Zápis ze 33. zasedání Rady Českého rozhlasu

18. říjen 2000

konaného dne 18. října 2000 v budově Českého rozhlasu

Přítomní: Richard Seemann, předseda, Iva Kotrlá, Barbara Köpplová, Michal Pavlata, Lenka Procházková, Pavel Scheufler, Zdeněk Susa, Milan Uhde;
Omluveni: Milan Blažek;
Sekretariát: Hana Vágnerová;
Hosté: Ing. Skalová, ředitelka ESÚ ČRo, Dr. Havel, programový ředitel ČRo, Ing. Koubek, poradce GŘ pro legislativu, Mgr. Vydra, člen odborné komise Rady ČRo;

I. Schválení programu

- organizační záležitosti,

- informace vedení ČRo,

- pokračování diskuse o tzv. živých vstupech posluchačů do vysílání ČRo,

- diskuse o Etickém kodexu,

- osnova Výroční zprávy Rady ČRo o činnosti ČRo za rok 2000,

- různé,

- schválení zápisu;

Program byl hlasováním schválen. II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací
Převzaté materiály:

a/ faktury Advokátní kanceláře Hornová-Hrudka-Řípa a partneři, č.j. 198/2000;
b/ R. Tvrdík, pokračování korespondence, č.j. 199/2000;
c/ Správa Českých center, potvrzení termínu setkání, č.j. 200/2000;
d/ faktura Advokátní kanceláře Hornová-Hrudka-Řípa a partneři, č.j. 201/2000;
e/ nepodepsaná stížnost na generálního ředitele, č.j. 202/2000;
f/ Sdružení Ceny Ferdinanda Peroutky, stanovisko k vysílání okruhu ČRo 6, Rádio Svobodná Evropa, č.j. 203/2000;
g/ dopis podepsaný Mgr. Válkem, šéfdirigentem SOČRu, L. Herzou, intendantem SOČRu a V. Kobrlem za uměleckou radu, stanovisko ke stížnosti R. Tvrdíka, č.j. 204/2000;
h/ dopis generálního ředitele, stanovisko ke stížnosti R. Tvrdíka, č.j. 205/2000;
i/ dopis ředitele Festivalu Pražský podzim P. Špirocha, poděkování Českému rozhlasu za spolupráci a podporu Festivalu, Radě na vědomí, č.j. 206/2000;
j/ průvodní dopis generálního ředitele k návrhu smlouvy na pronájem nebytových prostor ve studiu ČRo České Budějovice firmě KT Služby, s.r.o. - č.j. 207/2000;
k/ V. Pavlas, kritika vysílání studia ČRo Ostrava, č.j. 208/2000;
l/ V. Žáka, stanovisko k vysílání Rádia Svobodná Evropa, č.j. 209/2000;
m/ dopis GŘ + materiál Připravované programové změny do konce roku 2000 a svodka korespondence stanic s posluchači, č.j. 210/2000;
n/ pozvání na Slavnostní akt - Lety u Písku, odhalení pamětních desek, č.j. 211/2000;
o/ přehled hospodaření Rady ČRo za III. čtvrtletí 2000 - č.j. 212/2000;

Odeslané materiály:
126/2000 - R. Tvrdík, odpověď na dopisy;
127/2000 - dopis generálnímu řediteli, předání materiálů, informace ze zasedání Rady; Podané informace:
Richard Seemann informoval Radu o jednání Konzultační rady pro rozhlasové vysílání do zahraničí při MZV ČR.

Informace vedení Českého rozhlasu:
Ing. Skalová, ředitelka ESÚ (z pověření generálního ředitele) informovala Radu o

- přípravě na rekonstrukci objektu rozhlasu - Vinohradská;

- organizačních záležitostech;

- přípravě rozpočtu ČRo na rok 2001;

zodpověděla dotazy členů Rady k předloženým zápisům z porad generálního ředitele.
III. Kontrola úkolů
Úkoly byly splněny. IV. Uložené úkoly
Rada pověřuje

a/ Pavla Scheuflera, aby připravil návrh usnesení k poslechovosti - termín: do 1. 11. 2000;
b/ Pavla Scheuflera, aby stanovil gesce za jednotlivé části připravované Výroční zprávy Rady ČRo o činnosti ČRo za rok 2000 - termín: do 1. 11. 2000;
c/ Ivu Kotrlou, vypracováním návrhu usnesení o předávání posluchačských ohlasů a předávání zápisů ze stanic Českého rozhlasu včetně stanic regionálních, podle určité podobné struktury, umožňující vzájemné srovnávání. Pokud tato struktura neexistuje, měla by být vypracována. termín: do 1. 11. 2000;

V. Doporučení Rady
Doporučení X/2000
Rada žádá generálního ředitele, aby zprávy o činnosti jednotlivých složek Českého rozhlasu za rok 2000 byly zpracovávány s ohledem na osnovu Výroční zprávy Rady ČRo o činnosti ČRo za rok 2001, vycházející ve svých bodech ze znění zákona 484/1991Sb.
Termín pro předložení těchto materiálů: do 15. ledna 2001.
VI. Usnesení v číselné posloupnosti
Usnesení 45/2000
Rada ČRo se zabývala stížností pana Miloše Rejchrta ze dne 6. 8. 2000, doplněnou dalším dopisem z 21. 8. 2000, že dne 4. 8. 2000 po zprávách v 16,00 hod. zařadil ČRo na okruhu ČRo 6 Svobodná Evropa reklamu ve znění:
"Na výrobě tohoto pořadu se podílí firma Ford Charouz," přičemž po této reklamě následoval pořad Studio Stop, týkající se střetu zájmů ve vrcholné politice. Podle názoru stěžovatele se tím ČRo dopustil porušení povinnosti uložené zákonem č. 468/1991 Sb § 8 pod písmenem e, neboť nezajistil, aby nebyly sponzorovány zpravodajské a politicko-publicistické pořady. Rada Českého rozhlasu nechala posoudit záležitost svými odbornými poradci. Ti konstatovali, že na základě prošetření všech smluv týkajících se tohoto okruhu byl faktickým provozovatelem rozhlasového vysílání sice subjekt odlišný od Českého rozhlasu, avšak z kmitočtového přídělu ČRo 6 uděleného Radou ČR RTV ze dne 2. 12. 1997 vyplývá, že v hodinách, kdy došlo k zmíněné události, je odpovědným provozovatelem ze zákona Český rozhlas se všemi důsledky, které z toho plynou.
Stížnost Miloše Rejchrta je tudíž oprávněná.
Rada přitom konstatovala, že po upozornění generální ředitel učinil bezodkladné opatření, takže výše uvedené oznámení se již ve vysílání dále neopakovalo.
Hlasování: 6 hlasů pro. Usnesení 46/2000
Na základě doporučení generálního ředitele a předloženého návrhu smlouvy na pronájem nebytových prostor ve studiu ČRo České Budějovice Rada souhlasí s pronájmem firmě KT - služby s.r.o.
Hlasování: 7 hlasů pro.

Usnesení 47/2000
Rada na svém dnešním zasedání schválila osnovu Výroční zprávy Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2000 a usnesla se, že Výroční zpráva ve své programové části musí být dokončena do 15. března 2001.
Hlasování: 7 hlasů pro.

VII. Diskuse
Rada diskutovala o

- problematice tzv. živých vstupů posluchačů do vysílání a navrhla text usnesení, který schválí na příštím zasedání po terminologickém upřesnění ze strany právníků.

- Materiály týkající se právního rozboru problému Rada předává generálnímu řediteli.

- návrhu Etického kodexu Českého rozhlasu s Mgr. Vydrou, odborným expertem Rady za přítomnosti programového ředitele ČRo Dr. Havla a poradce GŘ Ing. Koubka. Byla dohodnuta užší spolupráce mezi expertem Rady a Českým rozhlasem.

Na zasedání Rady dne 22. listopadu 2000 bude předložena další verze textu. VIII. Termín příštího zasedání
Příští řádné zasedání Rady Českého rozhlasu se bude konat v budově Českého rozhlasu dne 1. listopadu 2000 ve 14,00 hod.
Z programu:

- diskuse o programu ČRo 2 (15,00 hod.),

- diskuse s pracovníky odboru marketingu - projednávání plánu (16,00 hod.),

- příprava Výroční zprávy za rok 2000 - první část;

- ukončení diskuse k tzv. živým vstupům posluchačů do vysílání ČRo;

Další zasedání:
8. listopadu 2000:
Z programu:

- setkání s představiteli Českých center (15,00 hod.),


IX. Kontrola zápisu
Uložené úkoly byly splněny

X. Různé
a/ Rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu -

- hlasováním vyslovila souhlas s odpovědí panu Tvrdíkovi;

- Hlasování: 6 hlasů pro.

- schválila text dopisu místopředsedovi Poslanecké sněmovny a předsedovi Stálé komise pro sdělovací prostředky MUDr. Mgr. Ivanu Langrovi ve věci navýšení nákladů na reprografické služby v souvislosti s předáváním Výroční zprávy pro Poslaneckou sněmovnu ČR;

- Hlasování: 6 hlasů pro.

- vzala na vědomí dopis Správy Českých center, ve kterém sdělují, že navržený termín setkání přijímají. Setkání se uskuteční 8. listopadu 2000 v 15,00 hod.

- přijala tiskovou zprávu Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání ze dne 10. října 2000 k posuzování reklam a sponzoringu kandidátů do nadcházejících senátních voleb.

- Rada žádá generálního ředitele, aby zajistil dodržování podmínek obsažených v této tiskové zprávě ve vysílání Českého rozhlasu.

- obdržela pozvání na slavnostní akt u příležitosti zakončení pietní úpravy romských hrobů koncentračního tábora Lety u Písku a odhalení pamětních desek. Akt se koná 31. října 2000 ve 14,00 hod. na farním hřbitově v Mirovicích u Písku.

- Rada doporučuje generálnímu řediteli, aby Český rozhlas události věnoval příslušnou pozornost.

- Kopie dopisů p. Pavlase (č.j. 208/2000) a p. Žáka (č.j. 209/2000) budou předány generálnímu řediteli k vyjádření.

b/ Rada se zabývala stížností Miloše Rejchrta na generálního ředitele a přijala usnesení 45/2000;
c/ Posouzením nahrávky reportáže Pavly Jazairiové z Gazy byl pověřen Milan Uhde (telefonické upozornění posluchače).
d/ Rada žádá generálního ředitele,

- o předložení přehledu pracovně-právních vztahů v ČRo 6,

- o poskytnutí právního rozboru Advokátní kanceláře Winter a spol. k zákonu 101/1999 Sb.,

- aby před některým z příštích zasedání Rady umožnil pro členy Rady návštěvu odbavovacího pracoviště ČRo 1 v SD,

- aby na jednom z příštích zasedání byla podána souhrnná informace o vysílání z OH v Sydney.

e/ Rada vyslechla zprávu o návrhu Poslaneckého klubu KSČM na odvolání Rady Českého rozhlasu. Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 18. října 2000

Spustit audio