Zápis ze 36. zasedání Rady Českého rozhlasu

15. listopad 2000

konaného dne 15. listopadu 2000 v budově Českého rozhlasu

Přítomní: Richard Seemann, předseda, Iva Kotrlá, Barbara Köpplová, Pavel Scheufler, Zdeněk Susa, Milan Uhde;
Omluveni: Milan Blažek, Michal Pavlata, Lenka Procházková,
Sekretariát: Hana Vágnerová;
Hosté: Ing Kasík, generální ředitel, Dr. Havel, ředitel úseku programu, Ing. Štern, náměstek ŘÚP, Dr. Jirák, expert Rady ČRo,

I. Schválení programu

- organizační záležitosti,

- informace vedení ČRo,

- diskuse k návrhu zákona o ČRo 484/1991 Sb.
diskuse o "přehledech tisku" ve vysílání ČRo.

- různé,

- schválení zápisu;

Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály:

- a/ F. Koňárek, dva e-maily - č.j. 236/2000;

- b/ informace Stálé komise pro sdělovací prostředky PS PČR, odvolání avizované 12. schůze, č.j. 237/2000;

- c/ Pavel Mertlík, místopředseda vlády a ministr financí a Zdeněk Hrubý, zmocněnec vlády pro Výroční zasedání MMF a SB - vyslovení uznání GŘ ČRo za přispění k úspěchu Výročního zasedání MMF a SB, č.j. 238/2000 (Radě na vědomí);

- d/ Klub Domino, pozvání na vyhlášení výsledků přehlídky rozhlasových her pro děti Domináda 2000, č.j. 239/2000;

- e/ informace o akci Reginy Praha na záchranu nemocné ukrajinské dívky, č.j. 240/2000;

- f/ Tisková zpráva Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání - rozhodnutí o přidělení kmitočtů, č.j. 241/2000;

- g/ průvodní dopis GŘ č.j. 242/2000 k materiálům:

- zpráva o zřizování živnostenských listů,

- informace o akci Vlak Česko-Slovenské vzájemnosti,

- zpráva o spolupráci ČRo a ČT při bleskových průzkumech veřejného mínění pro zpravodajství 2000,

- rozbor přehledu tisku;

- h/ vyjádření ke stížnosti Michala Pavlaty na nevhodnou hudbu k fejetonu (ČRo 2 9/11/2000), č.j. 243/2000;

- i/ expertíza "Čteme z českého tisku" č.j. 244/2000;

- j/ průvodní dopis GŘ č.j. 245/2000 - informace k předaným dopisům posluchačů (pp.Štěpaníka, Kočího, Ehrlicha, Kozáka a Žáka);

- k/ Advokátní kancelář Hornová-Hrudka-Řípa - připomínky k návrhu novely zákona o ČRo, č.j. 246/2000;

- l/ dvě verze připomínek k návrhu novely zákona o ČRo (Ing. Koubek) č.j. 247/2000;

Odeslané materiály:

- 143/2000 - dopis GŘ, postoupení Výroční zprávy Rady ČRo o činnosti ČRo za rok 1999 pro EBU;

- 144/2000 - Advokátní kancelář Hornová-Hrudka-Řípa, informace k zadanému posudku;

Podané informace:

Milan Uhde informoval členy Rady o společné besedě Rady ČT, Rady ČTK a Rady ČRo v budově České televize.

Informace generálního ředitele:

Generální ředitel informoval Radu o

- zřizování Živnostenských listů,

- vyhodnocování stávajícího kmitočtového přídělu,

- probíhajícím jednání s Radou ČR RTV o rozšíření kmitočtového spektra,

- zahájení vyhodnocovací procedury vysílání ČRo v předvolebním a volebním období;

Rada žádá o písemnou zprávu (hlasování: 6 hlasů pro);

- rozpočtu pro rok 2001,

- připraveném konceptu rozmístění pracovišť v budově Vinohradská,

- oponentním návrhu na rekonstrukci budovy Vinohradská vzhledem k omezenému množství finančních prostředků;

zodpověděl dotazy členů Rady k předloženým zápisům z porad GŘ;
Generální ředitel požádal Radu o přijetí Dr. Minářové, která by Radu informovala o hodnocení mediálních kampaní. (Rada předběžně stanovila termín na 29. 11. 2000 v 16,45 hod.).

III. Kontrola úkolů

Úkoly byly splněny.

IV. Uložené úkoly

- a/ Rada pověřuje Pavla Scheuflera, aby porovnal předložené Zásady ČRo se
Zásadami ČRo vydanými v předchozích letech a na příští schůzi k tomu podal informaci - (hlasování: 8 hlasů pro) - odloženo na 22. listopadu 2000;

- b/ Rada pověřuje svého předsedu, aby neprodleně zahájil příslušná jednání s Radou ČR pro rozhlasové a televizní vysílání o přidělení frekvencí v souvislosti s novými, územněsprávními celky - termín: ihned ;
Současně žádá generálního ředitele, aby Radě k tomuto jednání předal věcné podklady.

- c/ Rada pověřuje Barbaru Köpplovou, aby na zasedání Rady dne 6. 12. 2000 připravila návrh usnesení k "Přehledům tisku ve vysílání Českého rozhlasu -
termín: do 6. prosince 2000;

V této souvislosti Rada žádá generálního ředitele, aby Radě poskytl "Přehledy tisku" z regionálních studií.

V. Doporučení Rady

--

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

Usnesení 53/2000
Rada schválila text připomínek k novele zákona č. 484/1991 Sb., kterou vypracovalo Ministerstvo kultury.
Hlasování: 5 hlasů pro.

VII. Diskuse

Rada diskutovala

- o novele zákona 484/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a přijala usnesení 53/2000.
Po diskusi bylo dohodnuto, že bude vypracován společný dokument Rady Českého rozhlasu a vedení Českého rozhlasu o novele zákona 484/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Rada oceňuje úsilí poradce GŘ pro legislativu Ing. Koubka, které této záležitosti věnoval.

- nad materiálem "Čteme z českého tisku" za přítomnosti Dr. Jiráka, Dr. Havla a Ing. Šterna.

VIII. Termín příštího zasedání

Příští řádné zasedání Rady Českého rozhlasu se bude konat v budově Českého rozhlasu dne 22. listopadu 2000 ve 14,00 hod.

Z programu:
hodnocení výsledků hospodaření za III. čtvrtletí 2000 - 15,00 hod.
diskuse o Etickém kodexu - 16.00 hod.

Další zasedání:
29. listopadu 2000:
Z programu:
diskuse s Přemyslem Rutem - 15,00 hod.
informace o zprávě k poslechovosti - 16,00 hod.
efektivita mediálních kampaní - 16,45 (Dr. Minářová);

6. prosince 2000:
Z programu:
diskuse o ČRo 2 - 15,00 hod.
ukončení diskuse k přehledům tisku 16,00 hod.

13. prosince 2000:
Z programu:
vyhodnocení úkolů úseku programu;

IX. Kontrola zápisu

Uložené úkoly byly splněny.

X. Různé

a/ Rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu:
Rada se seznámila s vysvětlením týkajícím se uvedení nevhodné hudby po fejetonu k výročí 28. října;

b/ Rada uvažovala o expertízách pro příští rok.
Rada pověřuje svého předsedu jednáním s Ing. Voseckým o jeho případné spolupráci. Členům Rady se ukládá, aby hledali vhodné spolupracovníky na externí spolupráci z řad mladé generace.

c/ Pracovní schůzky se zpravodajem PS Ing. Skopalem (23.11.2000 v 8,30 v budově rozhlasu) se zúčastní předseda, oba místopředsedové a ekonomický expert Rady Ing. Cincibus.
Rada žádá generálního ředitele o účast na této schůzce a o účast Ing.Skalové, ředitelky ESÚ.

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 15. listopadu 2000

Spustit audio