Zápis ze 4. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (17. 4. 2024)

17. duben 2024

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 17. 4. 2024 ve 14.00 hodin, v zasedací místnosti D010, Český rozhlas, Římská 13, Praha 2.

Přítomni: Ondřej Matouš, předseda Rady ČRo; Zdeněk Mahdal, Tomáš Kňourek, Jan Krůta, Jaroslav Šebek, Marek Pokorný, Oldřich Vágner, Jiří Dohnal, Miroslav Bobek, členové Rady ČRo; Miroslav Dittrich, předseda DK Rady ČRo

Omluveni: -

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Jan Menger, ředitel Sekce GŘ; Jiří Hošna, ředitel Komunikace, obchodu a vnějších vztahů

Program:
- Zahájení, schválení programu
- Volba místopředsedy Rady ČRo
- Zpráva o činnosti dozorčí komise Rady ČRo za 1. čtvrtletí 2024
- Informace o činnosti nadačního fondu Českého rozhlasu
- Informace generálního ředitele ČRo
-  Dohoda o podmínkách umístění stavby
-  Stížnosti a podněty posluchačů    
- Různé
- Závěr 
Hlasování o programu: 9 – 0 – 0

Volba volební komise
Usnesení 31/24       
Rada Českého rozhlasu zvolila volební komisi ve složení:  Jaroslav Šebek, Zdeněk Mahdal, a Jiří Dohnal; ze svého středu si komise zvolila předsedu pana Jaroslava Šebka.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Volba místopředsedy Rady ČRo
Usnesení 32/24
Rada Českého rozhlasu, na základě tajné volby, dle čl. 2. Volebního řádu Rady ČRo (příloha Jednacího řádu Rady ČRo), zvolila místopředsedou Rady ČRo pana Marka Pokorného celkem 5 hlasy.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Usnesení 33/24
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o činnosti dozorčí komise Rady ČRo za 1. čtvrtletí 2024.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Usnesení 34/24
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o činnosti nadačního fondu Českého rozhlasu.  
Hlasování: 9 – 0 – 0

Informace generálního ředitele
R. Zavoral informoval o probíhajících pracovních jednáních MK a vývoji mediální legislativy novelizace Zákona o ČRo, podpoře národnostních menšin ve vysílání Českého rozhlasu, které bylo oceněno i v usnesení vlády.
Začátkem dubna se konalo výjezdní zasedání vedoucích pracovníků ČRo, které mělo strategický ráz, byla řešena kybernetická bezpečnost, řešení nevhodného chování na pracovišti a aktuální stav ČRo v rámci environmentální udržitelnosti.
Dnes večer proběhne v Kongresovém centru v Praze koncert k nedožitým 80. narozeninám Petra Hapky, který bude živě přenášen na stanici Dvojka.

Usnesení 35/24
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila znění Dohody o podmínkách umístění podzemních pilot a kotev se společností Property Two, s.r.o.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Usnesení 36/24       
Rada Českého rozhlasu schválila odpověď na stížnost posluchače ohledně přenášení záznamů z tenisového turnaje, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Usnesení 37/24       
Rada Českého rozhlasu schválila odpověď na stížnost pana Ondřeje Prokopa ohledně vyváženosti ve vysílání ČRo, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování:
Pro:
J. Dohnal, J. Šebek, O. Matouš, Z. Mahdal, J. Krůta, O. Vágner, M. Pokorný, M. Bobek
Proti:
T. Kňourek
Zdržel se: -
Usnesení bylo přijato.

Různé:
J. Šebek ocenil novou iniciativu vedení ČRo – výjezdy do regionů, naposledy v Kraslicích, kde dochází k přímému kontaktu s posluchači.
O. Matouš poděkoval vedení rozhlasu za seminář, který uspořádalo pro Radu ČRo na téma Hudební dramaturgie stanic ČRo, zvukový záznam a prezentace budou zveřejněny na webových stránkách Rady ČRo.

Usnesení 38/24       
Rada Českého rozhlasu svolává pátou veřejnou schůzi v roce 2024 na úterý 28. května 2024 a pověřuje předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Ověřovatel:  O. Matouš

Zvukový záznam z veřejné schůze Rady ČRo

Příloha k usnesení 37/24 - stížnosti a podněty posluchačů

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio