Zápis ze 7. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (31. 7. 2019)

31. červenec 2019

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 31. 7. 2019 ve 14.00 hodin,  v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2.

Přítomni: Hana Dohnálková, předsedkyně Rady ČRo; Jiří Vejvoda, místopředseda Rady ČRo; Zdeněk Mahdal, Petr Arenberger, Ivan Vodochodský, členové Rady ČRo; Jiří Šuchman, předseda DK Rady ČRo

Omluveni: Miroslav Dittrich, místopředseda Rady ČRo; Vítězslav Jandák, Tomáš Kňourek, Jan Krůta, členové Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: Jan Menger, ředitel regionálního vysílání ČRo; Josef Havel, ředitel kanceláře GŘ; Jiří Hošna, ředitel Komunikace, marketingu a ochodu; Martin Vojslavský, ředitel Ekonomiky

Program:
- Zahájení, schválení programu
- Schválení zápisu z předsednictva Rady ČRo
- Zpráva o činnosti DK Rady ČRo za 2. čtvrtletí 2019
- Zpráva o činnosti ombudsmana za 1. pololetí 2019
- Zpráva o výběru rozhlasových poplatků za 1. pololetí 2019
- Personální informace
- Informace generálního ředitele
- Stanovení hodnotících kritérií pro odměnu GŘ ČRo na 2. pololetí 2019
- Nájemní smlouva
- Stížnosti a podněty posluchačů
- Různé
- Závěr
Hlasování o programu: 5 – 0 – 0

Usnesení 56/19
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 26. 6. 2019.
Hlasování: 5 – 0 – 0

Usnesení 57/19
Rada českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o činnosti dozorčí komise Rady Českého rozhlasu za 2. čtvrtletí 2019.
Hlasování: 5 – 0 – 0

Usnesení 58/19
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o činnosti ombudsmana za 1. pololetí 2019.
Hlasování: 5 – 0 – 0

Usnesení 59/19
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o výběru rozhlasových poplatků za 1. pololetí 2019.
Hlasování: 5 – 0 – 0

Usnesení 60/19
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informaci generálního ředitele René Zavorala (v zastoupení Janem Mengerem, ředitelem Regionálního vysílání ČRo) o jmenování paní Julie Stejskalové do funkce šéfredaktorky Zpravodajství a publicistiky ČRo s účinností od 1. 8. 2019.
Hlasování: 5 – 0 – 0

Informace generálního ředitele:
J. Menger informoval o vysílání z 54. Filmového festivalu v Karlových Varech na stanici Radiožurnál; na stanici Dvojka probíhá během letních prázdnin seriál Vražedné léto, který se věnuje detektivkám; všechny stanice ČRo se věnovaly oslavám 80. narozenin Karla Gotta; regionální stanice ČRo Ostrava oslavila 90 narozeniny, které vyvrcholí říjnovým koncertem Marie Rottrové. Závěrem informoval o nových skutečnostech ohledně prodeje zámku v Přerově nad Labem.

Usnesení 61/19
Rada Českého rozhlasu na základě § 8 písmene J) Zákona o Českém rozhlasu a Statutu Rady ČRo článku I. odstavce 2, schvaluje návrh kritérií odměny generálnímu řediteli ČRo na 2. pololetí 2019 odpovídající trojnásobku měsíční základní mzdy při splnění vybraných ukazatelů
Hlasování: 5 – 0 – 0

Usnesení 62/19
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 1. 3. 2019 mezi ČRo (Hradec Králové) a BG District, s.r.o.  na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu tohoto dodatku č. 1 a uveřejněním dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
Hlasování: 5 – 0 – 0

Usnesení 63/19
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty těchto posluchačů, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování: 5 – 0 – 0

Různé:
J. Vejvoda se dotázal na kulturní akce v zahradě Regionálního studia Ústí nad Labem, které zodpověděl J. Menger.

Usnesení 64/19
Rada Českého rozhlasu svolává 8. řádnou schůzi v roce 2019 na 20. 8. 2019 a pověřuje předsedkyni Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovila místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 5 – 0 – 0

Ověřovatel: H. Dohnálková

Zápisy z jednání předsednictva Rady ČRo

Zpráva o činnosti ombudsmana za 1. pololetí 2019

Zpráva o výběru rozhlasových poplatků za 1. pololetí 2019

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio