Podnět předsedy Sodales Solonis J. Šinágla ohledně používání autorských práv v ČRo (únor 2022)

23. únor 2022

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 23. 2. 2022.

Text podnětu
viz příloha

Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane Šinágle,

děkujeme za podnět. O vyjádření jsme požádali zástupce vedení Českého rozhlasu, poskytla ho vedoucí oddělení právních služeb Daniela Foukalová. Jeho znění najdete v příloze naší odpovědi.

Rada Českého rozhlasu považuje její stanovisko za vyčerpávající a ztotožňuje se s ním.

S pozdravem

Miroslav Dittrich,
předseda Rady Českého rozhlasu

Vyjádření vedení ČRo

Dne 13.1. 2022 Rada Českého rozhlasu postoupila Českému rozhlasu k vyjádření podnět spolku Sodales Solonis z.s., jehož předmětem je používání autorských práv ČRo v souvislosti se zveřejňováním audionahrávek.

Zástupce spolku Sodales Solonis z.s., pan Jan Šinágl, ve svém podnětu zmiňuje čtyři konkrétní pořady, jež dle jeho vyjádření nemohl buď celé nebo zčásti vyslechnout na webových stránkách Českého rozhlasu. Jedná se o následující pořady:

  1. Stopy, fakta, tajemství…: Případ starosty Hauka (premiéra 18. 10. 2021),
  2. Dokument o událostech doma i ve světě v roce 1926 - a maďarské protikomunistické povstání z podzimu 1956 - repríza dvou pořadů, které připravili Petruška Šustrová a Josef Mlejnek (vysíláno na ČRo Plus 2. 12. 2021)
  3. Dokument o důležitém politickém hráči listopadu 1989  šéfovi komunistické Státní bezpečnosti Alojz Lorenc  - dvoudílné dokumentární pásmo Petera Duhana z roku 2004.
    (vysíláno na ČRo Plus 3. 12. 2021),
  4. Dokument o příběhu Heleny Jirounkové - dokumentární pásmo z cyklu Pamětníci (vysíláno na ČRo Plus 7. 12. 2021).

Na úvod tohoto vyjádření je třeba uvést, že spolek Sodales Solonis z.s. podal ve věci jednoho z výše uvedených pořadů (Stopy, fakta, tajemství…) v roce 2021 dvě žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve kterých se ptal na důvody  a další okolnosti omezení zpřístupňování tohoto pořadu na internetu. Žadateli bylo vyhověno a požadované informace byly v plném rozsahu poskytnuty. Důvodem pro podání žádosti o informace pak bylo, jak žadatel sám v žádosti uvedl, že na tento pořad odkazuje ve svém článku a jeho přehrání po určité době již nebylo možné. 

Zástupce spolku Sodales Solonis z.s. ve svém podnětu žádá Radu ČRo, aby prošetřila vztah majitelů autorských práv k Českému rozhlasu a o sdělení, zda se autorská práva ve výše uvedených pořadech týkají autorů pořadů, informací použitých v pořadech, či obojího.

K tomu uvádíme, že důvody pro omezení zpřístupnění jednotlivých pořadů na internetu jsou různé a mohou se pořad od pořadu lišit či vzájemně prolínat, a to od ekonomických důvodů po čistě právní důvody, které mohou mít i historické aspekty. Tak je tomu právě u pořadů, které zmiňuje žadatel. Pořady uvedené pod čísly 2. až 4. obsahují například archivní materiály, při jejichž vzniku ještě nebyl znám způsob užití sdělováním veřejnosti prostřednictvím zpřístupňování na internetu umožněním zhlédnutí či jiného vnímání (stream). Pokud tedy Český rozhlas užívá díla, ke kterým získal na základě smlouvy licenci ke všem způsobům užití v době, kdy stream nebyl znám, nemá oprávnění na základě takové smlouvy nyní dílo formou stream užít.  Aby mohl Český rozhlas tímto způsobem daná díla užít, musel by uzavřít se všemi autory, výkonnými umělci či dalšími nositeli práv předmětů duševního vlastnictví obsaženými v daných pořadech, případně s jejich dědici, příslušné nové licenční smlouvy k danému způsobu užití, což s ohledem na omezenou možnost dohledání všech nositelů práv není vždy možné.

U pořadu pod číslem 1., na který se žadatel ptal i v rámci svojí žádosti o informace uvedené výše, byla doba pro zpřístupnění pořadu na internetu nastavena v souladu s obecnou licenční politikou Českého rozhlasu, která standardně umožňuje zpřístupňování pořadu na internetu formou streamu po dobu čtyř týdnů, což je z pohledu Českého rozhlasu nejvyýhodnější jak z pohledu ekonomického, tak i z pohledu přínosu pro posluchače.

Oznámení ve znění: „Toto audio je nedostupné v hodinových záznamech kvůli autorským právům“, která se v podnětu zmiňují, se vyskytují v audiozáznamech pořadů na webových stránkách Českého rozhlasu v této univerzální podobě, ale jak je z výše uvedeného patrné, důvody mohou být různorodé a není v silách Českého rozhlasu je vždy přesně specifikovat. Jedním z těchto důvodů je užití výše zmiňovaných archivních materiálů, dále u některých pořadů mohou být oprávnění k užití omezena i v nově uzavíraných licenčních smlouvách, jelikož licenční smlouva je dvoustranné právní jednání a je na vůli poskytovatele licence, k jakému užití poskytne Českému rozhlasu oprávnění. V některých případech se dále výše uvedené oznámení používá, pokud uplynul vymezený časový prostor streamu daného pořadu na webových stránkách.

S tématem pořadu jako takovým, jak zmiňuje zástupce spolku Sodales Solonis z.s., omezení streamu pořadů či omezení streamu pořadu pouze na určitý časový úsek pořadu nikterak nesouvisí.

Český rozhlas za účelem co nejkvalitnějšího poskytování veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání u všech pořadů usiluje o co možná nejširší rozsah poskytnutých licencí. Předmětné pořady byly vysílány ve většině případů v několika reprízách tak, aby posluchač měl více možností vyslechnout pořady ve vysílání a v případech, kdy to bylo možné, byly dané pořady k dispozici ke streamu na webových stránkách Českého rozhlasu.

Na závěr shrnujeme, že při užití výše uvedených pořadů postupoval Český rozhlas tak, aby dostál svému poslání poskytovatele veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání a současně aby neporušil žádná práva smluvních stran a třetích osob při užití daných pořadů a zároveň při uzavírání předmětných licenčních smluv zohledňoval i ekonomické hledisko.

Mgr. Daniela Foukalová
vedoucí Oddělení právních služeb

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio