Zápis ze 6. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu,

22. červen 2007

která se konala dne 20.6.2007 v Karlových Varech.

Zápis ze 6. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu,
která se konala dne 20.6.2007 v Karlových Varech


Přítomni: Jiří Florian, Dana Jaklová, Bohuš Zoubek, členové předsednictva Rady ČRo,
Ladislav Jíša, Maria Ptáčková, Milan Blažek, Richard Seemann, Antonín Zelenka, členové Rady ČRo
Sekretariát: Jaroslava Jandová
Hosté: Václav Kasík-generální ředitel ČRo, Helena Havlíková-odborná pracovnice KGŘ, Josef Havel-výkonný ředitel, Richard Medek- programový ředitel, Zdeněk Levý-ředitel ČRo Plzeň


Jednání řídil předseda Rady ČRo Jiří Florian

Program:
 1. Schválení zápisů ze zasedání předsednictva Rady ČRo
 2. Usnesení k Výroční zprávě předsednictva Rady ČRo
 3. Schválení návrhu prodloužení mandátu stávajícího předsednictva Rady ČRo do dovolby 1/3 členů Rady ČRo v únoru 2008
 4. Usnesení - neveřejný bod zasedání
 5. Usnesení k projednání smluv o nájmu nebytových prostor
 6. Usnesení k Radiu Wave
 7. Usnesení k žádosti Dozorčí komise
 8. Změna v systému projednávání nájemních smluv
 9. Návrhy usnesení k analýze Ústavu státu a práva
 10. Různé

Program byl schválen hlasováním (8,0,0)

Usnesení 64/07
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva z 30.5.2007
Hlasování: 8,0,0

Usnesení 65/07
Rada Českého rozhlasu schválila upravený zápis z jednání svého předsednictva z 13.6.2007
Hlasování: 7,0,1
Zdržel se hlasování: p. Seemann

Usnesení 66/07
Rada ČRo projednala připomínky k Výroční zprávě předsednictva Rady ČRo za období od 1.1.2007 -30.6.2007, připomínky budou zapracovány do Výroční zprávy předsednictva.
Hlasování: 8,0,0

Usnesení 67/07
Rada ČRo schvaluje Výroční zprávu předsednictva Rady Českého rozhlasu za období od 30.6.2006 - 30.6.2007. Výroční zpráva je přílohou tohoto zápisu.
Hlasování: 8,0,0


Usnesení 68/07
Rada Českého rozhlasu schválila návrh na prodloužení mandátu stávajícího předsednictva Rady ČRo do dovolby 1/3 členů Rady ČRo, která by měla nastat v únoru 2008.
Hlasování: 8,0,0

Projednání smluv o nájmu nebytových prostor, uzavíraných mezi ČRo a společnostmi ICZ, a.s., Sdružením komunikačních a mediálních organizací ČR (SKMO) a KONTRON ECT design, s.r.o.

Usnesení 69/07
Rada Českého rozhlasu prohlásila tuto část jednání za neveřejnou - tj. usnesení 70/07, usnesení 71/07 a usnesení 72/07 - ve smyslu ustanovení § 7, odst. 3 Zákona o Českém rozhlas (č.484/1991 Sb. v současném znění), neboť je o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.
Hlasování: 8,0,0

Usnesení 70/07
Rada ČRo uděluje souhlas generálnímu řediteli ČRo podle § 9, odst. 7 Zákona o Českém rozhlase (č. 484/1991 Sb. v současném znění) uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor ČRo Plzeň s ICZ, a.s.
Hlasování: 8,0,0

Usnesení 71/07
Rada ČRo uděluje souhlas generálnímu řediteli ČRo podle § 9, odst. 7 Zákona o Českém rozhlase (č. 484/1991 Sb. v současném znění) uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor ČRo Plzeň s firmou KONTRON ECT design, s.r.o.
Hlasování: 8,0,0

Usnesení 72/07
Rada ČRo uděluje souhlas generálnímu řediteli ČRo podle § 9, odst. 7 Zákona o Českém rozhlase (č. 484/1991 Sb. v současném znění) uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor ČRo v Praze se Sdružením komunikačních a mediálních organizací České republiky (SKMO).
Hlasování: 7, zdržela se: Jaklová, 0

Usnesení 73/07
Rada ČRo konstatuje, že generální ředitel ČRo Ing. Václav Kasík konkrétně
nevyužil žádnou z předložených a projednávaných variant dalšího vývoje
ČRo 4-Radio Wave tzn., že ani jedna z variant nebyla dále rozpracována se stanovením časového harmonogramu. Rada ČRo se jimi bude nadále zabývat pouze v případě jejich dalšího předložení ze strany generálního ředitele ČRo, a to s konkrétními návrhy v časovém horizontu.
Hlasování: 6 pro: Blažek, Florian, Jaklová, Jíša, Ptáčková, Zelenka ,0,2
Zdržel se: Seemann, Zoubek
0 proti


Usnesení 74/07
Rada ČRo na základě doporučení Dozorčí komise Rady ČRo žádá generálního ředitele ČRo Václava Kasíka, aby v případě, že předkládá Dozorčí komisi Rady ČRo dokumenty svým jménem, byl přítomen i u jejich prezentování.
Hlasování: 8,0,0


Usnesení 75/07
Rada ČRo informuje generálního ředitele Václava Kasíka, že veškeré předložené nájemní smlouvy postoupí ke stanovisku Dozorčí komisi ČRo před jejich schválením.
Hlasování: 8,0,0

Usnesení 76/07 - návrh pí Jaklové
Rada ČRo konstatuje, že generálním ředitelem ČRo 27.4.2007 objednaný a Radě 13.6.2007 předložený materiál právní analýzy Ústavu státu a práva AV ČR ve věci vysílání Radia Wave nepovažuje za kvalitní a nebude se jim dále zabývat. Ústav státu a práva ve své analýze pracuje s dopisem bývalého člena Rady ČRo Štěpána Kotrby, který měl Ústavu státu a práva zaslat Český rozhlas 28.5.2007. Generální ředitel ČRo Václav Kasík však odmítá, že by takový dopis Český rozhlas Ústavu státu a práva zaslal. Totéž odmítá i p. Štěpán Kotrba.
Rada ČRo tedy konstatuje, že Ústav státu a práva přesto, že měl pochybnosti o vztahu autora dopisu k ČRo, bral jeho názor při analýze v úvahu, aniž si ověřil cestu, jakou se k němu dopis dostal (viz str. 2 analýzy:"...není nám známo, jakou pozici pan Š.Kotrba v ČRo zaujímá, a nakolik tedy uvedený dopis vyjadřuje mínění ČRo samotného. Dopis neobsahuje žádná další fakta, nýbrž názor, a ten by bylo proto zapotřebí ve stanovisku vzít v úvahu (viz níže sub IV).
Rada ČRo neshledává posudek Ústavu státu a práva za relevantní ve věci svého rozhodnutí formulovaného v usnesení 24/07 i z toho důvodu, že v závěru analýzy je Rada ČRo charakterizována Ústavem státu a práva v rozporu se zákonem o Českém rozhlase.

Rada ČRo doporučuje generálnímu řediteli ČRo prošetřit okolnosti, za jakých se dopis Štěpána Kotrby dostal do Ústavu státu a práva. Zároveň Rada ČRo žádá generálního ředitele, aby Dozorčí komisi Rady ČRo předložil fakturu, na kterou byla analýza Ústavu státu a práva pro Český rozhlas pořízena.
Hlasování: pro: 4 - Florian, Jaklová, Jíša, Zelenka,
proti:4 - Blažek, Ptáčková, Seemann, Zoubek
návrh nebyl přijat

Usnesení 77/07 - návrh p. Jíši
Rada ČRo se analýzou Ústavu státu a práva AV ČR ve věci vysílání Radia Wave
v současné době nebude zabývat. Vrátí se k tomuto materiálu na svém zasedání 25.7.2007.
Hlasování: 7 pro
Zdržel se hlasování: Zelenka
Proti: 0

Různé:
Byla přečtena odpověď na stížnost p. ing. Karla Berky, týkající se nové programové skladby v pořadu Radiofórum - na ČRo 1 Radiožurnálu.

Informace k nadcházejícímu setkání českých a slovenských rozhlasových a televizních rad v Bořeticích dne 22. - 24.6.2007

Předseda Rady ČRo p. Florian jménem Rady ČRo na závěr poděkoval generálnímu řediteli ČRo, řediteli ČRo Plzeň a řediteli ČRo Karlovy Vary za umožnění výjezdního zasedání a milé přijetí. Rada konstatuje, že nově rekonstruovaná budova ČRo v Karlových Varech je ve výborném stavu a dobře vybavena k tomu, aby mohla plnit úkoly daného regionu.

Usnesení 78/07
Rada Českého rozhlasu svolává 7. řádnou schůzi na 25. července 2007 od 14:00 hod. do zasedací místnosti v Národním muzeu Praha.
Hlasování: 8,0,0

Ověření zápisu: Dana Jaklová
Příloha č. 1

Výroční zpráva předsednictva Rady Českého rozhlasu - červen 2007.

Předsednictvo Rady ČRo ve složení: Jiří Florian, předseda; Dana Jaklová, místopředsedkyně a tisková mluvčí a Bohuš Zoubek, místopředseda pracuje v tomto složení od 3. května 2006, kdy Rada ČRo v tajném hlasovaní nové předsednictvo zvolila. Potvrzeno usnesením 34/06. Předsednictvo na svém zasedání dne 13. 6. 2007 předložilo návrh, aby pracovalo v tomto složení do února 2008, kdy končí volební období třem členům Rady ČRo (pp. Blažkovi, Seemannovi a Zoubkovi) a měli by být dovoleni noví členové. Rada ČRo pracovala od března 2006 do března 2007 v počtu 8 členů, protože se v Poslanecké sněmovně podařilo dovolit pouze dva členy. 20. března 2007 byl novým členem Rady ČRo zvolen pan Antonín Zelenka, ale k 23. dubnu 2007 rezignoval na svou funkci v Radě ČRo pan Štěpán Kotrba.
Rada na své schůzi dne 28. 3. 2007 schválila Výroční zprávu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2006. Ta také obsahuje veškerou činnost Rady a jejího předsednictva až do 31.12.2006. Tato zpráva byla schválena Poslaneckou sněmovnou na červnové schůzi 2007.
Od konce kalendářního roku 2006 se konalo dalších šest veřejných schůzí Rady ČRo (včetně červnové), dvě schůze mimořádné a dvacet dvě zasedání předsednictva (vč. 20.6.2007).


Předsednictvo věnovalo své úsilí především přípravě zasedání Rady, běžnému operativnímu sledování chodu ČRo, diskusím s generálním ředitelem a dalšími pracovníky vedení, některým koncepčním i personálním opatřením ČRo. Zabývalo se i přípravou usnesení Rady ke stížnostem, které byly Radě doručeny. Všechny závěry předsednictva byly Radou schváleny. V této době byla přijata m.j. důležitá usnesení Rady ČRo, uvedená v příloze této zprávy.

V běžné agendě se předsednictvo a následně i Rada zabývaly zejména:
 • Projednání záměru koupě budovy Římská 15
 • Diskusí k rozsudku Městského soudu v Praze a Vyjádření Rady RTV (Radio Wave)
 • Přípravou volby a volbou nové Dozorčí komise Rady ČRo
 • Diskusí k materiálu "Český rozhlas - programový audit a programová vize"
 • Změnami v Radioservisu, a.s. a Týdeníku Rozhlas
 • Návrhy na udělení státních vyznamenání pro Jiřího Horčičku a Rostislava Běhala
 • Schválením Spisového a skartačního řádu Rady ČRo
 • Novým vysílacím schématem ČRo 2
 • Rezignací Jaromíra Ostrého na funkci programového ředitele ČRo a následném jmenování Richarda Medka programovým ředitelem ČRo
 • Jednáním o kmitočtech a pokrytí území ČR programy ČRo
 • Přípravou setkání rozhlasových a televizních Rad ČR a SR, iniciovaného Radou ČRo
 • Přípravou stěhování Rady ČRo do nových prostor (rekonstrukce historické budovy ČRo)
 • Návrhem GŘ na odvolání Miroslava Konvaliny z funkce ředitele ČRo 1 - Radiožurnál
 • Usnesením k výsledkům hospodářského auditu za r.2006 a zároveň usnesením k výběrovému řízení na nového auditora ČRo
 • Usnesením k výsledkům hospodaření ČRo za 1. čtvrtletí a ke změně rozpočtu na r. 2007
 • Dodatky k Výroční zprávě Rady ČRo od činnosti ČRo za rok 2006
 • souhlasy s pronájmem nebytových prostor v objektech Českého rozhlasu
 • Členové předsednictva, ale i někteří členové Rady se zúčastnili různých jednání v Poslanecké sněmovně a v Senátu

Dozorčí komise projednala s vedením ČRo výsledky hospodaření za 1. čtvrtletí 2007 a návrh na 1. aktualizaci rozpočtu ČRo na rok 2007, seznámila s nimi členy Rady ČRo. Zároveň komise spolu s vedením ČRo zahájila přípravu Výroční zprávy o hospodaření ČRo v roce 2006.
I v tomto období Rada spolupracovala se svými experty: ing. Voseckým - ČRo 1, ing. Cincibusem - ČRo 2, dr. Uhde - ČRo 3, panem Kubesem ČRo 6 a s panem Hnilo ČRo 4 - Rádio Wave.
Dále Rada spolupracovala s Advokátní kanceláří Hrudka-Řípa a part.
Rada vyjádřila poděkování dárcům a organizátorům akce "Daruj krev s Českým rozhlasem"; vedení a členům Dismanova rozhlasového dětského souboru ČRo za vystoupení v Brémách; organizátorům a účastníkům z řad zaměstnanců i externistů Českého rozhlasu za uspořádání Dne otevřených dveří 21. dubna 2007; Brněnskému orchestru lidových nástrojů za velmi úspěšná vystoupení v Bratislavě a ve Zlíně.

Předsednictvo Rady oceňuje dobrou spolupráci se zaměstnanci Kanceláře generálního ředitele.


V Praze dne 20. 6.2007

Jiří Florian
předseda Rady Českého rozhlasuPřehled nejdůležitějších usnesení Rady ČRo předložených v období 1.1. - 30.6. 2007:

Usnesení 1/07
Rada Českého rozhlasu souhlasí se záměrem generálního ředitele ČRo nákupu budovy čp. 499 a pozemku parc.č.468/1, k.ú. Vinohrady, LV č.1102, ul. Římská 15, Praha 2 - Vinohrady za kupní cenu 9 mil.Ź za podmínky, že budou tyto nemovitosti v okamžiku zaplacení kupní ceny prosty jakéhokoli zatížení. Realizace tohoto záměru je plně v kompetenci generálního ředitele Českého rozhlasu
Hlasování: 6pro, 1 proti

Vyjádření místopředsedkyně Rady ČRo paní Dany Jaklové:

Vzhledem k tomu, že se proti původnímu návrhu kupní smlouvy mezi Český rozhlasem a OFFICE CENTER Vinohrady s jednatelem U.H.Gerstnerem opakovaně změnily podmínky i cena rozhlasem kupované nemovitosti Římská 15, nesouhlasím s projednáním kupní smlouvy dne 10. ledna 2007, tedy den poté, kdy členové Rady ČRo nové materiály o koupi budovy dostali. Protože se domnívám, že rozhodnutí Rady ČRo v časovém tlaku nemůže být kvalifikované a zároveň usnesení Rady ČRo se netýká jen záměru, ale i podmínek koupě a protože se mi nepodařilo v Radě ČRo získat podporu pro odložení projednávání nové smlouvy alespoň o týden, aby se členové Rady ČRo mohli s novou smlouvou seznámit, hlasovala jsem proti navrženému usnesení.


Usnesení 6/07
Rada Českého rozhlasu zvolila tříčlennou volební komisi pro volbu Dozorčí komise Rady ČRo stanovené na základě § 8a Zákona 484/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Volba členů komise byla provedena na základě ustanovení Jednacího řádu Rady a pro řádné zvolení za člena komise je potřebí nejméně pěti hlasů. Členové volební komise jsou Dana Jaklová, Bohuš Zoubek, Ladislav Jíša - předseda.
Hlasování: 8,0,0

Usnesení 7/07
Rada Českého potvrzuje výsledek volby členů Dozorčí komise Rady ČRo. Tajnou volbou byli v prvním kole zvoleny paní:
Alena Dočkalová - 7 hlasů
Marta Gellová - 5 hlasů
Ludmila Procházková - 8 hlasů

Do druhého kola postoupili: Milan Ekert, Jiří Janotka, Michal Prokop, Eva Šmejkalová
Ve druhém kole byl zvolen:
Michal Prokop - 5 hlasů
Do třetího kola postoupili: Milan Ekert, Jiří Janotka
Ve třetím kole byl zvolen Jiří Janotka - 6 hlasů
Rada konstatuje, že Dozorčí komise vzhledem k počtu zvolených pěti osob je v plném počtu ustavena s platností od 1.2.2007 na základě § 8 odst.i) Zákona č. 484/1991 Sb. o Českém rozhlase ve znění pozdějších změn a doplňků.
Rada svolává na 14.2.2007 na 10,00 hod. do budovy ČRo Dozorčí komisi, aby zvolila svého předsedu a místopředsedu podle zásad stanovených Jednacím řádem Rady.
Hlasování: 8,0,0

Usnesení 8/07
Rada Českého rozhlasu souhlasí s předloženými návrhy na státní vyznamenání. Navržení byli na medaili za zásluhy pánové PhDr. Rostislav Běhal a Jiří Horčička. Zdůvodnění návrhu bude doplněno a bude přílohou zápisu.
Hlasování:8,0,0

Usnesení 9/07
Rada Českého rozhlasu projednala návrh Spisového a skartačního řádu Rady Českého rozhlasu a schválila jeho upravené znění. Spisový a skartační řád nabývá platnosti dnem schválení. Znění Spisového a skartačního řádu Rady ČRo bude přílohou tohoto zápisu.
Hlasování: 8,0,0

Usnesení 10/07
Rada Českého rozhlasu na základě § 9, odst.9) Zákona o Českém rozhlase a v souladu s čl.VII odst.6 Statutu ČRo bere na vědomí návrh generálního ředitele na jmenování ředitele úseku programu ČRo pana Richarda Medka s účinností od 1.2.2007.
Hlasování: 7pro, 1 se zdržel

Usnesení 24/07
K Radiu Wave - reakce k podnětu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání z 1.2.2007
Rada ČRo se na základě podnětu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ze dne 26.1.2007 zabývala posouzením, zda šířením programu ČRo 4-Radio Wave na kmitočtu Praha-Cukrák 100,7 MHz/50kW dochází k porušení povinností Českého rozhlasu při plnění veřejné služby, jak stanoví § 3 odst. 1 písm. a) zákona o Českém rozhlasu.
Rada ČRo konstatovala, že využitím kmitočtu Praha-Cukrák 100,7 MHz/50kW pro ČRo 4 Radio-Wave Český rozhlas dostatečně nenaplňuje povinnosti při plnění veřejné služby, stanovené v ust. § 3 odst. 1 písm. a) zákona o Českém rozhlasu, neboť tímto rozhodnutím došlo k výraznému snížení pokrytí území Středočeského kraje (Beroun a Benešov) programem regionálního studia ČRo Region, Střední Čechy v pásmu VKV.
Rada ČRo zároveň konstatovala, že programová skladba studia ČRo 4-Radio Wave, zaměřená na vymezenou věkovou skupinu, nenaplňuje povinnost plnit úkoly veřejné služby ve vztahu k danému regionu v rozsahu stanoveném v ust. § 2 zákona o Českém rozhlase a proto nelze studio ČRo 4-Radio Wave v tomto směru považovat za regionální studio.
Rada ČRo v souladu s ust. § 8 odst. 1 písmena g) zákona o Českém rozhlasu doporučuje generálnímu řediteli, aby neodkladně zajistil naplnění úkolů veřejné služby pokrytím území Středočeského kraje programem regionálního studia ČRo Region, Střední Čechy šířeném na VKV, a
to v takovém rozsahu, který umožňovalo vysílání toho programu na kmitočtu Praha-Cukrák 100,7 MHz/50kW před jeho užitím pro šíření programu studia ČRo 4-Radio Wave.
Hlasování: 5 pro, 3 proti
Pro: Milan Blažek, Jiří Florian, Dana Jaklova, Ladislav Jíša, Maria
Ptáčková,
Proti: Štěpán Kotrba, Richard Seemann, Bohuš Zoubek

Nesouhlasné stanovisko p. Štěpána Kotrby k tomuto usnesení je zveřejněno na serveru http://www.blisty.cz/art/33127.html
.
Usnesení 32/07
Rada Českého rozhlasu projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2006
Hlasování: 9,0,0
Usnesení 33 /07
Rada Českého rozhlasu projednala a schválila v souladu s § 8, odst. 1, písm. h) zákona 484/1991 Sb. nové programové schéma "Noční vysílání regionů" - zahájení vysílání 2.4.2007 - v rámci roku 2007 - Rok regionů.
Hlasování: 8,0,1

Usnesení 34/07
Rada ČRo na základě návrhu g.ř. ČRo ing. Václava Kasíka odvolává dle dle §8, odst. 1, bod a) zákona o Českém rozhlase č. 484/1991 Sb. Mgr. Richarda Medka z funkce ředitele regionálního studia Českého rozhlasu Regina. Odvolání je v souvislosti s jmenování Mgr. Richarda Medka programovým ředitelem Českého rozhlasu.
Hlasování: 9,0,0

Usnesení 44/07
Rada Českého rozhlasu projednala na svém mimořádném zasedání dne 16.5.2007 - na základě Jednacího řádu Rady ČRo, čl. II, bod 10 a Statutu ČRo čl. VII, bod 6, který vychází ze zákonu 484/91 Sb. o Českém rozhlase - a bere na vědomí návrh generálního ředitele ČRo na připravovanou personální změnu v obsazení místa ředitele ČRo 1-Radiožurnál.
Hlasování: 8,0,0

Usnesení 49/07
Rada ČRo na základě doporučení Dozorčí komise Rady ČRo schvaluje návrh 1. změny rozpočtu ČRo na rok 2007 na nákladové straně rozpočtu s tím, že tyto změny budou kryty zvýšením výnosů tak, aby nedošlo ke snížení hospodářského výsledku za rok 2007.
Hlasování: 8,0,0

Usnesení 50/07
Rada ČRo na základě doporučení Dozorčí komise Rady ČRo bere na vědomí výsledky
hospodaření Českého rozhlasu za I. čtvrtletí roku 2007 s tím, že
výsledky nevykazují žádné znepokojivé tendence z hlediska plnění rozpočtu.
Hlasování: 8,0,0

Usnesení 51/07
Rada ČRo na základě doporučení Dozorčí komise Rady ČRo žádá generálního
ředitele ČRo Václava Kasíka, aby příprava a schvalování rozpočtu na rok 2008 proběhly ve dvou krocích:

1. Návrh rozpočtu na rok 2008, který projedná Dozorčí komise v září,
Rada Českého rozhlasu pak v říjnu 2007, bude obsahovat aktualizaci
dlouhodobého výhledu hospodaření Českého rozhlasu na 5 let a základní
ukazatele rozpočtu roku 2008 v dosavadním členění včetně důvodové
zprávy, v níž bude provedena argumentace zejména s vyčíslením:

a) dopadů očekávaných změn zákonů a dalších předpisů na náklady ČRo v roce 2008
b) vývoje očekávaných výnosů z rozhlasových poplatků v roce 2008
c) dopadů realizace rozvojových programů a projektů do nákladů ČRo v roce 2008

2. Návrh rozpočtu na rok 2008, který Dozorčí komise projedná v
listopadu a Rada Českého rozhlasu v prosinci 2007, bude obsahovat rozpis
ukazatelů rozpočtu na jednotlivé divize a jeho odůvodnění.
Hlasování: 8,0,0

Usnesení 52/07
Rada ČRo na základě doporučení Dozorčí komise Rady ČRo navrhuje generálnímu řediteli ČRo vypsání výběrového řízení na zajištění auditorských prací. Současné auditorské firmě končí v prosinci 2007 smlouva s ČRo.
Hlasování: 8,0,0

Usnesení 53/07 - návrh usnesení nebyl přijat
K předloženým variantám č. 1 - 4 na šíření stanice Radia Wave, které Radě Českého rozhlasu nabídl generální ředitel ČRo 24. 4. 2007 konstatuje Rada ČRo, že jsou v souladu se zákonem o Českém rozhlasu č. 484/1991 Sb. je plně v kompetenci generálního ředitele ČRo některou z nich využít. Rada ČRo spoléhá v tomto směru na citlivý přístup k posluchačům i k pracovníkům jednotlivých vyprofilovaných stanic.
Hlasování: pro: pp. Florian, Jaklová, Jíša, Zelenka
proti: 0
zdržel se hlasování: pp. Blažek, Ptáčková, Zoubek
nezúčastnil se hlasování: p. Seemann

Usnesení 54/07
Rada ČRo bere na vědomí materiál "Český rozhlas - programový audit a programové vize", který obdržela od generálního ředitele ČRo Václava Kasíka 30. 11. 2006. Rada ČRo konstatuje, že materiál vznikl v době, kdy Radě ČRo nebyla známy okolnosti dalšího vývoje digitálního rozhlasového vysílání v ČR. Rada ČRo byla novým programovým ředitelem ČRo Richardem Medkem ujištěna, že dojde ke korekcím v rámci základní programové koncepce ČRo. K výše zmíněnému materiálu předkládá Rada ČRo generálnímu řediteli ČRo doporučující usnesení.
Hlasování: 8,0,0

Usnesení 55/07
Rada Českého rozhlasu doporučuje generálnímu řediteli ČRo nepokračovat v připravovaném přeformátování celoplošné stanice ČRo 1 - Radiožurnál a v souvislosti s nedávnou změnou na postu programového ředitele ČRo a s připravovanou změnou na místě ředitele ČRo 1 - Radiožurnál zkvalitnit program a posílit finance stanice tak, aby Radiožurnál zaujal významné místo zpravodajsko-publicistické stanice v intencích, které jako hlavní úkol veřejnoprávního rozhlasu vymezuje zákon o Českém rozhlase.
Hlasování: 8,0,0


Usnesení 56/07
Rada Českého rozhlasu doporučuje generálnímu řediteli ČRo zvážit možnost zřídit v rámci středních a dlouhých vln novou stanici m l u v e n é h o s l o v a s tím, že by vysílání této stanice naplňoval ČRo 6 spolu s Rádio Česko.
Hlasování: 8,0,0

Usnesení 57/07
Rada Českého rozhlasu doporučuje generálnímu řediteli ČRo přehodnotit jednotlivé multimediální projekty, zvláště projekty digitální stanice Leonardo, a to především z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků a zároveň zvážit možnost využití těchto prostředků ve prospěch programů regionálních studií a celoplošných stanic ČRo.
Hlasování: pro: pp. Blažek, Florian, Ptáčková, Jaklová, Jíša, Zelenka
proti: 0
zdrželi se: pp. Zoubek, Seemann

Usnesení 58/07
Rada Českého rozhlasu doporučuje generálnímu řediteli ČRo zastavit přípravu dalších digitálních stanic s ohledem na skutečnost, že přepnutí analogového rozhlasového vysílání na digitální nemá zatím stanovený ani výhledový termín. Rada ČRo je přesvědčena, že vznikem dalších digitálních stanic by v současné době nebyly hospodárně využity prostředky rozhlasových koncesionářů. Rada ČRo předpokládá, že při paralelním pokračování vysílání všech stanic ČRo v digitální podobě naplňuje Český rozhlas svou zákonnou povinnost danou Zákonem o elektronických komunikacích i novelou Zákona o rozhlasovém a televizním vysílání.
Hlasování: pro: Blažek, Florian, Jaklová, Jíša, Ptáčková, Zelenka
proti: 0
zdrželi se: pp. Zoubek, Seemann

Usnesení 62/07
Rada Českého rozhlasu schvaluje text doplňku Výroční zprávy Rady ČRo o činnosti Českého rozhlasu za rok 2006 "Podíl vysílání všech rozhlasových studií na celostátních vysílacích okruzích" (Implementace § 12, odst. 4 Zákona 484/1991 Sb. o Českém rozhlase)
Hlasování: 7, 0, 0

Usnesení 63/07
Rada ČRo schvaluje text doplňku k Výroční zprávě Rady ČRo o činnosti Českého rozhlasu za rok 2006 týkající se stížností projednávaných Radou ČRo v roce 2006.

Zvukový záznam zasedání první část

Zvukový záznam zasedání druhá část

Spustit audio