Zápis ze 37. zasedání Rady Českého rozhlasu

22. listopad 2000

konaného dne 22. listopadu 2000 v budově Českého rozhlasu

Přítomní: Richard Seemann, předseda, Milan Blažek, Iva Kotrlá, Barbara Köpplová, Michal Pavlata, Lenka Procházková, Pavel Scheufler, Zdeněk Susa, Milan Uhde;
Sekretariát: Hana Vágnerová;
Hosté: Ing Kasík, generální ředitel, Ing. Skalová, ředitelka ESÚ, Ing. Cincibus, člen odborné komise Rady, Mgr. Vydra, člen odborné komise Rady.

I. Schválení programu

- organizační záležitosti,

- informace vedení ČRo,

- diskuse o hospodaření Českého rozhlasu za I.-III. čtvrtletí 2000, diskuse o Etickém kodexu,

- různé,

- schválení zápisu;
Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací
Převzaté materiály:

a/ COS HSP - připomínky k návrhům novely zákona č. 484/1991 Sb. o Českém rozhlasu - č.j.248/2000;
b/ B. Hubálek, informace (Radě na vědomí), č.j. 249/2000;
c/ Advokátní kancelář Hornová-Hrudka-Řípa, vyjádření k zákonou 101/2000 Sb. a vzor souhlasu se zpracováním osobních údajů, č.j. 250/2000;
d/ Rada ČR RTV - Tisková zpráva (zvolení předsedy a místopředsedů), č.j. 251/2000;
e/ mail p. Piskaly, externího pracovníka studia ČRo Ostrava, č.j. 252/2000;

Odeslané materiály:
145/2000 - odpověď na dopis náměstkyně ministra kultury JUDr. Wünschové, připomínky k návrhu novely zákona 484/1991 Sb.;

Podané informace:
Informace generálního ředitele:
Generální ředitel zodpověděl dotazy členů Rady k předloženým zápisům z porad GŘ.

III. Kontrola úkolů
Rada provedla kontrolu doporučení generálnímu řediteli, na nichž se usnesla v roce 2000.

IV. Uložené úkoly

- a/ Rada pověřuje svého předsedu, aby neprodleně zahájil příslušná jednání s Radou ČR pro rozhlasové a televizní vysílání o přidělení frekvencí v souvislosti s novými, územněsprávními celky - termín: ihned
(po obdržení podkladů)

- b/ Rada pověřuje Barbaru Köpplovou, aby na zasedání Rady dne 6. 12. 2000 připravila návrh usnesení k "Přehledům tisku ve vysílání Českého rozhlasu -
termín: do 6. prosince 2000;
V této souvislosti Rada žádá generálního ředitele, aby Radě poskytl "Přehledy tisku" z regionálních studií (za říjen 2000) do 27. 11. 2000.

- c/ Rada pověřuje svého předsedu, aby ve spolupráci se sekretářkou Rady vytvořil předpoklady pro naplnění zákona 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů v souvislosti se zveřejňováním osobních údajů členů Rady na internetové stránce a s databází pro interní potřeby Rady a Českého rozhlasu.
Hlasování: 9 hlasů pro. Termín: do 1. prosince 2000;

- d/ Rada pověřuje místopředsedu Rady Pavla Scheuflera, aby ve spolupráci s generálním ředitelem připravil definitivní znění Zásad Českého rozhlasu.
Hlasování: 9 hlasů pro. Termín: do 3. ledna 2001;

- e/ Rada pověřuje Milana Uhdeho, aby ve spolupráci s generálním ředitelem připravil znění Hlavních programových cílů Českého rozhlasu do 31.12.2002. Za základ bude použit materiál předložený generálním ředitelem.
Hlasování: 9 hlasů pro. Termín: do 3. ledna 2001;

- f/ Rada pověřuje svého předsedu, aby projednal s ekonomickým expertem Rady prostudování návrhu rozpočtu Českého rozhlasu na rok 2001.
Termín: ihned;

V. Doporučení Rady
--

VI. Usnesení v číselné posloupnosti
Usnesení 54/2000
Rada diskutovala s generálním ředitelem za účasti ředitelky ESÚ Ing. Skalové a ekonomického experta Rady Ing. Cincibuse nad Zprávou o hospodaření Českého rozhlasu za I.-III. čtvrtletí 2000 a vzala ji se souhlasem na vědomí.
V této souvislosti Rada upozorňuje, že je nutno prosazovat v řídící praxi nástroje vedoucí k dalšímu zhospodárnění provozů Českého rozhlasu, dále zkoumat důvody poklesu příjmů z rozhlasových poplatků.
Hlasování: 9 hlasů pro.

VII. Diskuse

- Rada diskutovala o hospodaření ČRo za I.-III. čtvrtletí 2000 a přijala usnesení 54/2000.
Otázky hospodaření a.s. Radioservis a jeho vztahu k Českému rozhlasu budou předmětem jednání na některém z příštích zasedání Rady.
Hlasování: 9 hlasů pro.

- Rada projednala materiál Etický kodex + přílohy vypracovaný odborným expertem Rady Mgr. Vydrou.
Rada pověřuje Barbaru Köpplovou, aby ve spolupráci s Pavlem Scheuflerem vypracovala návrh konečného znění dokumentu.
Hlasování: 8 hlasů pro.

VIII. Termín příštího zasedání
Příští řádné zasedání Rady Českého rozhlasu se bude konat v budově Českého rozhlasu dne 29. listopadu 2000 ve 14,00 hod.

Z programu:

- diskuse s Přemyslem Rutem - 15,00 hod.

- informace o zprávě k poslechovosti - 16,00 hod.

- efektivita mediálních kampaní - 16,45 (Dr. Minářová);

Další zasedání:
6. prosince 2000:
Z programu:

- diskuse o ČRo 3 - 15,00 hod.

- ukončení diskuse k přehledům tisku 16,00 hod.

- projednávání rozpočtu ČRo na rok 2001 - 17,00 hod.

13. prosince 2000:
Z programu:

- vyhodnocení úkolů úseku programu;

- diskuse o plánu ÚK na rok 2001 a propagační akci ČRo 2.

První zasedání v roce 2001 se bude konat 3. ledna 2001 v budově rozhlasu ve 14,00 hod.
Z programu:

- Hlavní programové cíle ČRo do 31.12.2002,

- Zásady Českého rozhlasu;

IX. Kontrola zápisu
Uložené úkoly byly splněny.

X. Různé

- a/ Rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu: Rada pověřila jednotlivé členy Rady přípravou odpovědí na došlé dopisy s přihlédnutím k vyžádaným materiálům.

- b/ Plánovaná schůzka se zpravodajem PS Ing. Skopalem se pro nemoc jmenovaného odkládá.

- c/ Iva Kotrlá informovala členy Rady o ohlasech posluchačů a o přijatých zápisech ze stanic ČRo.

- d/ Předseda Rady informoval o odeslání dopisu náměstkyni ministra kultury Dr. Wünschové - připomínky Rady ČRo a vedení ČRo k navrhované novele zákona 484/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

- e/ Místopředseda Pavel Scheufler seznámil Radu se svými připomínkami a postřehy při porovnávání současně navrhovaných Zásad ČRo se zásadami z předchozích let.

- f/ Rada žádá generálního ředitele, aby na projednávání rozpočtu ČRo na rok 2001 (6. 12. 2000 - 17,00 hod.) pozval ředitelku ESÚ Ing. Skalovou.

- g/ Rada se rozhodla opět uzavřít Dohodu o pracovní činnosti na rok 2001 se stávající sekretářkou Rady.

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 22. listopadu 2000

Spustit audio