Zápis ze 31. zasedání Rady Českého rozhlasu

4. říjen 2000

konaného dne 4. října 2000 v budově Českého rozhlasu

Přítomní: Richard Seemann, předseda, Milan Blažek, Iva Kotrlá, Barbara Köpplová, Lenka Procházková, Pavel Scheufler, Zdeněk Susa, Milan Uhde;

Omluveni: Michal Pavlata; Sekretariát: Hana Vágnerová;

Hosté: Ing. Kasík, generální ředitel Českého rozhlasu, Ing. Skalová, ředitelka ESÚ ČRo, Ing. Cincibus, člen odborné komise Rady,

I. Schválení programu

- organizační záležitosti,

- informace vedení ČRo,

- projednávání Zprávy o výsledcích hospodaření ČRo za rok 1999 jako podkladu pro II. část Výroční zprávy Rady ČRo za rok 1999;

- různé,

- schválení zápisu;

Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály:

- a/ Advokátní kancelář Hornová-Hrudka-Řípa a partneři, informace o zahájení řízení - č.j. 178/2000;

- b/ ČRo - finanční odbor, přehled pohledávek k 31.12.1999, č.j. 179/2000;

- c/ Ing. Kozák, kritika vysílání, č.j. 180/2000;

- d/ A. Kočí, kritika vysílání stanice Regina, č.j. 181/2000;

- e/ Advokátní kancelář Hornová-Hrudka-Řípa a partneři, připomínky k návrhu novely zákona 484/1991 Sb., č.h. 182/2000;

- f/ program konference Forum 2000 - 15. - 18. 10. 2000, Pražský hrad, č.j. 183/2000;

- g/ šéfredaktor Týdeníku ROZHLAS J. Vejvoda, informace, č.j. 184/2000;

- h/ pozvánka na zasedání Stálé komise pro sdělovací prostředky PS PČR, č.j. 185/2000;

- i/ pozvánka a registrační formulář na seminář - program Linqua, č.j. 186/2000;

- j/ Advokátní kancelář Hornová-Hrudka-Řípa a partneři, právní posudek, č.j. 187/2000;

- k/ ČRo 7, výkaz došlých dopisů - září 2000, č.j. 188/2000;

- l/ průvodní dopis GŘ k materiálu Upravené vysílací schéma ČRo 3, č.j. 189/2000;

- m/ J. Vydra, návrh Etického kodexu, č.j. 190/2000;

Odeslané materiály:

- 118/2000 - dopis GŘ, předání materiálů;

- 119/2000 - dopis Advokátní kanceláři Hornová-Hrudka-Řípa a partneři, žádost o právní posudek;

Podané informace:
Richard Seemann informoval Radu o

- svém jednání v záležitosti vysílání ČRo do zahraničí. Zasedání Konzultační rady pro rozhlasové vysílání do zahraničí se odkládá ze 4. října na 13. října 2000.

- svém setkání s ředitelem Českých center JUDr. Zdeňkem Matějkou.
Rada uvažuje o setkání s pracovníky Českých center na půdě rozhlasu v termínu 8. listopadu 2000.

Pavel Scheufler informoval Radu o

- pracovní schůzce na Ministerstvu kultury k připravované novele zákona 484/1991 Sb.

Informace generálního ředitele:

Generální ředitel informoval Radu o

- mírném zpoždění dodávky technologií do SD a o důsledcích s tím souvisejících;

- zahájení zkušebního odděleného vysílání v ČRo Plzeň pro nově vzniklý územněsprávní celek Karlovy Vary;

- průběhu rekonstrukce ESÚ;

- přípravě na rekonstrukci ÚT a změně v OVT;

- úvaze směřující k organizačním změnám;

zodpověděl otázky členů Rady k předloženým zápisům z porad generálního ředitele.

III. Kontrola úkolů

Úkoly byly splněny.

IV. Uložené úkoly

--

V. Doporučení Rady

Doporučení IX/2000
Rada doporučuje generálnímu řediteli, aby Český rozhlas věnoval zvýšenou pozornost konferenci FORUM 2000. Konference Vzdělání, kultura a duchovní hodnoty v procesu globalizace se koná na Pražském hradě ve dnech 15. - 18. října 2000.
Hlasování: 6 hlasů pro.

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

--

VII. Diskuse

Rada se zabývala textem Výroční zprávy Rady Českého rozhlasu o hospodaření Českého rozhlasu za rok 1999.

Rada žádá generálního ředitele, aby pověřil ředitelku ESÚ Ing. Skalovou revizí textu Výroční zprávy Rady ČRo o hospodaření ČRo za rok 1999 ve spolupráci s místopředsedou Rady Pavlem Scheuflerem a sekretářkou Rady H. Vágnerovou. Definitivní text Výroční zprávy bude předložen členům Rady před příštím zasedáním Rady, tj. 11. října 2000.
Hlasování: 8 hlasů pro.

VIII. Termín příštího zasedání
Příští řádné zasedání Rady Českého rozhlasu je zasedáním výjezdním a bude se konat 11. října 2000 v budově studia ČRo Plzeň.
Výjezdní zasedání bude mít dvě části:
I. část - 10,00 hod. - diskuse o problematice vysílání ČRo 6/RSE,
II. část - 14,00 hod. - setkání s pracovníky studia ČRo Plzeň.
Odjezd na výjezdní zasedání bude v 8,30 hod. od budovy rozhlasu.

Další zasedání:

18. října 2000:
Z programu:
projednávání materiálu vypracovaného Přemyslem Rutem (15,00 hod.),
uzavření diskuse o tzv. živých vstupech posluchačů do vysílání (16,00 hod.),
diskuse o návrhu Etického kodexu vypracovaného Jaroslavem Vydrou (16,30);

1.listopadu 2000:
Z programu:
diskuse s pracovníky odboru marketingu - projednávání plánu.

IX. Kontrola zápisu

Uložené úkoly byly splněny.

X. Různé

a/ Rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu;

- Rada vzala na vědomí dopis šéfredaktora Týdeníku ROZHLAS J. Vejvody o ukončení jeho činnosti v časopise Týdeník ROZHLAS.

- Rada vzala na vědomí dopis výkoného ředitele Nadace Forum 2000 Oldřicha Černého a doporučila generálnímu řediteli, aby Český rozhlas věnoval této události zvýšenou pozornost (viz Doporučení IX/2000). Současně Rada postoupila generálnímu řediteli program konference a seznam účastníků.

- Rada přijala text návrhu Etického kodexu vypracovaného členem odborné komise Rady J. Vydrou. Text bude rozmnožen pro všechny členy Rady.

b/ Zasedání Stálé komise pro sdělovací prostředky PS PČR dne 6. 10. 2000 se zúčastní členové předsednictva Rady a další členové Rady.

c/ Rada žádá generálního ředitele, aby na zasedání Rady dne 1. listopadu 2000 pozval pracovníky odboru marketingu v čele s p. Zýkou k projednávání plánu odboru marketingu.

d/ Milan Uhde požádal generálního ředitele o podporu projektu vydání knihy o známém českém rozhlasovém režisérovi Josefu Bezdíčkovi.

e/ Rada vyslovuje poděkování všem pracovníkům Českého rozhlasu, kteří zajišťovali zpravodajství ze zasedání MMF a SB a informovali o událostech se zasedáním souvisejících.
Hlasování: 8 hlasů pro.

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 4. října 2000

Spustit audio