Zápis ze 30. zasedání Rady Českého rozhlasu

20. září 2000

konaného dne 20. září 2000 v budově Českého rozhlasu

Přítomní: Richard Seemann, předseda, Barbara Köpplová, Michal Pavlata, Lenka Procházková, Pavel Scheufler, Zdeněk Susa;
Omluveni: Milan Blažek, Iva Kotrlá, Milan Uhde,
Sekretariát: Hana Vágnerová;
Hosté: Ing. Kasík, generální ředitel Českého rozhlasu, Ing. Skalová, ředitelka ESÚ ČRo, Ing. Cincibus, člen odborné komise Rady, JUDr. Hornová, právník Rady ČRo, Mgr. Srnec, právník Rady ČRo;

I. Schválení programu

- organizační záležitosti,

- informace vedení ČRo,

- projedávání Zprávy o výsledcích hospodaření ČRo za rok 1999 jako podkladu pro II. část Výroční zprávy Rady ČRo za rok 1999;

- projednávání právního posudku k problematice "živých vstupů posluchačů do vysílání;

- diskuse o rozdílech v návrhu novely zákona o ČRo;

- různé,

- schválení zápisu;

Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály:

a/ Rostislav Tvrdík, stížnost na generálního ředitele - č.j. 172/2000;

b/ pozvánka na zasedání Konzultační rady pro rozhlasové vysílání do zahraničí (na den 4.10.2000 - 10,00 hod.) - č.j. 173/2000;

c/ Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, pozvánka na seminář (na den 3.10.2000 - Poděbrady) a program semináře na téma: Duální systém rozhlasového vysílání v České republice - č.j. 174/2000;

d/ průvodní dopis SGŘ k vyžádaným nahrávkám - č.j. 175/2000;

e/ průvodní dopis GŘ k návrhům smluv na pronájem nebytových prostor ve studiu ČRo v Českých Budějovicích firmám:

- Elefant Press, a.s.,

- Jihočeské teplo, s.r.o.,

- Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR;

f/ průvodní dopis GŘ č.j. 177/2000 k materiálům:

- informace o zabezpečení ochrany osobních dat,

- přehled frekvencí ČRo na SV,

- informace o účasti pracovníků ČRo na OH,

- opatření po dobu zasedání MMF a SB;

Odeslané materiály:

116/2000 - Ing. Skopal, poslanec, předání tabulkové části ke Zprávě o výsledcích hospodaření ČRo za I. pololetí 2000;

117/2000 - Ing. Zadražil, ředitel ÚT ČRo, technické zázemí Rady ČRo;

Podané informace:

Pavel Scheufler informoval členy Rady o jednání předsednictva Rady s generálním ředitelem.

Informace generálního ředitele:

Generální ředitel informoval Radu o

- přípravách ČRo na zasedání MMF,

- přípravě a průběhu zpravodajství ze Sydney,

- dokončovací práci ve Studiovém domě,

- přípravě rozpočtu - některé nové zásady,

- dislokaci jednotlivých pracovišť ve vztahu ke Studiovému domu,

- zahájení přípravy na opravu Vinohrad,

- školení vedoucích pracovníků na téma "Řízení",

- zvýšení důrazu na programovou část činnosti ČRo v roce 2001,

- přípravě na případné uvedení nových regionálních stanic do chodu;

III. Kontrola úkolů
Úkoly byly splněny.

IV. Uložené úkoly
--

V. Doporučení Rady
--

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

Usnesení 41/2000
Na základě doporučení generálního ředitele a předloženého návrhu smlouvy na pronájem nebytových prostor ve studiu ČRo České Budějovice Rada souhlasí s pronájmem firmě Elefant press, a.s.
Hlasování: 6 hlasů pro.

Usnesení 42/2000
Na základě doporučení generálního ředitele a předloženého návrhu smlouvy na pronájem nebytových prostor ve studiu ČRo České Budějovice Rada souhlasí s pronájmem firmě Jihočeské teplo, s.r.o.
Hlasování: 6 hlasů pro.

Usnesení 43/2000
Na základě doporučení generálního ředitele a předloženého návrhu smlouvy na pronájem nebytových prostor ve studiu ČRo České Budějovice Rada souhlasí s pronájmem firmě Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.
Hlasování: 6 hlasů pro

VII. Diskuse
Rada diskutovala o

- vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.

- Zprávě o výsledcích hospodaření Českého rozhlasu za rok 1999 (která bude podkladem pro II. část Výroční zprávy Rady ČRo za rok 1999) za přítomnosti ředitelky ESÚ Ing. Skalové a člena odborné komise Rady Ing. Cincibuse.
Rada stanovila další postup pro vypracování II. části Výroční zprávy.

- právní stránce tzv. živých vstupů posluchačů do vysílání s pracovníky Advokátní kanceláře.
V této souvislosti Rada pověřuje Barbaru Köpplovou, aby vypracovala návrh příslušného usnesení, do něhož by byla zapracována vedle právních otázek také etická rovina problému.

- rozdílech v návrzích novely zákona o Českém rozhlase ((484/1991 Sb.) s pracovníky Advokátní kanceláře. (Návrh novely byl vypracován jednak Radou ČRo ve spolupráci s vedením ČRo, jednak Ministerstvem kultury).
Rada pověřuje Pavla Scheuflera, aby ve spolupráci s Advokátní kanceláři vypracoval zdůvodnění formulací Rady ČRo.
Jednání na Ministerstvu kultury dne 3. 10. 2000 se zúčastní předseda Rady Richard Seemann a místopředseda Rady Pavel Scheufler.

VIII. Termín příštího zasedání

Příští řádné zasedání Rady Českého rozhlasu se bude konat 4. října 2000 ve 14,00 hod. v budově Českého rozhlasu v Praze.

Z programu:

- schválení II. části Výroční zprávy Rady ČRo (15,00 hod.),

- Etický kodex (16,30 hod.).

Další zasedání:
11. října 2000 - výjezdní zasedání Rady Českého rozhlasu (studio ČRo Plzeň)
Z programu:
diskuse o problematice vysílání ČRo 6/RSE.

18. října 2000:
Z programu:
projednávání materiálu vypracovaného Přemyslem Rutem (15,00 hod.),
uzavření diskuse o tzv. živých vstupech posluchačů do vysílání (16,00 hod.).

IX. Kontrola zápisu
Uložené úkoly byly splněny.

X. Různé

- a/ Rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu;

- b/ Rada jednala o termínech svých dalších zasedání s přihlédnutím k nově vzniklým a neodkladným závazkům Rady.
Rada žádá generálního ředitele, aby řediteli studia ČRo Plzeň tlumočil omluvu Rady, že se její zasedání z naléhavých důvodů neuskuteční v ohlášeném termínu 4. října 2000 a současně požádal o umožnění uskutečnit zasedání Rady ve studiu ČRo Plzeň o týden později, tj. 11. října 2000.

- c/ Účast zástupců Rady na Prix Bohemia Radio:
zahájení a závěrečného dne se zúčastní Pavel Scheufler, semináře 3/10 a závěrečného dne se zúčastní Michal Pavlata.

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 20. září 2000

Spustit audio