Zápis ze 6. zasedání Rady Českého rozhlasu

24. únor 1999

konaného dne 24. února 1999 v budově rozhlasu

Přítomní: Pavel Scheufler, úřadující předseda, Milan Bla ek,
Barbara Köpplová, Lenka Procházková, Richard Seemann, Zdeněk Susa.

Sekretariát: Hana Vágnerová.

Omluveni: Iva Kotrlá.

Hosté: Mgr. Vlastimil Je ek, generální ředitel Českého rozhlasu,
Mgr. Marek Nespala, právní expert rady.


I. Schválení programu zasedání

a/ informace generálního ředitele,
b/ výběrové řízení,
c/ příprava Výroční zprávy,
d/ RS Pankrác,
e/ různé.

Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály:

a/ petice KDÚ - ČSL Kladno, 56 podpisů, negativní reakce na zkrácení nábo enského vysílání, č.j. 111/99;

b/ kopie dopisu GŘ ministru P. Dostálovi k novele zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, radě na vědomí - č.j. 112/99;

c/ kopie odpovědi GŘ pracovníkům Radio urnálu, radě na vědomí - č.j. 113/99;

d/ Římskokatolická farnost Stará Ves - negativní reakce na zkrácení nábo enského vysílání, č.j. 114/99;

e/ Římskokatolická farnost Jičín, 71 podpisů - negativní reakce na zkrácení nábo enského vysílání, č.j. 115/99;

f/ M. Pokludová (pisatelka neuvedla adresu), negativní reakce na zkrácení nábo enského vysílání, č.j. 116/99;

g/ negativní reakce na zkrácení nábo enského vysílání (adresa neuvedena), 5 podpisů, č.j. 117/99;

h/ anonym - č.j. 118/99;

i/ Ing. afář, negativní připomínky k vysílání Radio urnálu, č.j. 119/99;

k/ M. Balcarová, negativní reakce na zkrácení nábo enského vysílání, č.j. 120/99;

l/ F. Koňárek, zadaný průzkum veřejného mínění pova uje pisatel za diskriminační, č.j. 121/99;

m/ A. Metelková, pozitivní ohlas na vysílání, č.j. 122/99;

n/ MUDr. Drbohlavová, ádost o ponechání stávajícího GŘ ČRo ve funkci, č.j. 123/99;

o/ Z. Mánek (pisatel neuvedl adresu), kritické připomínky k vysílání, č.j. 124/99;

p/ rodina Česlova, negativní reakce na zkrácení nábo enského vysílání, č.j. 125/99;

r/ F. imáček, negativní reakce na zkrácení nábo enského vysílání, č.j. 126/99;

s/ Ing. Schmitt, reakce na dopis programového ředitele ČRo, č.j. 127/99;

t/ faktura - advokátní kancelář Kří x Bělina, č.j. 128/99;

u/ petice věřících Český Tě ín, 275 podpisů, negativní reakce na zkrácení nábo enského vysílání, č.j. 130/99;

v/ rodina Svitákova, negativní reakce na zkrácení nábo enského vysílání, č.j. 131/99;

w/ Ing. Červinková, negativní reakce na zkrácení nábo enského vysílání, č.j. 132/99;

x/ V. Sokolová, ádost o návrat Petra Finka do vysílání "Dechovkové hitparády, č.j. 133/99;

y/ petice věřících Frýdek Místek, 39 podpisů, negativní reakce na zkrácení nábo enského vysílání, č.j. 134/99;

z/ man elé Rýznarovi, negativní reakce na zkrácení nábo enského vysílání, č.j. 135/99;

aa/ právní posudek Mgr. Nespaly k předlo enému návrhu smlouvy o smlouvě budoucí - č.j. 136/99.

Podané informace

Generální ředitel informoval radu o

a/ současném stavu prodeje RS Pankrác;

b/ své odpovědi pracovníkům Radio urnálu v zále itosti změn v organizaci práce zpravodajské směny ČRo 1;

c/ jednání na Ministerstvu kultury dne 23. 2. 1999 - příprava mediálních zákonů;

d/ jmenování éfredaktora stanice ČRo 3 - Vltava.

Na základě výběrového řízení, které bylo ukončeno k 16. únoru 1999, byla generálním ředitelem jmenována éfredaktorkou stanice ČRo 3 - Vltava PhDr Blanka Stárková, s účinností od 15. března 1999.

Rada tuto informaci bere na vědomí.

III. Kontrola úkolů:

a/ na jednom ze svých zasedání se rada bude zabývat kontrolou svého usnesení 18/98 - stanovisko rady k vysílání ČRo 1 -
úkol trvá,

b/ členové rady a vedení Českého rozhlasu zrevidují Statut Českého rozhlasu a doplní jej o Etický kodex -
do 1.7.1999,

c/ rada pověřuje Lenku Procházkovou, aby vypracovala návrh textu z diskuse o pořadech pro děti a pořadu "Dobré jitro" -
do 3.3.1999,

d/ v ichni členové rady připraví své návrhy do uva ovaných odborných komisí rady -
do 3.3.1999.

IV. Ulo ené úkoly:

a/ věcné vyjádření ke změně zákona č. 484/91 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozděj ích předpisů vypracuje komise ve slo ení:
Barbara Köpplová, Richard Seemann, Pavel Scheufler - do 3.3.1999.
Komise se sejde 3.3.1999 ve 13,00 hod.

b/ rada připraví společné setkání redakce nábo enského ivota s představiteli církví na půdě rady. Garantem přípravy byl jmenován Zdeněk Susa.

V. Doporučení rady

--

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

Usnesení 9/99

K návrhu smlouvy o smlouvě budoucí ohledně převodu rozestavěného Rozhlasového střediska Pankrác přijala Rada Českého rozhlasu následující usnesení:

1/ po právní stránce rada schvaluje znění modifikovaného smluvního textu, jen byl dnes předlo en;

2/ rada v ak upozorňuje na zvý enou pravděpodobnost nerealizace budoucí smlouvy v případě absence smluvní pokuty ze strany budoucího kupujícího.

Hlasování: 6 hlasů pro.

Usnesení 10/99

Rada Českého rozhlasu vyhla uje výběrové řízení na obsazení funkce generálního ředitele Českého rozhlasu.

Předpoklady: vysoko kolské vzdělání, řídící schopnosti, koncepční my lení, jazykové znalosti, předpoklady pro dlouhodobý nadprůměrný výkon, morální bezúhonnost, zku enost s médii po roce 1990.

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je odevzdání písemně zpracovaného návrhu činnosti veřejnoprávního Českého rozhlasu do roku 2005.

Uchazeči obdr í informace potřebné k jeho zpracování poté, co se přihlásí do výběrového řízení.

Písemné přihlá ky se strukturovaným ivotopisem, ověřenou kopií dokladu o ukončení vysoko kolského studia, aktuálním výpisem z trestního rejstříku a lustračním osvědčením nebo ověřenou kopií ádosti o jeho vydání zasílejte do 15. března 1999 na adresu:

Rada Českého rozhlasu, Vinohradská 12, Praha 2, 120 99.

Hlasování: 6 hlasů pro.

VII. Diskuse

a/ rada diskutovala o současném stavu prodeje RS Pankrác a přijala usnesení 9/99;

b/ rada diskutovala o vyhlá ení výběrového řízení na obsazení funkce generálního ředitele Českého rozhlasu a přijala usnesení 10/99;

c/ rada diskutovala o Výroční zprávě; zpracování jednotlivých kapitol zprávy bylo rozděleno mezi členy rady s tím, e do 15. 3. 1999 členové rady předlo í návrhy textů.

VIII. Termín pří tího zasedání:

Pří tí řádné zasedání se bude konat 3. března 1999 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu.

Ve 13,00 se sejde komise k vypracování věcného vyjádření ke změně zákona 484/91 Sb.

Zájemci z řad rady se sejdou ve 13,30 hod. k prezentaci funkce selektoru.

Diskuse o hudebním formátu ČRo 2 se koná 3. března 1999 v 15,30 hod.

Rada zve na tuto diskusi vedení stanice ČRo 2 a v echny pracovníky ČRo 2, kteří se diskuse o hudebním formátu ČRo 2 chtějí zúčastnit.
Současně jsou přizváni pp. Jan Spálený a Vladimír Hadač.

IX. Kontrola zápisu:

Ulo ené úkoly z minulého zápisu byly splněny, plnění úkolu IV/a bylo posunuto o týden.

X. Různé:

a/ Pavel Scheufler informoval radu o své účasti na mediálním panelu dne 22. února 1999 k novele zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání;

b/ Pavel Scheufler informoval radu, e se nemů e z rodinných důvodů zúčastnit slavnostního otevření budovy Českého rozhlasu v Hradci Králové. Slavnosti se zúčastní za Radu Českého rozhlasu Zdeněk Susa;

c/ slavnostního předání cen v celostátním kole soutě e British Council English Essay Competition 3. března 1999 ve 13,00 hod. se zúčastní Lenka Procházková;

d/ rada po dohodě stanovila odměnu tajemnice rady;

e/ rada projednala vý i odměny za tlumočení průběhu náv těvy ORF Radio ve Vídni;

f/ rada projednala a schválila rozsah materiálů pro ORF Radio Vídeň a odměnu za překlad;

g/ rada se zabývala korespondencí do lou na její adresu;

h/ rada ádá generálního ředitele o přidělení mobilního telefonu pro mluvčí rady Lenku Procházkovou;

i/ rada ádá generálního ředitele o podrobněj í vysvětlení k dopisu pěti redaktorů zpravodajské směny ČRo 1 Radio urnálu.

j/ rada ádá generálního ředitele o zaji tění převedení textu Zprávy o výsledcích hospodaření Českého rozhlasu v roce 1997 a auditu společnosti Coopers and Lybrand za rok 1997 do Internetu a Intranetu - (rada dodá text závěrečné kapitoly III. Komentář Rady Českého rozhlasu k vybraným problémům).

Zasedání zahájeno ve 14,05 hod., ukončeno v 18,30.
Praha 24. února 1999
Zapsala Vágnerová

Spustit audio