Zápis ze 40. zasedání Rady Českého rozhlasu

13. prosinec 2000

konaného dne 13. prosince 2000 v budově Českého rozhlasu

Přítomní: Richard Seemann, předseda, Milan Blažek, Michal Pavlata, Lenka Procházková, Pavel Scheufler, Milan Uhde, Zdeněk Susa;
Omluveni: Barbara Köpplová, Iva Kotrlá;
Sekretariát: Hana Vágnerová;
Hosté: Ing. Kasík, generální ředitel, Dr. Havel, ředitel úseku programu, Dr. Hradecký, ředitel úseku komunikace, Ing.arch. Oweyssi, intendant ČRo, Ing. Dittrich, šéfredaktor ČRo 2, Ing. Cincibus, člen odborné komise Rady ČRo;

I. Schválení programu

- organizační záležitosti,

- informace generálního ředitele,

- vyhodnocení úkolů úseku programu,

- diskuse o plánu ÚK na rok 2001 a propagační akci ČRo 2 v prosinci,

- různé,

- schválení zápisu;

Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací
Převzaté materiály:

- a/ e-mail F. Koňárka, č.j. 269/2000;

- b/ Advokátní kancelář Hornová-Hrudka-Řípa, právní stanovisko k pracovně-právním vztahům některých zaměstnanců ČRo a jejich prezentování v průběhu rozhlasového vysílání, č.j. 270/2000;

- c/ Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání, oznámení termínu schůzky s Radou ČRo, č.j. 271/2000;

- d/ J. Bajer, kritika pořadu studia ČRo Hradec Králové, č.j. 272/2000;

- e/ průvodní dopis GŘ k třem návrhům nájemních smluv č.j. 273/2000 + návrhy smluv;

- f/ e-mail Ing. Koubka, pracovní text Návrh úpravy (změny) reklamních časů ČRo, č.j. 274/2000;

- g/ záznam telefonátu p. Šatochina , námět na uspořádání besedy ve vysílání ČRo ke změně předpisů v silniční dopravě, č.j. 275/2000;

- h/ průvodní dopis GŘ č.j. 276/2000 + návrh smlouvy na prodej pozemku v Hradci Králové;

Odeslané materiály:
154/2000 - odpověď na dopis p. Ehrlicha;
155/2000 - dopis GŘ, informace z 39. zasedání Rady;
156/2000 - odpověď na dopis poslankyně p. Doc.MUDr. Emmrové, CSc.;
157/2000 - dopis Ing. Muchkovi, předsedovi Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání - potvrzení termínu schůzky s Radou ČRo;
Podané informace:
Pavel Scheufler informoval Radu o výročním setkání zaměstnanců ČRo, jehož se zúčastnil.
Richard Seemann informoval o Slavnostním předávání cen vítězům IX. ročníku soutěžní přehlídky rozhlasové tvorby Report 2000.
Informace generálního ředitele:

Generální ředitel informoval Radu o

- podpisu smlouvy o smlouvě budoucí s Městským rozvojovým fondem a.s. města Pardubice,

- narušení webových stránek ČRo a následnými opatřeními,

- přípravě smlouvy s a.s. Telecom;

zodpověděl dotazy členů Rady k předloženým zápisům z porad GŘ.

III. Kontrola úkolů
--

IV. Uložené úkoly

a/ Rada pověřuje místopředsedu Rady Pavla Scheuflera, aby ve spolupráci s generálním ředitelem připravil definitivní znění Zásad Českého rozhlasu.
Hlasování: 9 hlasů pro. Termín: do 3. ledna 2001;

b/ Rada pověřuje Milana Uhdeho, aby ve spolupráci s generálním ředitelem připravil znění Hlavních programových cílů Českého rozhlasu do 31.12.2002. Za základ bude použit materiál předložený generálním ředitelem.
Hlasování: 9 hlasů pro. Termín: do 3. ledna 2001;

c/ Rada pověřuje svého předsedu, aby při jednání s Radou ČR pro rozhlasové a televizní vysílání projednal také otázky spojené se změnami vlastnictví a.s. České radiokomunikace a možné dopady pro Český rozhlas.
d/ Rada pověřuje svého předsedu, aby se obrátil na Advokátní kancelář Hornová-Hrudka-Řípa s dotazem, který se týká návrhu zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání (sněmovní tisk 717)
Termín: ihned

V. Doporučení Rady
--

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

Usnesení 57/2000
Na základě doporučení generálního ředitele a předloženého návrhu smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu studia ČRo Plzeň Rada souhlasí s pronájmem Plzeňské filharmonii, obecně prospěšné společnosti.
Hlasování: 7 hlasů pro.

Usnesení 58/2000
Na základě doporučení generálního ředitele a předloženého návrhu smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu studia ČRo České Budějovice Rada souhlasí s pronájmem Ing. arch. Vojtěchu Vítovi.
Hlasování: 7 hlasů pro.

Usnesení 59/2000
Na základě doporučení generálního ředitele a předloženého návrhu smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu studia ČRo České Budějovice Rada souhlasí s pronájmem p. Lence Markové.
Hlasování: 7 hlasů pro.

Usnesení 60/2000
Na základě doporučení generálního ředitele a předloženého návrhu smlouvy na prodej pozemku v Hradci Králové (191 m2) Rada souhlasí s prodejem pozemku Krajskému soudu v Hradci Králové.
Hlasování: 7 hlasů pro.

VII. Diskuse

Rada diskutovala

- s generálním ředitelem Ing. Kasíkem, ředitelem úseku programu Dr. Havlem a intendantem ČRo Ing.arch. Oweyssim nad textem "Připravované programové změny do konce roku 2000".
Rada žádá generálního ředitele o pozvání představitelů stanice ČRo 2 k jednání na 17. ledna 2001 (16,00 hod.), kdy proběhne vyhodnocení nových programových změn této stanice.

- generálním ředitelem Ing. Kasíkem, ředitelem úseku komunikace Dr. Hradeckým a šéfredaktorem ČRo 2 Ing. Dittrichem o plánu úseku komunikace na rok 2001 a o propagační akci ČRo 2 v měsíci prosinci.


VIII. Termín příštího zasedání
Příští řádné zasedání Rady Českého rozhlasu se bude konat v budově Českého rozhlasu dne 3. ledna 2001 ve 14,00 hod.

Z programu:

- Hlavní programové cíle ČRo do 31.12.2002,

- Zásady Českého rozhlasu;


Další zasedání:
10. ledna 2000:
Z programu:

- jednání s předsedkyní ROZO o novém zákoníku práce a o jeho aplikaci na pracoviště Českého rozhlasu (15,00);

17. ledna 2000:
Z programu:

- vyhodnocení programových změn ČRo 2 (16,00);

24. ledna 2000:
Z programu:

- koncepce zpracování dopisových ohlasů


IX. Kontrola zápisu
Uložené úkoly byly splněny.

X. Různé
a/ Rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu:

- K ústní žádosti p. Petra o přijetí na zasedání Rady: Rada doporučuje, aby p. Petr formuloval své návrhy písemně.

- Rada se seznámila s výsledky právního rozboru uzavřených smluv týkajících se ČRo 6. Závěry Advokátní kanceláře předala Rada generálnímu řediteli.

b/ Setkání s Radou ČR pro rozhlasové a televizní vysílání dne 20.12.2000 se zúčastní za Radu ČRo její předseda a místopředseda Pavel Scheufler.
Hlasování: 6 hlasů pro.

c/ Předaný návrh Dohody o pracovních podmínkách generálního ředitele bude konzultován s Advokátní kanceláří.

d/ Rada žádá generálního ředitele

- o poskytnutí Dohody mezi Českým rozhlasem a Asociací provozovatelů soukromého vysílání v České republice (APSV) z roku 1997;

- aby dopracoval komentář k rozpočtu Českého rozhlasu na rok 2001 podle položek - v duchu diskuse Rady a návrhu ekonomického poradce Rady Ing. Cincibuse. Termín pro předložení - 3. ledna 2001. (Hlasování: 7 hlasů pro.)

- aby na zasedání Rady 24. ledna 2001 pozval šéfdirigenta SOČRu Mgr.Válka.


e/ Ředitel ÚK Dr. Hradecký předal Radě materiál "Image celoplošných rozhlasových stanic". S materiálem se postupně seznámí členové Rady.

f/ Rada vyslovuje poděkování iniciátorům a organizátorům akcí

- Daruj hračku,

- Betlémské světlo,

- Daruj krev s Českým rozhlasem.

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 13. prosince 2000Spustit audio