Zápis ze 4. schůze Rady Českého rozhlasu,

která se konala dne 27. 4. 2005 v budově Českého rozhlasu v Praze - Karlíně

Přítomni : Michal Prokop, Richard Seemann, Milan Uhde,
členové předsednictva Rady ČRo
Milan Blažek, Jiří Florian, Štěpán Kotrba, Maria Ptáčková, Michal Pavlata, Bohuš Zoubek,
členové Rady ČRo
Sekretariát: Marie Šímová
Hosté: Václav Kasík, generální ředitel ČRo, Richard Medek, ředitel ČRo Regina, Region
Jednání řídil předseda Rady Českého rozhlasu p. Michal Prokop.

Program:
 1. Schválení zápisů ze zasedání předsednictva
 2. Stanovisko k námitkám proti vyřazení kandidáta z prvého kola výběrového řízení na generálního ředitele ČRo z formálních důvodů
 3. Volba volební komise pro první kolo výběrového řízení na generálního ředitele ČRo
 4. 4. První kolo výběrového řízení na generálního ředitele ČRo
  5. Projekt I.etapy digitálního vysílání ČRo a rozvoje nových médií
  6. Stanovisko Rady ke stížnosti na generálního ředitele ČRo
  7. Zpráva o činnosti Dozorčí komise za 1. čtvrtletí roku 2005
  8. Různé
  9. Návrh termínu příštího zasedání Rady Českého rozhlasu
Program byl hlasováním schválen.

Usnesení 37/05
Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva z 30.3. 2005
Hlasování: 9 pro

Usnesení 38/05
Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze dne 6.4. 2005
Hlasování: 9 pro

Usnesení 39/05
Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze dne 13.4.2005
Hlasování: 9 pro

Usnesení 40/05)
Rada Českého rozhlasu projednala námitky Jana Šmída proti jeho vyřazení z výběrového řízení na funkci generálního ředitele ČRo. Projednala je na základě formálního přezkumu, který je obsažen v usnesení Rady 35/05 ze dne 6.4.05. Rada došla znovu k závěru, že uvedený uchazeč - Mgr. Jan Šmíd - předložil přihlášku, aniž jediné z jejích vyhotovení obsahovalo náležitost dle bodu 2. podmínek výběrového řízení, a to náležitost "originál nebo úředně ověřená kopie osvědčení ve smyslu ust. § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění, případně pouze čestné prohlášení o splnění podmínek stanovených lustračním zákonem pro vydání takového osvědčení. Přihláška obsahovala pouze čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 Lustračního zákona a dále kopii podání žádosti o vydání lustračního osvědčení ve smyslu ust. § 4 odst. 1 Lustračního zákona. Toto také uchazeč uvádí ve svém podání a tuto skutečnost nezpochybňuje. Fakt, že požadované čestné prohlášení nahradil neověřenou kopií podání žádosti o lustrační osvědčení, nelze akceptovat, neboť takto definovaná příloha přihlášky byla v bodě 2. vyhlášení výběrového řízení stanovena jako povinná právě pro případ, že uchazeč k datu podání přihlášky lustrační osvědčení nemá. Proto Rada nepovažuje za relevantní ani důvody uvedené v námitkách uchazeče, že totiž Lustrační zákon takovéto čestné prohlášení nezná. Rada proto nevidí důvod, proč by své usnesení revidovala, a žádost Jana Šmída zamítá.
Hlasování: 8 pro, 1 nehlasoval

Usnesení 41/05
K provedení tajné volby na základě usnesení 36/05 ze dne 6.4. o průběhu prvního kola výběrového řízení na generálního ředitele ČRo byla dle Jednacího řádu Rady Českého rozhlasu článku V. odst.3 zvolena volební komise Rady v tomto složení: Jiří Florian, Štěpán Kotrba, Michal Pavlata (předseda)
Hlasování : 6 pro, 3 se zdrželi

Usnesení 42/05
Rada ČRo na základě svého usnesení 36/05 ze dne 6.4.05 provedla tajnou volbou do druhého kola výběr kandidátů na funkci generálního ředitele Českého rozhlasu. Na základě výsledků tajné volby provedené podle Jednacího řádu ČRo článku V. odst.3 postoupili do tohoto kola tito kandidáti: ing. Václav Kasík, Richard Medek, Mgr. Alexandr Pícha.
Rada dále stanoví postup volby ve 2. kole:
Veřejné slyšení kandidátů proběhne na mimořádném zasedání Rady ČRo dne 11. května 2005.
Dne 18. května 2005 na další mimořádné schůzi Rady ČRo proběhne neveřejné slyšení kandidátů.
Kandidáti budou podrobeni psychologickým testům, které by se měly uskutečnit v týdnu mezi oběma slyšeními, tedy mezi 11. až 18. květnem 2005. Rada ČRo pověřuje předsedu pana Prokopa, aby podnikl kroky nutné k realizaci.
Vlastní volba generálního ředitele Českého rozhlasu se uskuteční na řádném zasedání Rady ČRo dne 25. května 2005.

Hlasování : 9 pro

Usnesení 43/05
V návaznosti na usnesení 12/05 přijaté Radou dne 23.2.05 a v souladu s § 3 odst. b) a § 8 odst. e) Zákona o Českém rozhlase 484/1991 Sb. v pozdějším znění k "Projektu I.etapy digitálního vysílání Českého rozhlasu a rozvoje nových médií" rada schvaluje

a) vznik nových stanic, jejich programovou skladbu a započetí příprav k realizaci
dle projektu; jde o

a1) zpravodajskou stanici Česko - s výhradou názvu
a2) hudební stanici D-dur
a3) vzdělávací stanici Leonardo

b) časový harmonogram započetí vysílání schválených stanic jako závazný
dokument

c) zbytek dokumentu jako strategický řídící dokument, který bude aktualizován v detailech průběžně dle vývoje legislativy a dosažených jednání s příslušnými subjekty. Rada si vyhrazuje právo být trvale informována o aktuálním stavu, schvalovat dodatky a změny k tomuto dokumentu

Rada bere na vědomí

d) započetí vysílání stanice d-Radiožurnál, d-Praha a d-Vltava v multiplexu
DVB-T

e) přípravu projektu stanice pro mladé s termínem dokončení projektu 1.7.2005

f) nutnost postupné změny rozpočtu Českého rozhlasu v souvislosti s digitálním vysíláním v systému DVB-T a dalších systémech dle dosaženého stavu, projektu a v něm přiložených rozpočtových rámců s přihlédnutím k aktuálním cenám vysílatele

Rada žádá na základě paragrafů výše uvedeného Zákona o Českém rozhlase generálního ředitele,

g) aby neprodleně zahájil spolupráci s Českou televizí pro koordinaci kroků
vedoucích k naplnění zákona ZEK č.127/2005 Sb.

h) aby předložil návrh aktualizace rozpočtu týkající se těch ukazatelů rozpočtu, které schvaluje Rada ČRo, a to ve variantě dle reálných finančních možností ČRo.

i) aby pokračoval v přípravě strategie digitalizace pro další etapu s přihlédnutím k nutnosti reorganizace a restrukturalizace výroby, doprovodných činností, rozšíření technických prostředků vysílání, rozšíření multimediálního obsahu a doplňkových služeb pro cílový stav daný termínem červen 2007

Rada pověřuje

j) Předsednictvo Rady nadále podrobně sledovat toto téma a žádá generálního ředitele o poskytnutí nezbytné součinnosti jím pověřených osob.

Hlasování: 9 pro

Usnesení 44/05
Rada ČRo vzala na vědomí stížnosti pana Františka Koňárka na generálního ředitele pod čj. 2005035 ze dne 6.4.05 a posoudila je na základě Zákona o Českém rozhlase 484/1991 Sb. v pozdějším znění podle § 9 odst.6 .
V prvém případě není Rada účastníkem soudního sporu mezi stěžovatelem a Českým rozhlasem, což vyplývá jednoznačně z usnesení Policie ČR pod Čj. OR3-70/MO1-TČ-2002, a tudíž celá záležitost spadá do kompetence příslušného soudu.
V druhém, ve kterém si stěžuje na skladbu pořadu"O kom se mluví" na ČRo 1, však Rada podle Zákona o Českém rozhlase 484/1991 Sb. v pozdějším znění podle § 8 odst.4 . nemůže "přímo zasahovat do tvorby a vysílání rozhlasových pořadů".
Protože ani v jednom případě generální ředitel neporušil § 9 odst. 6 Zákona o ČRo, považuje Rada stížnost za bezpředmětnou. Pokud jde o pořad "O kom se mluví", předává ji generálnímu řediteli k vyjádření. Žádá, aby odpověď stěžovateli byla dána na vědomí Radě.
Hlasování : 9 pro

Usnesení 45/05
Rada Českého rozhlasu bere na vědomí Zprávu o činnosti Dozorčí komise za 1. čtvrtletí roku 2005.
Hlasování: 9 pro

Usnesení 46/ 05
Rada Českého rozhlasu svolává 5. řádnou schůzi v roce 2005 na 25.května 2005. Pověřuje předsednictvo, aby stanovilo hodinu a místo konání nejméně týden před zasedáním.
Hlasování: 9 pro

 • Rada Českého rozhlasu žádá generálního ředitele, aby jejím jménem poděkoval Symfonickému orchestru Českého rozhlasu a jejímu dirigentovi Válkovi za uspořádání koncertu dárcům a organizátorům akce "Daruj krev s rozhlasem".

Ověření zápisu: Milan Uhde