Stížnost posluchače K. Fajmona ohledně zveřejněné fotografie moderátora L. X. Veselého (září 2020)

30. září 2020

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 30. 9. 2020.

Text stížnosti

Vážená Rado Českého rozhlasu,

Obracím se na Vás s podnětem týkající se externího spolupracovníka Luboše Xavera Veselého. Rada Českého rozhlasu přijala na svém 7. zasedání letošního roku pravidla pro volební vysílání a to konkrétně tímto usnesením:

"Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o Pravidlech předvolebního vysílání ČRo a Pravidlech ČRo v souvislosti s volbami do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů v roce 2020.
Hlasování: 7 – 0 – 0
Zdroj: https://rada.rozhlas.cz/zapis-ze-7-verejne-schuze-rady-ceskeho-rozhlasu-22-7-2020-8257953 Materiál volebních pravidel byl zveřejněn i na stránkách Rady Českého rozhlasu, konkrétně zde: https://rada.rozhlas.cz/sites/default/files/documents/a3d33b6183b5840a82611a35f45cc06c.pdf

V materiálu se v článku 1 píše: "4. Toto rozhodnutí je závazné pro všechny zaměstnance ČRo včetně regionálních rozhlasových studií. V článku 2 se uvádí: "5. Zaměstnanci a spolupracovníci se nesmějí podílet na jakékoliv propagaci subjektů, kandidátů, politiků nebo registrovaných třetích osob. Zaměstnanci a spolupracovníci nesmějí ohrožovat nestrannost a důvěryhodnost Českého rozhlasu nebo poškozovat či ohrožovat jeho dobrou pověst a jsou povinni se zdržet jakýchkoliv vystoupení na podporu subjektů, kandidátů, politiků nebo registrovaných třetích osob, a to i ve formě vyjadřování a publikování svých osobních názorů a komentářů na politické záležitosti v jiných médiích, na internetových stránkách (včetně blogů) a na sociálních sítích. Za propagaci subjektu, politika nebo kandidáta se považuje i prezentování a viditelné umísťování fotografií, plakátů, samolepek, odznaků a dalších materiálů vyrobených na podporu nebo naopak za účelem poškození kandidátů." V etickém kodexu se v článku 25 Střet zájmů píše: "25.1 Střet zájmů pracovníků Českého rozhlasu je nepřípustný. Osoby pracující pro Český rozhlas musí vyloučit, aby osobní zájem ovlivňoval vysílání nebo nevysílání určitých sdělení či pořadů. Každý, kdo by se mohl vystavit pochybám o střetu zájmů v určité otázce, je povinen tuto skutečnost oznámit svému nadřízenému a vyčkat jeho rozhodnutí. Generální ředitel v případě své osoby o takové skutečnosti informuje Radu Českého rozhlasu a vyčká jejího doporučení. Střet zájmů nastává již tehdy, jestliže mohou vyvstat pochybnosti o nestrannosti nebo předpojatosti osoby podílející se na přípravě obsahu pořadu, lhostejno zda mezi posluchači či subjekty, o kterých jsou získávány informace. Pochyby o nestrannosti nebo předpojatosti vznikají zejména, když určitá osoba je nebo byla se subjektem, o němž má být informováno, spojena rodinným, přátelským, pracovním, členským, smluvním nebo konfliktním poměrem, případně od takového subjektu přijímá nebo přijímala určité výhody či požitky nebo se jinak účastnila na jeho činnosti."

Co se vlastně stalo: Je před volbami. Luboš Xaver Veselý je externí moderátor pořadu Českého rozhlasu, vysílá na všech regionálních stanicích a po zveřejnění volebních pravidel ČRo jel soukromě na setkání Vlastencků, na kterém byl přítomen Tomáš Vandas =předseda Dělnické strany sociální spravedlnosti, která se účastní Krajských voleb. S tímto pánem se vyfotil, pořídil tedy fotografii, protože, jak sám říká, je pro něho neslušné odmítnout prosbu kohokoli, a fotografie byla zveřejněna, například na sociálních sítích, o kterých se zmiňí i volební pravidla. Žádám Radu Českého rozhlasu, aby vydala jasné stanovisko, jak se k této situaci staví, 1. Porušuje jednání Luboše Xavera Veselého citované pasáže z Volebních pravidel, která Rada Českého rozhlasu akceptovala citovaným usnesením? Pokud ne, žádám Radu Českého rozhlasu, aby takové tvrzení zdůvodnila a doložila na konkrétních právních předpisech, které by stanovisko potvrdily. 2. Je výše popsané jednání Luboše Xavera Veselého v souladu se zde citovanou pasáží Etického kodexu o střetu zájmů, zejména pak aby Rada Českého rozhlasu posoudila, zdali je v pořádku, že Luboš Xaver Veselý byl se subjektem, o němž má být informováno, a účastnil se na jeho činnosti v době předvolebního vysílání? Pokud je vše v souladu, opět žádám Radu Českého rozhlasu, aby takové tvrzení zdůvodnila a doložila na konkrétních právních předpisech, které by stanovisko potvrdily. 3. Žádám Radu Českého rozhlasu, aby formulovala jasný postoj, jak se staví ke stanovisku Českého rozhlasu, které médiím tlumočil jeho mluvčí Jiří Hošna, který tvrdí, že fotografie je sice nešťastná, ale pravidla porušena nebyla.

S pozdravem, Kamil Fajmon

Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane Fajmone,

děkujeme za Váš podnět. V této souvislosti jsme požádali o stanovisko vedení Českého rozhlasu. Vyjádření ředitele Regionálního vysílání Jana Mengera připojujeme k naší odpovědi.

K Vaším otázkám můžeme sdělit, že podle většinového názoru radních Českého rozhlasu nedošlo k porušení předvolebních pravidel ani kodexu Českého rozhlasu. Kvitujeme příslib, že znění předvolebních pravidel v budoucnu Český rozhlas upraví. Doporučujeme spolupracovníkům a zaměstnancům Českého rozhlasu, aby v každé situaci pečlivě zvažovali, jaké důsledky může mít jejich jednání pro obraz Českého rozhlasu jako veřejnoprávní instituce.

Rada Českého rozhlasu je kolektivním orgánem. Usnesení, včetně odpovědí na stížnosti a podněty, schvaluje hlasováním. Každý člen Rady jedná sám za sebe. Radní mají primárně kontrolovat hospodaření Českého rozhlasu a dodržování zákona či kodexu. Hodnotí, zda tyto právní předpisy, které zřejmě máte na mysli, byly porušeny či nikoli. Tak jako i v jiných orgánech rozhoduje názor většiny.

S pozdravem

Ing. Miroslav Dittrich,
předseda Rady ČRo

Vyjádření vedení ČRo

Předmět: „Porušení Kodexu ČRo, resp. předvolebních pravidel ČRo Lubomírem Xaverem Veselým“.

V souvislosti s předmětnou fotografií, na které je zachycen externí spolupracovník Českého rozhlasu Lubomír Xaver Veselý (moderátor dvou zábavných pořadů – Xaver a host a Xaverův veselý kvíz) s předsedou Dělnické strany sociální spravedlnosti Tomášem Vandasem je třeba uvést několik faktů:

  • Fotografie byla pořízena na tzv. Vlasteneckém setkání, které se konalo zcela v souladu s platnými zákony ČR, nepořádala ho žádná politická strana ani hnutí a záštitu nad touto akcí převzal prezident ČR Miloš Zeman.
  • Lubomír Xaver Veselý se dle svých slov jel na Vlastenecké setkání podívat ze zvědavosti v rámci své publicistické činnosti jako youtuber, následně pak na zpáteční cestě své zážitky streamoval na vlastním YouTube kanálu Xaver Live (z příspěvku lze zaslechnout, že pan Veselý ne se vším, co na akci zaznělo, souhlasil). Na této akci Lubomír Veselý nijak veřejně nevystoupil, pouze se vyfotografoval s cca 30 lidmi, kteří o to požádali, přičemž prý postupoval standardně jako jindy, když ho lidé na veřejnosti poprosí o společnou fotografii.
  • Lubomír Xaver Veselý nedal souhlas k uveřejnění fotografie, Tomáš Vandas ji zveřejnil na svém twitterovém účtu bez jeho vědomí. Pan Veselý také neučinil žádné aktivní kroky směřující k prezentaci fotografie na veřejnosti, stejně tak Tomášovi Vandasovi ani Dělnické straně sociální spravedlnosti nevyjádřil žádnou podporu, naopak se následně ve videu na vlastním YouTube kanálu od jakékoli podpory veřejně distancoval. A ani text uveřejněný Tomášem Vandasem na sociální síti pod fotografií neobsahuje tvrzení o podpoře (doslovně: „A ještě jedno foto ze setkání v Příčovech s Lubošem Xaverem Veselým.“).
  • Možnosti Českého rozhlasu přikazovat svým zaměstnancům či spolupracovníkům, s kým se mohou nebo nemohou fotit, je třeba poměřovat právem na svobodu projevu a vyjadřování názorů zaručeným občanům ČR Listinou základních práv a svobod.
  • Český rozhlas se ke zmiňované fotografii vyjádřil – její pořízení a následnou publikaci ve veřejném prostoru nepovažuje v daný okamžik za vhodnou, o čemž byl pan Veselý zpraven.

Z hlediska relevantních platných právních norem a souvisejících dokumentů lze k předmětné fotografii, na které je zachycen Lubomír Xaver Veselý s Tomášem Vandasem, uvést následující:

  • Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání (zákon č. 231/2001 Sb.) neomezuje moderátory zábavních pořadů v jejich aktivitách mimo rámec obsahu vysílaných pořadů. Pro moderátory a redaktory zpravodajských a politicko-publicistických pořadů platí, že nesmějí účinkovat v obchodních sděleních, které by byly vysílány v rozhlasovém nebo televizním vysílání. Nic z toho se v daném případě nestalo.
  • Z hlediska zákona o Českém rozhlasu (zákon č. 484/1991 Sb.) je rozhodující, že k situaci s fotografií došlo mimo práci (tvůrčí činnost) moderátora v Českém rozhlase. Moderátor nemá výhradní smlouvu o spolupráci s Českým rozhlasem a může tak působit v jiných médiích nebo na vlastních platformách. Zákon o Českém rozhlasu tedy nemohl být porušen, netýkal se pořadu Českého rozhlasu. Zákon samotný potom pro tvůrce nestanoví zvláštní omezení pro jejich působení mimo rámec pořadů Českého rozhlasu.
  • Kodex Českého rozhlasu je závazný také pro externí spolupracovníky, což je opřeno o ustanovení § 8 odst. 1 písm. d) zákona o ČRo (zásady naplňování veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání), resp. o čl. 5.6 ve spojení s příslušnou smlouvou sjednanou mezi externím spolupracovníkem a Českým rozhlasem. Kodex ČRo ve stávající verzi s ohledem na dobu svého vzniku a schválení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR cca před 16 lety v sobě explicitně neobsahuje některé body týkající se interaktivní, resp. vizuální formy komunikace, např. pravidlo reflektující fotografování či natáčení (pořizování videí) moderátorů a redaktorů na veřejnosti. Z tohoto pohledu tedy nemohl být Kodex ČRo porušen.

Pokud jde o možné zpochybnění nezávislosti a nestrannosti Českého rozhlasu v souvislosti s pořízenou fotografií, přičemž tato otázka by nabývala na významu zejména u moderátorů a redaktorů zpravodajských a aktuálně publicistických pořadů, je v tomto ohledu podstatné, že se Lubomír Veselý následně distancoval od podpory Tomáše Vandase, a to bez výrazného prodlení od okamžiku uveřejnění fotografie. Díky tomuto kroku nebyla nestrannost Českého rozhlasu porušena, nedošlo tak ani k porušení Kodexu ČRo. Výše uvedené se analogicky týká i možného střetu zájmů, přičemž je nutné v této souvislosti zdůraznit, že předmětné konání se netýkalo programového obsahu ČRo.

  • Pokud jde o Pravidla Českého rozhlasu v souvislosti s volbami do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů v roce 2020 (dále jen Pravidla), i zde hraje zásadní roli, že popisovanou situací nebyl zasažen programový obsah. Povinnosti Českého rozhlasu v předvolebním období nebyly porušeny, situace neměla jakýkoliv vliv na vysílaný či jinak Českým rozhlasem publikovaný obsah.

Pravidla nicméně stanoví některá omezení pro působení zaměstnanců a spolupracovníků Českého rozhlasu v předvolebním období mimo rámec pořadů. Z pohledu zaslané stížnosti je zásadní čl. 2.5 Pravidel, který zakazuje zaměstnancům a spolupracovníkům, aby se podíleli na jakékoliv propagaci subjektů, kandidátů, politiků nebo registrovaných třetích osob. Zaměstnanci a spolupracovníci nesmějí ohrožovat nestrannost a důvěryhodnost Českého rozhlasu nebo poškozovat či ohrožovat jeho dobrou pověst a jsou povinni se zdržet jakýchkoliv vystoupení na podporu subjektů, kandidátů, politiků nebo registrovaných třetích osob, a to i ve formě vyjadřování a publikování svých osobních názorů a komentářů na politické záležitosti v jiných médiích, na internetových stránkách (včetně blogů) a na sociálních sítích. Za propagaci subjektu, politika nebo kandidáta se považuje i prezentování a viditelné umísťování fotografií, plakátů, samolepek, odznaků a dalších materiálů vyrobených na podporu nebo naopak za účelem poškození kandidátů. Toto ustanovení by mohlo být v krajním případě posuzováno jako porušení Pravidel, byť by šlo skutečně o hraniční případ. V situaci, kdy ovšem následně (s odstupem dvou dnů) moderátor Veselý veřejně Tomáše Vandase odsoudil včetně jeho politických aktivit, nelze o podpoře hovořit. Došlo dokonce k opaku, tj. k odsouzení kandidujícího politického subjektu, což je nestandardní přístup, který se paradoxně mohl dostat do konfliktu s Pravidly z opačné strany, ale v daném případě bylo ohrazení se namístě v reakci na to, že pan Vandas fotografii uveřejnil a vyvolal tak zdání možné podpory. K osobní kritice kandidujícího subjektu nedošlo ve vysílání Českého rozhlasu, ale v rámci soukromé obrany pana Veselého. Ani v tomto ohledu tak vzhledem k okolnostem nelze hovořit o porušení Pravidel, byť z opačné strany (tj. kritikou počínání Tomáše Vandase).

Na základě výše uvedených faktů mohu konstatovat, že v této věci nebyl porušen žádný platný právní předpis a díky včasnému distancování od takové interpretace fotografie, která by mohla být chápána jako možný výraz podpory, nedošlo ani k porušení Kodexu ČRo nebo Pravidel ČRo v souvislosti s nadcházejícími volbami.

Aby pro příště nebyla zavdána příčina k pochybnostem, o to více v předvolebním období, je i po této zkušenosti na místě, jak už Český rozhlas také deklaroval, doporučit zaměstnancům a externím spolupracovníkům Českého rozhlasu zdržet se pózování na fotografiích s volebními kandidáty či vedoucími činiteli jakýchkoli kandidujících politických subjektů. V tomto duchu budou také upravena předvolební pravidla pro následující volby.

Bc. Jan Menger
ředitel Regionálního vysílání Českého rozhlasu

Spustit audio