Zápis ze 32. zasedání Rady Českého rozhlasu

11. říjen 2000

konaného dne 11. října 2000 v budově studia ČRo Plzeň

Přítomní: Richard Seemann, předseda, Milan Blažek, Iva Kotrlá, Lenka Procházková, Pavel Scheufler, Milan Uhde;
Omluveni: Barbara Köpplová, Michal Pavlata, Zdeněk Susa;
Sekretariát: Hana Vágnerová;
Hosté: Ing. Kasík, generální ředitel Českého rozhlasu, Ing. Křivka, poradce GŘ, Mgr. Pecháček, šéfredaktor ČRo 6, Ing. Štern, náměstek ŘÚP, Mgr. Bako, ředitel studia ČRo Plzeň a pracovníci studia;

I. Schválení programu

- organizační záležitosti,

- informace GŘ,

- schválení textu II. části Výroční zprávy Rady ČRo za rok 1999 včetně příloh,

- diskuse o ČRo 6,

- setkání s pracovníky studia ČRo Plzeň,

- různé,

- schválení zápisu;

Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály:

- a/ JUDr. Wünschová, náměstkyně ministra kultury, návrh novely zákona 468/1991 Sb., č.j. 191/2000;

- b/ Národní koordinační výbor - Evropský rok jazyků 2001, zápis ze zasedání konaného dne 5. 10. 2000 - č.j. 192/2000;

- c/ Advokátní kancelář Hornová-Hrudka-Řípa a partneři, právní posudek k rozhlasovému vysílání - č.j. 193/2000;

- d/ COS HSP - stanovisko k novele zákona 468/1991 Sb. - č.j. 194/2000;

- e/ Ministerstvo kultury - zápis z pracovní schůzky ze dne 3. 10. 2000 k novelám zákona o České televizi a Českém rozhlasu - č.j. 195/2000;

- f/ MUDr. Mgr. Ivan Langer, předseda Stálé komise pro sdělovací prostředky PS PČR - žádost o vyjádření k stížnosti Rostislava Tvrdíka, č.j. 196/2000;

- g/ člen Rady ČRo Michal Pavlata, písemné stanovisko určené členům Rady Českého rozhlasu, č.j. 197/2000;

Odeslané materiály:

- 120/2000 - odpověď na dopis Ing. Vybíralové;

- 121/2000 - průvodní dopis předsedovi Poslanecké sněmovny prof. Ing. Václavu Klausovi, CSc. - předání Výroční zprávy Rady ČRo o činnosti Českého rozhlasu za rok 1999;

- 122/2000 - dopis výkonnému řediteli Nadace FORUM 2000 - odpověď na pozvání na Konferenci FORUM 2000;

- 123/2000 - dopis řediteli Českých center Dr. Zdeňku Matějkovi, návrh na společné setkání pracovníků Českých center a Českého rozhlasu;

- 124/2000 - objednávka dopravy na výjezdní zasedání Rady ČRo;

- 125/2000 - průvodní dopis Ing. Jiřímu Pondělíčkovi, tajemníku organizačního výboru PS PČR - předání 350 exemplářů Výroční zprávy Rady ČRo o činnosti Českého rozhlasu za rok 1999 pro potřeby Poslanecké sněmovny PČR.

Podané informace:

Pavel Scheufler informoval Radu o zasedání Stálé komise pro sdělovací prostředky PS PČR dne 6. října 2000, kde byla projednávána Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 1999. Na tomto zasedání byly stanoveny termíny pro předložení Výroční zprávy I. a II. části pro příští rok - (Výroční zpráva I. část - do 31. 3. 2001, II. část - do 31. 7. 2001).
Rada vzala informaci na vědomí.

Richard Seemann informoval Radu o své účasti na semináři "Audiovizuální politika a rozmanitost kultur v rozšiřující se Evropě".

Lenka Procházková informovala Radu o schůzce Národního koordinačního výboru při MŠMT k Evropskému roku jazyků 2001, jíž se zúčastnila. Představitelé NKV vyjádřili spokojenost se spoluprací Českého rozhlasu v rámci projektu ERJ 2001.

Informace generálního ředitele:

Generální ředitel informoval Radu o

- pokračující rekonstrukci ESÚ a přípravě rekonstrukce ÚT;

- přípravě školení řídících pracovníků;

III. Kontrola úkolů

Úkoly byly splněny.

IV. Uložené úkoly

a/ Rada pověřuje místopředsedu Rady Pavla Scheuflera, aby připravil návrh osnovy Výroční zprávy Rady ČRo o činnosti Českého rozhlasu za rok 2000 a návrh termínů pro předložení podkladů pro tuto Výroční zprávu -
termín - do 18. 11. 2000;

b/ Rada pověřuje předsedu Rady Richarda Seemanna, aby vypracoval návrh odpovědi na stížnost Miloše Rejchrta -
termín - do 18. 11. 2000;

V. Doporučení Rady

--

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

Usnesení 44/2000
Rada schválila text Výroční zprávy Rady Českého rozhlasu o hospodaření Českého rozhlasu za rok 1999 včetně příloh.
Hlasování: 6 hlasů pro.

VII. Diskuse

- Rada se zabývala
textem Výroční zprávy Rady Českého rozhlasu o hospodaření Českého rozhlasu za rok 1999 a přijala usnesení 44/2000.
Příslušné organizační práce k dokončení Výroční zprávy zajistí sekretářka Rady H. Vágnerová.
Hlasování: 6 hlasů pro.

- dlouhodobě připravovaným rozborem a organizačními otázkami stanice ČRo 6;

VIII. Termín příštího zasedání

Příští řádné zasedání Rady Českého rozhlasu se bude konat 18. října 2000 ve 14,00 v budově Českého rozhlasu.
Z programu:
příprava osnovy Výroční zprávy Rady ČRo o činnosti Českého rozhlasu za rok 2000 a stanovení termínů pro předložení podkladů pro Výroční zprávu;
uzavření diskuse o tzv. živých vstupech posluchačů do vysílání;
diskuse o návrhu Etického kodexu vypracovaného Jaroslavem Vydrou (16,30);
Projednávání materiálu zpracovaného Přemyslem Rutem se překládá na 22. listopadu 2000.

1.listopadu 2000:
Z programu:
diskuse o programu ČRo 2 (15,00 hod.)
diskuse s pracovníky odboru marketingu - projednávání plánu (16,00 hod.);

IX. Kontrola zápisu
Uložené úkoly byly splněny.

X. Různé

- a/ Rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu;

- b/ Rada žádá generálního ředitele o předložení návrhu schématu odpoledního vysílání ČRo 2 a uvítala by setkání s vedením ČRo 2 k diskusi o odpoledním vysílání ČRo 2 na zasedání Rady dne 1. 11. 2000 (15,00 hod.);

- c/ Rada děkuje vedení studia ČRo Plzeň a pracovníkům studia za milé přijetí a umožnění jednání Rady Českého rozhlasu v prostorách studia.

- d/ Rada stanovila odměnu členu odborné komise Rady ČRo Ing. Cincibusovi - stanovení a posuzování ekonomických ukazatelů k Výroční zprávě Rady za rok 1999 - II. část.
Hlasování: 6 hlasů pro

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Plzeň, 11.října 2000

Spustit audio