Zápis ze 4. schůze Rady Českého rozhlasu,

9. květen 2006

která se konala dne 3.5. 2006 v sídle občanského sdružení AUDOBIAC


Přítomni: Richard Seemann, pověřený řízením Rady ČRo
Milan Blažek, Jiří Florian, Dana Jaklová, Ladislav Jíša, Štěpán Kotrba, Maria Ptáčková, Bohuš Zoubek, členové Rady ČRo
Sekretariát: Marie Šímová
Hosté: Václav Kasík, generální ředitel ČRo

Jednání řídil pan Richard Seemann a pan Jiří Florian

Program:


1. Volba předsedy a místopředsedů Rady Českého rozhlasu
2. Jmenování a odvolání ředitelů rozhlasových studií Českého rozhlasu
3. Hlasování o vyhlášení 4. bodu programu za neveřejný ve smyslu zákonných ustanovení
4. Projednání nájemních smluv s Českým rozhlasem
5. Různé
6 Návrh termínu příštího zasedání Rady Českého rozhlasu

Program byl hlasováním schválen

Usnesení 34/06
Rada Českého rozhlasu zvolila za svého předsedu a místopředsedy na základě tajného hlasování tyto své členy:

a) Jiří Florian, předseda
b) Dana Jaklová, místopředsedkyně a tisková mluvčí
c) Bohuš Zoubek, místopředseda

Hlasování: 8 pro

Usnesení 35/06
Rada Českého rozhlasu podle § 8 Zákona 484/1991 Sb. o Českém rozhlase v současném znění, na základě návrhu generálního ředitele v souladu s článkem VII, odst.6 Statutu Českého rozhlasu jmenuje do funkce ředitelky Českého rozhlasu Sever Mgr. Alenu Škraňkovou s platností od 4. května 2006
Hlasování: 8 pro

Usnesení 36/06
Rada Českého rozhlasu podle § 8 Zákona 484/1991 Sb. o Českém rozhlase v současném znění, na základě návrhu generálního ředitele v souladu s článkem VII, odst.5 písm. a) Statutu Českého rozhlasu odvolává pana Mgr.Vladimíra Baka z funkce ředitele Českého rozhlasu Plzeň k 1.6.2006. Po vyslechnutí Mgr.Baka a ing.Kasíka, po rozsáhlé diskusi členů Rady ČRo a po rozboru všech dostupných informací Rada dospěla k názoru, že podpoří návrh generálního ředitele na odvolání pana Vladimíra Baka z funkce ředitele ČRo v Plzni.
Zároveň Rada ČRo plně podporuje návrh generálního ředitele na uplatnění pana Baka v období od odvolání do 30.6.2007 ve funkci příslušné pro dokončení investičních akcí v ČRo v Plzni a v Karlových Varech.
Rada Českého rozhlasu děkuje panu Vladimíru Bakovi za jeho dlouholetou aktivní práci pro Český rozhlas.
Hlasování: 8 pro

Usnesení 37/06
Rada Českého rozhlasu prohlásila bod č. 4 dnešního programu za neveřejný ve smyslu ustanovení § 7 odst.3 Zákona o Českém rozhlase, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.
Hlasování: 8 pro

Usnesení 38/06
Rada ČRo uděluje generálnímu řediteli ČRo podle § 9, odst. 7 Zákona o Českém rozhlase (č.484/1991 Sb. v současném znění) souhlas uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor ČRo Plzeň podle zákona č.116/1990 Sb. s ICZ.a.s. Praha
Hlasování: 8 pro

Usnesení 39/06
Rada ČRo uděluje generálnímu řediteli ČRo podle § 9, odst. 7 Zákona o Českém rozhlase (č.484/1991 Sb. v současném znění) souhlas uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor ČRo České Budějovice podle zákona č.116/1990 Sb. s Českou televizí Praha
Hlasování: 8 pro

Usnesení 40/06
Rada ČRo uděluje generálnímu řediteli ČRo podle § 9, odst. 7 Zákona o Českém rozhlase (č.484/1991 Sb. v současném znění) souhlas uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor ČRo Plzeň podle zákona č.116/1990 Sb. s AV Media s.r.o. Praha
Hlasování: 8 pro

Usnesení 41/06
Za kompletaci, rozmnožení a včasné odeslání Výroční zprávy o činnosti ČRo za rok 2005 Rada ČRo navrhuje své tajemnici mimořádnou odměnu ve výši jednoho měsíčního platu. Současně, v souvislosti nárůstu platů zaměstnanců ČRo v roce 2006, doporučuje generálnímu řediteli zvýšit její měsíční odměnu o 15%.
Hlasování: 8 pro


Usnesení 42/06
Rada Českého rozhlasu svolává 5. řádnou schůzi v roce 2006 na 24.5.2006. Pověřuje předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil hodinu a místo konání schůze
Hlasování: 8 pro

Rada žádá generálního ředitele, aby jejím jménem poděkoval Symfonickému orchestru Českého rozhlasu a dirigentu koncertu pro účastníky akce "Daruj krev s Českým rozhlasem", který se uskutečnil ve čtvrtek 20.dubna 2006 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze.

Ověření zápisu: Dana Jaklová
Spustit audio