Zápis ze 38. zasedání Rady Českého rozhlasu

29. listopad 2000

konaného dne 29. listopadu 2000 v budově Českého rozhlasu

Přítomní: Richard Seemann, předseda, Milan Blažek, Iva Kotrlá, Barbara Köpplová, Michal Pavlata, Lenka Procházková, Pavel Scheufler, Milan Uhde;
Omluveni: Zdeněk Susa;
Sekretariát: Hana Vágnerová;
Hosté: Ing Václav Kasík, generální ředitel, Dr. Václav Hradecký, ředitel ÚK, Dr. Lenka Mynářová, ředitelka společnosti DATAMAR;

I. Schválení programu

- organizační záležitosti,

- informace generálního ředitele,

- informace o zprávě k poslechovosti,

- informace o efektivitě mediálních kampaní,

- různé,

- schválení zápisu;

Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací
Převzaté materiály:

- a/ průvodní dopis GŘ k podkladům pro jednání s Radou ČR pro rozhlasové a televizní vysílání, č.j. 253/2000 + příslušné podklady;

- b/ Advokátní kancelář Hornová-Hrudka-Řípa, stanovisko k zákonu 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, č.j. 254/2000;

- c/ pozvánka Klubu KSČM PS PČR na předvánoční setkání, č.j. 255/200;

- d/ e-mail Františka Koňárka, č.j. 256/2000;

- e/ Vládní návrh, kterým se mění zákon 468/1991 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání ve znění pozdějších předpisů (od Ing.Koubka), č.j. 257/2000;

- f/ Pravidelná zpráva za rok 2000 Evropské komise o pokroku České republiky v procesu přistoupení (od Ing. Koubka), č.j. 258/2000;

- g/ poděkování p. Aloise Ježka, ředitele Karlovarského symfonického orchestru, Českému rozhlasu za podporu XXXV. ročníku mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka (Radě na vědomí), č.j. 259/2000;

- h/ poděkování Ing. Bendy, ředitele Českého centra v Sofii, generálnímu řediteli ČRo za osobní přínos k úspěšnému průběhu Českých dnů ve Velkém Trnovu (Radě na vědomí), č.j. 260/2000;

- i/ dopis sekretariátu GŘ, pozvání pro členy Rady ČRo na Výroční setkání zaměstnanců ČRo 8. prosince 2000, č.j. 261/2000;

- j/ Masarykům ústav AV ČR, poděkování Českému rozhlasu za osmnácti dílný cyklus Cesta a odkaz TGM, č.j. 262/2000;

- k/ průvodní dopis GŘ č.j. 263/2000 k materiálům:

-

- koncept zpracování dopisového ohlasu ČRo,

- princip pro vybírání hostů do publicistických pořadů ČRo - pracovní materiál;

- informace o dlouhodobé akreditaci redaktorů ČRo 7;

- vyjádření k dopisům B. Hubálka;

- vyjádření k mailu p. Piskaly;

- l/ průvodní dopis GŘ č.j. 264/2000 k materiálům:

-

- návrh rozpočtu ČRo na rok 2001;

- stanovisko k usnesení Rady 40/2000 - vysílání pro děti a mládež - ČRo 2;

- informace Volby do Senátu a krajských zastupitelstev ve vysílání ČRo v roce 2000;

- přehled plnění usnesení a doporučení Rady týkající se programu.

Odeslané materiály:
146/2000 - Úřad pro ochranu osobních údajů - oznámení o zpracování osobních údajů členů Rady ČRo;
147/2000 - dopis GŘ, informace vyplývající ze 37. zasedání Rady ČRo;

Podané informace:
Informace generálního ředitele:
Generální ředitel podal podrobné informace k předaným materiálům (č.j. 263 a 264/2000), zodpověděl dotazy členů Rady k předloženým zápisům z porad GŘ,
reagoval na otázky předložené členem Rady Michalem Pavlatou (otázky týkající se hudební problematiky na ČRo 2);

III. Kontrola úkolů
--

IV. Uložené úkoly
a/ Rada pověřuje svého předsedu, aby neprodleně zahájil příslušná jednání s Radou ČR pro rozhlasové a televizní vysílání o přidělení frekvencí v souvislosti s novými, územněsprávními celky - termín: ihned
(po obdržení podkladů)
b/ Rada pověřuje Barbaru Köpplovou, aby na zasedání Rady dne 6. 12. 2000 připravila návrh usnesení k "Přehledům tisku ve vysílání Českého rozhlasu -
termín: do 6. prosince 2000;
c/ Rada pověřuje místopředsedu Rady Pavla Scheuflera, aby ve spolupráci s generálním ředitelem připravil definitivní znění Zásad Českého rozhlasu.
Hlasování: 9 hlasů pro. Termín: do 3. ledna 2001;
d/ Rada pověřuje Milana Uhdeho, aby ve spolupráci s generálním ředitelem připravil znění Hlavních programových cílů Českého rozhlasu do 31.12.2002. Za základ bude použit materiál předložený generálním ředitelem.
Hlasování: 9 hlasů pro. Termín: do 3. ledna 2001;
e/ Rada pověřuje svého předsedu, aby projednal s ekonomickým expertem Rady prostudování návrhu rozpočtu Českého rozhlasu na rok 2001.
Termín: ihned;

V. Doporučení Rady
--

VI. Usnesení v číselné posloupnosti
--

VII. Diskuse

- Rada diskutovala za přítomnosti generálního ředitele s ředitelem ÚK Dr.Hradeckým o poslechovosti.
Rada vzala informace na vědomí.

- Rada vyslechla informaci ředitelky společnosti Datamar Dr.Mynářové o efektivnosti mediálních kampaní.

VIII. Termín příštího zasedání

Příští řádné zasedání Rady Českého rozhlasu se bude konat v budově Českého rozhlasu dne 6. prosince 2000 ve 14,00 hod.
Z programu:

- diskuse o ČRo 3 - 15,00 hod.

- ukončení diskuse k přehledům tisku 16,00 hod.

- projednávání rozpočtu ČRo na rok 2001 - 17,00 hod.

Další zasedání:
13. prosince 2000:
Z programu:

- vyhodnocení úkolů úseku programu;

- diskuse o plánu ÚK na rok 2001 a propagační akci ČRo 2.

První zasedání v roce 2001 se bude konat 3. ledna 2001 v budově rozhlasu ve 14,00 hod.
Z programu:

- Hlavní programové cíle ČRo do 31.12.2002,

- Zásady Českého rozhlasu;

IX. Kontrola zápisu
Uložené úkoly byly splněny.

X. Různé
a/ Rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu.
b/ Plánovaná diskuse s p. Rutem byla odložena na neurčito.
c/ Schůzky se zpravodajem PS Ing. Skopalem dne 30. 11. 2000 k projednání Zprávy o hospodaření ČRo za rok 1999 se zúčastní předseda Rady Richard Seemann a místopředseda Rady Pavel Scheufler.

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 29. listopadu 2000

Spustit audio