápisy z jednání předsednictev Rady ČRo

Spustit audio
autor: Český rozhlas