Zápis ze 7. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (29. 7. 2015)

29. červenec 2015

Zápis ze 7. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 29. 7. 2015 ve 14.00 hodin, v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha

Přítomni:  Michal Stehlík, předseda Rady ČRo; Petr Šafařík, Jiří Vejvoda, místopředsedové Rady ČRo; Milan Badal, Ervín Kukuczka, Tomáš Kňourek, Ivan Vodochodský, Hana Dohnálková, Ivan Tesař, členové Rady ČRo; Jiří Volf, předseda DK

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, náměstek GŘ pro program a vysílání; Jan Menger, náměstek GŘ pro regionální vysílání; Tomáš Kollarczyk, pověřený řízením sekce zprávy a provozu; Zora Karmazín Blümlová, ředitelka odboru generálního ředitele

 Program:
- zahájení, schválení  programu
- schválení zápisů z předsednictev Rady ČRo
- zpráva o činnosti DK Rady ČRo za 2. čtvrtletí 2015
- personálie ČRo
- stížnosti, podněty posluchačů
- prezentace ČRo PLUS v celoplošném vysílání Českého rozhlasu
- různé
- závěr

Program byl schválen
Hlasování: 9 - 0 - 0                                              

Usnesení 66/15
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 24. 6. 2015.
Hlasování: 9 - 0 - 0                      

Usnesení 67/15
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 15. 7. 2015.
Hlasování: 9 - 0 - 0

Usnesení 68/15
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o činnosti dozorčí komise Rady ČRo za 2. čtvrtletí 2015.
Hlasování:
9 - 0 - 0

Usnesení 69/15
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o personálních změnách v ČRo.
Hlasování:
9 - 0 - 0

Usnesení 70/15
Rada Českého rozhlasu na základě došlé posluchačské stížnosti konstatuje, že Český rozhlas porušil v pořadu ČRo Plzeň z 25. 5. 2015 „Norské fondy a norské trendy v praxi“ zejména následující ustanovení Kodexu ČRo: čl. 6, odst. 6; čl. 6., odst. 8 a  čl. 21, odst. 7. Příspěvek vyvolává pochybnosti i ve vztahu k některým obecným principům, vyjádřeným v Preambuli Kodexu ČRo, zejména písmena c.
Hlasování:     

pro:
H. Dohnálková, P. Šafařík, M. Stehlík, J. Vejvoda, T. Kňourek, M. Badal, I. Tesař, I. Vodochodský
proti: 
0
zdržel se:
E. Kukuczka
Hlasování: 8 – 0 – 1
Usnesení bylo přijato.

Usnesení 71/15
Rada Českého rozhlasu žádá vedení Českého rozhlasu, aby veškerá stanoviska předkládaná Radě ČRo a Dozorčí komisi ČRo odkazující na zákony, judikáty atp., obsahovala standardní identifikaci oněch rozhodnutí, norem atp.
Dále Rada ČRo žádá vedení Českého rozhlasu, aby veškerá stanoviska a sdělení předkládaná Radě ČRo a Dozorčí komisi byla podepsána.
Hlasování:
9 - 0 - 0

Usnesení 72/15

Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů: viz příloha zápisu.
Hlasování: 8 - 0 – 0       
(T. Kňourek není přítomen)

 V 15.45 hod ze zasedání odešel I. Vodochodský

Usnesení 73/15
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o vysílání stanice ČRo PLUS v celoplošném vysílání Českého rozhlasu.
Hlasování: 8 - 0 – 0

Usnesení 74/15
Rada Českého rozhlasu žádá vedení Českého rozhlasu o předložení hodnotícího materiálu shrnujícího situaci výběru rozhlasových poplatků za léta 2011-2015.
Hlasování:
8 - 0 – 0

Usnesení 75/15

Rada Českého rozhlasu žádá vedení Českého rozhlasu o předložení materiálu popisujícího organizaci a postupy Českého rozhlasu ve věci výběrových řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek.
Hlasování: 8 - 0 – 0        

Usnesení 76/15

Rada Českého rozhlasu žádá vedení Českého rozhlasu, aby jí do 15. 8. 2015 předložilo zprávu o kontrole toho, zda pro výroční zprávu o hospodaření za rok 2014 nebyly shledány nějaké skutečnosti zjištěné po datu výroku externího auditora.
Hlasování:

pro:
H. Dohnálková, P. Šafařík, M. Stehlík, J. Vejvoda, T. Kňourek, I. Tesař, E. Kukuczka
proti:
0
zdržel se:
M. Badal
Hlasování: 7 – 0 – 1

Usnesení bylo přijato.

Usnesení 77/15
Rada Českého rozhlasu svolává 8. řádnou schůzi v roce 2015 na 26. 8. 2015 a pověřuje předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 8 - 0 – 0

Ověřovatel:  Michal Stehlík

Příloha k usnesení 72/15 - stížnosti a podněty posluchačů

Zvukový záznam z 7. veřejné schůze

Zápisy z jednání předsednictva Rady ČRo

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio