Zápis ze 39. zasedání Rady Českého rozhlasu

6. prosinec 2000

konaného dne 6. prosince 2000 v budově Českého rozhlasu

Přítomní: Richard Seemann, předseda, Iva Kotrlá, Barbara Köpplová, Michal Pavlata, Lenka Procházková, Pavel Scheufler, Milan Uhde, Zdeněk Susa;
Omluveni: Milan Blažek;
Sekretariát: Hana Vágnerová;
Hosté: Ing. Kasík, generální ředitel, Dr. Havel, ředitel úseku programu, Ing. Skalová, ředitelka ESÚ, Dr. Stárková, šéfredaktorka ČRo 3, Ing. Štern, náměstek ředitele úseku programu, L.Hurník, dramaturg ČRo 3, J.Konrádová, dramaturg ČRo 3, A.Pícha, šéfredaktor ČRo 1, Ing. Cincibus, člen odborné komise Rady ČRo, Ing. Vosecký;

I. Schválení programu

- organizační záležitosti,

- informace generálního ředitele,

- diskuse o ČRo 3 Vltava,

- ukončení diskuse k "přehledům tisku",

- projednávání rozpočtu ČRo na rok 2001,

- různé,

- schválení zápisu;

-
Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací Převzaté materiály:

- a/ pozvánka na Konferenci Sdružení pro rozhlasovou tvorbu a předání cen vítězům IX. ročníku soutěžní přehlídky rozhlasové tvorby Report 2000, č.j.265/2000;

- b/ Úřad pro ochranu osobních údajů, odpověď na oznámení Rady ČRo, č.j. 266/2000;

- c/ 6 e-mailů Františka Koňárka, č.j. 267/2000;

- d/ e-mail K. Štěpaníka, Radě na vědomí, č.j. 268/2000;

Odeslané materiály:

- 148/2000 - odpověď na dopis A. Kočího;

- 149/2000 - odpověď na dopis Ing. Kozáka;

- 150/2000 - odpověď na dopis V. Žáka;

- 151/2000 - dopis generálnímu řediteli, postoupení odpovědi Rady p. Žákovi;

- 152/2000 - dopis předsedovi Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání Ing.Muchkovi, žádost o přijetí;

- 153/2000 - dopis generálnímu řediteli v záležitosti akreditace cizích státních příslušníků pracujících ve vysílání do zahraničí;

Podané informace:
Informace generálního ředitele:
Generální ředitel zodpověděl dotazy členů Rady k předloženým zápisům z porad GŘ. III. Kontrola úkolů

--

IV Uložené úkoly

- a/ Rada pověřuje místopředsedu Rady Pavla Scheuflera, aby ve spolupráci s generálním ředitelem připravil definitivní znění Zásad Českého rozhlasu.

- Hlasování: 9 hlasů pro. Termín: do 3. ledna 2001;

- b/ Rada pověřuje Milana Uhdeho, aby ve spolupráci s generálním ředitelem připravil znění Hlavních programových cílů Českého rozhlasu do 31.12.2002. Za základ bude použit materiál předložený generálním ředitelem.

-
Hlasování: 9 hlasů pro. Termín: do 3. ledna 2001;

- c/ Rada pověřuje svého předsedu, aby při jednání s Radou ČR pro rozhlasové a televizní vysílání projednal také otázky spojené se změnami vlastnictví a.s. České radiokomunikace a možné dopady pro Český rozhlas.

- d/ Rada ukládá sekretářce Rady, aby zajistila uveřejnění Zprávy o hospodaření Českého rozhlasu za rok 1999 na internetu a intranetu,

-
Termín: ihned;

- e/ Rada ukládá sekretářce Rady, aby na zasedání Rady 10. ledna 2001 pozvala předsedkyni ROZO p. Tůnovou.

V. Doporučení Rady --

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

Usnesení 54/2000
Rada hlasováním rozhodla o platu generálního ředitele s účinnosti od 1.1.2001.
Hlasování: 6 hlasů pro, 1 hlas proti, 1 hlas se zdržel.

Usnesení 55/2000
Rada ČRo se na svém zasedání dne 6/12/2000 zevrubně věnovala analýze a hodnocení pořadu ČRo 1 - Radiožurnálu "Čteme z českého tisku", neboť byla v minulosti již několikrát upozorněna na možnou nevyváženost v zastoupení titulů denního tisku a ve volbě témat. Při svém jednání vycházela Rada z analýzy pořadů vysílaných ve dnech 16.8. až 13.9.2000, kterou zpracovalo Centrum pro mediální studia CEMES UK FSV, a z rozboru pořadů vysílaných ve dnech 17. až 27. října, který zpracoval Ivan Štern. Zatímco první studii si nechala vypracovat Rada ČRo, druhá byla vypracována pro účely programového ředitele.

Rada ČRo dospěla k těmto závěrům:

1. Pořad "Čteme z českého tisku" je nepochybně důležitým pořadem, který rozšiřuje nabídku pravidelných zpravodajských relací, přispívá ke škále informací, které ČRo poskytuje, a posiluje tak službu veřejnosti, již ČRo svým vysíláním zajišťuje.

2. Výběr tisku je připravován z celostátních listů, které se věnují politickému zpravodajství a komentování. V jejich rámci poskytuje vcelku vyváženou škálu názorů a informací, jež odráží názorové spektrum českého celostátního denního tisku, s výjimkou periodik bulvárních a stranicky vyhraněných. Vzhledem k charakteru ČRo jako média veřejné služby je správné, že se do výběru nezařazují bulvární listy a tituly s výraznou stranickou profilací.

3. Analýzy prokázaly, že pořad neprokazuje soustavný výraznější sklon některý z denních listů preferovat. (Lze sice konstatovat, že v analyzovaném období byla o něco větší pozornost věnovaná Lidovým novinám a menší prostor dostaly Hospodářské noviny, ale v jiném období byl tento fakt kompenzován.)

4. Rada doporučuje výběr titulů podle možnosti rozšířit o vybrané internetové deníky a významnější listy regionální.

5. Pořad má dle předložených analýz dobrou a stabilizovanou úroveň, je veden kultivovanou formou a výběr příspěvků i volba výrazových prostředků svědčí o profesionálně zvládnuté snaze o objektivizující, hodnotově neutrální přístup ke zdrojům. Cílem pořadu je přispívat ke kultivaci české mediální scény.

Hlasování: 7 hlasů pro.

Usnesení 56/2000
Rada schválila rozpočet Českého rozhlasu na rok 2001.
Hlasování: 6 hlasů pro.

VII. Diskuse

Rada diskutovala

- s pracovníky ČRo 3 Vltava za přítomnosti generálního ředitele Ing. Kasíka a ředitele úseku programu Dr. Havla nad formou a obsahem vysílání a vyjádřila svoji spokojenost.

-
Hlasování: 8 hlasů pro.

- o předloženém návrhu rozpočtu Českého rozhlasu na rok 2001 za účasti generálního ředitele Ing. Kasíka, ředitelky ESÚ Ing. Skalové a experta Rady Ing. Cincibuse a přijala usnesení 56/2000.

- Rada žádá generálního ředitele, aby dopracoval komentář k rozpočtu ve smyslu návrhu experta Rady Ing. Cincibuse v termínu do příštího zasedání Rady.

Rada uzavřela diskusi o přehledech tisku a přijala usnesení 55/2000. Diskuse se zúčastnil generální ředitel Ing. Kasík, ředitel úseku programu Dr.Havel, jeho náměstek Ing Štern a šéfredaktor ČRo 1 A. Pícha.

VIII. Termín příštího zasedání

Příští řádné zasedání Rady Českého rozhlasu se bude konat v budově Českého rozhlasu dne 13. prosince 2000 ve 14,00 hod.
Z programu:

- vyhodnocení úkolů úseku programu;

- diskuse o plánu ÚK na rok 2001 a propagační akci ČRo 2.

První zasedání v roce 2001 se bude konat 3. ledna 2001 v budově rozhlasu ve 14,00 hod.
Z programu:

- Hlavní programové cíle ČRo do 31.12.2002,

- Zásady Českého rozhlasu;

Další zasedání:
10. ledna 2000:
Z programu:

- jednání s předsedkyní ROZO o novém zákoníku práce a o jeho aplikaci na pracoviště Českého rozhlasu.

IX. Kontrola zápisu Uložené úkoly byly splněny.

X. Různé

- a/ Rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu.

- b/ Rada na dnešním zasedání přijala Ing. Voseckého, který se stane od ledna roku 2001 členem odborné komise Rady. Bude s ním uzavřena dohoda o pracovní činnosti.

- c/ Výročního setkání zaměstnanců Českého rozhlasu se za Radu Českého rozhlasu zúčastní místopředseda Pavel Scheufler.

- d/ Setkání s elévy ČRo se zúčastní Michal Pavlata.

- e/ Slavnostního předání cen vítězům IX. ročníku soutěžní přehlídky rozhlasové tvorby Report 2000, pořádané Sdružením pro rozhlasovou tvorbu ve spolupráci s Českým rozhlasem, za podpory Ministerstva kultury ČR, Nadace Český literární fond a a.s. Radioservisu se zúčastní předseda Rady Richard Seemann.

- f/ Na základě telefonického upozornění posluchačky p. Vítkové Rada žádá generálního ředitele o nahrávku ČRo 1 (ze dne 6.12. 2000 cca v 11 hod.).

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 6. prosince 2000

Spustit audio