Zápis ze 7. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (22. 7. 2020)

22. červenec 2020

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 22. 7. 2020 ve 14.00 hodin, v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2

Přítomni: Miroslav Dittrich, Tomáš Kňourek, místopředsedové Rady ČRo; Zdeněk Mahdal, Petr Arenberger, Jan Krůta, Vítězslav Jandák, Marek Pokorný, členové Rady ČRo; Jiří Šuchman, předseda dozorčí komise Rady ČRo

Omluveni:  -

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Jan Menger, ředitel Regionálního vysílání ČRo; Jiří Hošna, ředitel Komunikace, marketingu a obchodu; Josef Havel, ředitel kanceláře GŘ, Martin Vojslavský, ředitel Ekonomiky ČRo

Program:
- Zahájení, schválení programu
- Zpráva o činnosti DK Rady ČRo za 2. čtvrtletí 2020
- Nájemní smlouvy
- Úprava platu generálního ředitele ČRo
- Zpráva o výběru rozhlasových poplatků za 1. pololetí 2020
- Zpráva o činnosti ombudsmana ČRo za 1. pololetí 2020
- Pravidla předvolebního vysílání ČRo a Pravidla ČRo v souvislosti s volbami do 1/3 Senátu 
  Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů v roce 2020
- Informace o účasti zástupců politických stran ve vysílání ČRo
- Informace generálního ředitele
- Stanovení hodnotících kritérií pro odměnu GŘ ČRo na 2. pololetí 2020
- Stížnosti a podněty posluchačů
- Různé
- Závěr
Hlasování o programu: 7 – 0 – 0

Usnesení 52/20
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o činnosti Dozorčí komise Rady ČRo za 2. čtvrtletí 2020.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 53/20
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  nájemní smlouvu mezi ČRo a Radioservisem, a.s. na nepravidelný nájem zasedací místnosti č. M23 Praha 2, Vinohradská 12, na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 54/20
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila dodatky k nájemním smlouvám mezi Českým rozhlasem a těmito subjekty:

Martin Hájek – pronájem prostoru jídelny – dodatek č. 1
Martin Hájek
– pronájem prostoru bufetu - dodatek č. 1
Radioservisem, a.s.
– pronájem prostoru prodejny - dodatek č. 6
Samizdat s.r.o.
dodatek č. 2
Merlin Machine s. r. o. - dodatek č. 1
Coca Cola Beverages ČR, spol. s r. o. 
- dodatek č. 1
Dallmayr Vending & Office k. s 
- dodatek č. 2
Carmina Bohemica z. s.
- dodatek č. 1
Red Café Classic 10, s. r. o.
- dodatek č. 1
Bohumila Bulavová
- dodatek č. 6
Dušan Franek
- dodatek č. 1
Panima spol s. r. o.
- dodatek č. 1
BG District s. r. o. 
- dodatek č. 2
Makai atelier s. r. o.
- dodatek č. 1
Agentura 4 Pro s. r. o.
- dodatek č. 2
Cherub Inn s. r. o.
- dodatek č. 2
Pancéřníček s. r. o.
- dodatek č. 1
ČTK
- dodatek č. 2

s účinností ode dne podpisu těchto dodatků.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 55/20
Rada Českého rozhlasu na základě § 8 odst. 1, písmeno j) Zákona o Českém rozhlase schvaluje navýšení platu generální ředitele ČRo o 20%, a to s účinností od 1. 9. 2020.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 56/20
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o výběru rozhlasových poplatků za 1. pololetí 2020.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 57/20
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o činnosti ombudsmana ČRo za 1. pololetí 2020.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 58/20
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o Pravidlech předvolebního vysílání ČRo a Pravidlech ČRo v souvislosti s volbami do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů v roce 2020.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 59/20
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Informace o účasti zástupců politických stran ve vysílání ČRo.
Hlasování:
7 – 0 – 0

Usnesení 60/20
Rada Českého rozhlasu na základě:

  1. výsledků „Přehledu zastoupení hostů ve vybraných pořadech Českého rozhlasu v období 1. 12. 2019 až 30. 6. 2020“,
  2. zákona o Českém rozhlasu, především § 2, odstavce 2, písmena c, který říká, že mezi hlavní úkoly veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání patří vytváření a šíření programů a poskytování vyvážené nabídky pořadů pro všechny skupiny obyvatel se zřetelem na svobodu jejich náboženské víry a přesvědčení, kulturu, etnický nebo národnostní původ, národní totožnost, sociální původ, věk nebo pohlaví tak, aby tyto programy a pořady odrážely rozmanitost názorů a politických, náboženských, filozofických a uměleckých směrů, a to s cílem posílit vzájemné porozumění a toleranci a podporovat soudržnost pluralitní společnosti,
  3. kodexu Českého rozhlasu, a to především písmena d) Preambule, které říká, že Český rozhlas představuje fórum pro veřejnou diskusi, v níž je možno vyjadřovat široké spektrum názorů a hledisek, dále pak článku 7.2, jenž uvádí, že Český rozhlas dbá zásad vyváženosti zejména tak, aby nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory. Prostor jim přidělí s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě,

žádá vedení Českého rozhlasu, aby Radě zasílalo „Přehled zastoupení hostů v publicistických pořadech Českého rozhlasu – 20 minut Radiožurnálu, Interview Plus a Pro a proti“, a to za každé kalendářní čtvrtletí, nejpozději do 15. dne následujícího měsíce.

Hlasování:    
Pro:
Z. Mahdal, J. Krůta, M. Dittrich. T. Kňourek, M. Pokorný, P. Arenberger
Proti:
0
Zdržel se:
V. Jandák

Informace generálního ředitele: R. Zavoral informoval o pietním aktu k výročí okupace vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968, který se uskuteční, pokud to pandemická situaci dovolí, dne 21. 8. 2020 od 11 hod před budovou rozhlasu. Závěrem zazněly informace o aktuální situaci ohledně zámku v Přerově nad Labem, který je v majetku ČRo.

Usnesení 61/20
Rada Českého rozhlasu na základě § 8 písmene J) Zákona o Českém rozhlasu a Statutu Rady ČRo článku I. odstavce 2, schvaluje návrh kritérií odměny generálnímu řediteli ČRo na 2. pololetí 2020 odpovídající trojnásobku měsíční základní mzdy při splnění těchto ukazatelů:

1) Dodržování Zákona o ČRo, Kodexu a Statutu ČRo
    40 %
2) Plnění usnesení Rady ČRo a dodržování dohodnutých termínů Rady ČRo                 
    10 %
3) Podíl ČRo na trhu (share) 22,2%
    10 %
4) Plnění rámcového plánu činnosti ČRo na rok 2020
    15 %
5) Vyrovnané hospodaření, dodržování plánovaného rozpočtu
    25 %

Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 62/20
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty těchto posluchačů, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Různé: T. Kňourek se dotázal, zda podklady, které Rada ČRo od vedení rozhlasu k dnešním tématům obdržela, mohou být zveřejněny na webových stránkách Rady, což R. Zavoral potvrdil.

Usnesení 63/20
Rada Českého rozhlasu svolává 8. řádnou schůzi v roce 2020 na 26. 8. 2020 a pověřuje místopředsedu Rady ČRo pověřeného vedením Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 7 – 0 – 0

Ověřovatel: M. Dittrich


Příloha k usnesení 62/20 - stížnosti a podněty posluchačů

Jednotlivé stížnosti a odpovědi Rady najdete v rubrice Stížnosti.


Zpráva o výběru rozhlasových poplatků za 1. pololetí 2020

Zpráva o činnosti ombudsmana ČRo za 1. pololetí 2020

Informace o účasti zástupců politických stran ve vysílání ČRo

Pravidla předvolebního vysílání ČRo a Pravidla ČRo v souvislosti s volbami do 1/3 Senátu Parlamentu  ČR a do zastupitelstev krajů v roce 2020

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio