Zápis ze 7. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (25. 7. 2018)

25. červenec 2018

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 25. 7. 2018 v 14.00 hodin, v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2

Přítomni: Hana Dohnálková, předsedkyně Rady ČRo; Jiří Vejvoda, Miroslav Dittrich, místopředsedové Rady ČRo; Tomáš Kňourek, Vítězslav Jandák, Ivan Vodochodský, Zdeněk Mahdal, členové Rady ČRo

Omluveni: Petr Arenberger, člen Rady ČRo; Filip Hejl, předseda dozorčí komise Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: Jan Menger, ředitel regionálního vysílání ČRo; Jiří Hošna, ředitel komunikace a vnějších vztahů ČRo; Josef Havel, ředitel kanceláře GŘ

Program:
- zahájení, schválení programu
- schválení zápisů z předsednictev Rady ČRo
- Výroční zpráva o hospodaření ČRo za rok 2017
- stanovení hodnotících kritérií pro odměnu GŘ ČRo na 2. pololetí 2018
- odborní experti pro potřeby Rady ČRo
- informace generálního ředitele
-
Zpráva o výběru rozhlasových poplatků za 1. pololetí 2018
- pravidla předvolebního vysílání
- neveřejný bod jednání
- nájemní smlouvy
- stížnosti a podněty posluchačů
- různé
- závěr

Hlasování o programu: 7 – 0 – 0

Usnesení 62/18
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 27. 6. 2018.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 63/18
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 11. 7. 2018.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 64/18
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své Dozorčí komise schválila Výroční zprávu Rady ČRo o hospodaření ČRo za rok 2017.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 65/18
Rada Českého rozhlasu na základě § 8 písmene J) Zákona o Českém rozhlasu a Statutu Rady ČRo článku I. odstavce 2, schvaluje návrh kritérií odměny generálnímu řediteli ČRo na 2. pololetí 2018 odpovídající trojnásobku měsíční základní mzdy při splnění těchto ukazatelů:

1) Dodržování Zákona o ČRo, Kodexu a Statutu ČRo                   40 %    
2) Plnění usnesení Rady ČRo a dodržování dohodnutých termínů Rady ČRo          10 %
3) Podíl ČRo na trhu (share) 22,2%                  10 %
4) Plnění rámcového plánu činnosti ČRo na rok 2018 15 %
5) Vyrovnané hospodaření, dodržování plánovaného rozpočtu           25 %

Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 66/18
Rada Českého rozhlasu představila veřejnosti skupinu expertů, se kterými bude od 1. 8. 2018 spolupracovat: Ing. Jiří Mikeš, Mgr. Jaroslav Růžička, PhDr. Ľubomír Zeman, JUDr. Zdeněk Hromádka a Prof. JUDr. Jan Kříž, CSc., Dr.h.c.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Informace generálního ředitele: J. Menger informoval o čtyřech nejdůležitějších událostech tohoto měsíce – stanice Radiožurnál tradičně vysílala z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, proběhlo úspěšné vysílání a série reportáží z Mistrovství světa ve fotbale, kde měl rozhlas své reportéry, SOČR absolvoval s velkým ohlasem 11 koncertů v Japonsku a závěrem představil projekt nejen regionálních stanic ČRo s názvem Hradozámecké léto. J. Vejvoda se dotázal na akce pořádané Českým rozhlasem v rámci výročí 21. srpna 1968, o kterých souhrnně informoval J. Hošna. J. Dittrich se dotázal na aktuální vývoj ve věci optimalizace pracovních míst v ČRo, J. Menger prezentoval aktuální stav.

Usnesení 67/18
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o výběru rozhlasových poplatků za 1. pololetí 2018.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 68/18
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o Pravidlech předvolebního vysílání Českého rozhlasu pro podzimní volby 2018.  
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 69/18
Rada Českého rozhlasu prohlásila tuto část jednání za neveřejnou, tj. usnesení 70/18  a 71/18 ve smyslu ustanovení § 7, odst. 3 zákona o Českém rozhlase č. 484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 70/18
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  nájemní smlouvu mezi ČRo a MUDr. Naďou Knotovou na dobu neurčitou s účinností od 1. 9. 2018.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 71/18
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila nájemní smlouvu mezi ČRo (Ostrava) a REKORD CZ MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ. s.r.o. na dobu neurčitou s účinností od 26. 8. 2018.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 72/18
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 73/18
Rada Českého rozhlasu žádá vedení Českého rozhlasu o doplnění konkrétních údajů vycházejících z dotazu redaktorky Parlamentních listů ze dne 4. 6. 2018 týkající se práce redaktora ČRo Janka Kroupy. 
Hlasování: 7 – 0 – 0         

Různé:
T. Kňourek se dotázal vedení ČRo na pořad odvysílaný na stanici Vltava dne 7. 7. 2018 od 9 hod – hudebně literární koláž k tématu voda s názvem „ Ahoj! Aneb na začátku byla voda!“, následovala debata radních a ti přijali následující usnesení. J. Menger přislíbil věc ihned prověřit, nicméně hlavní zodpovědnost za vysílání stanice nese šéfredaktor.
J. Vejvoda požádal generálního ředitele o upřesnění dvou bodů z Rámcového plánu činnosti ČRo za 1. pololetí 2018 - 1) zda na ČRo Plus došlo během této doby ke zpřesnění vysílací struktury, 2) zda byl vytvořen elektronický seznam respondentů vybraných stanic ČRo  - s termínem do 27. 8. 2018.
H. Dohnálková pozvala na veřejnou prezentaci analýzy, kterou pro Radu ČRo vypracovala společnost Focus s názvem „Analýza vysílání Českého rozhlasu k volbě prezidenta ČR v roce 2018“, která se uskuteční  17. 8. 2018 od 14.00 hod v galerii Vinohradská.

Usnesení 74/18
Rada Českého rozhlasu žádá generálního ředitele o vyjádření týkající se pořadu, který zazněl 7. 7. 2018 od 9 hodin na stanici Vltava s názvem „ Ahoj! Aneb na začátku byla voda“. O vyjádření žádá do příští veřejné schůze 29. 8. 2018.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 75/18
Rada Českého rozhlasu svolává 8. řádnou schůzi v roce 2018 na 29. 8. 2018 a pověřuje předsedkyni Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovila místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 7 – 0 – 0

Ověřovatel:  H. Dohnálková

Zvukový záznam ze 7. veřejné schůze

Příloha k usnesení 72/18 - stížnosti a podněty posluchačů

Zápisy z jednání předsednictva Rady ČRo

Zpráva o výběru rozhlasových poplatků za 1. pololetí 2018

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio