Zápis ze 3. zasedání Rady Českého rozhlasu

19. leden 2000

konaného dne 19. ledna 2000 v budově Českého rozhlasu

Přítomní: Richard Seemann, předseda,
Milan Blažek, Barbora Köpplová, Michal Pavlata,
Pavel Scheufler, Zdeněk Susa, Milan Uhde

Sekretariát: Iva Rajsiglová / členové Rady schválili všemi hlasy
změnu při zapisování zápisu /

Omluveni: Iva Kotrlá, Lenka Procházková, Hana Vágnerová - nemoc

Hosté: Ing. Václav Kasík, generální ředitel Českého rozhlasu,
PhDr. Miroslav Krupička, ředitel ČRo 7 - Rádio Praha,
Mgr. Kateřina Steinicová, ředitelka Radioservis, a.s.,
Jiří Vejvoda, šéfredaktor Týdeníku ROZHLAS

I. Schválení programu

- informace o Odborné komisi Rady ČRo

- informace GŘ

- informace o Koncepci vysílání do zahraničí

- informace o vydaném CD "HIT STOLETÍ - Finále"

- koncepce Týdeníku ROZHLAS

- různé

-

Program byl hlasováním schválen. II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací
Převzaté materiály:

a/ dopis GŘ + návrh smlouvy na pronájem nebytových prostor (Špičák) č.j. 9/2000;
b/ dopis GŘ + návrh smlouvy na pronájem nebytových prostor ve studiu ČRo Ostrava JUDr. Ludvové, č.j. 10/2000;
c/ dopis GŘ + návrh smlouvy na pronájem nebytových prostor ve studiu ČRo Brno JUDr. Čočkovi, č.j. 11/2000;
d/ telegram Františka Koňárka, č.j. 12/2000;
e/ Ing. Patrovský, kritické postřehy k vysílání, č.j. 13/2000;
f/ dopis GŘ, stanoviska k předaným dopisům posluchačů, č.j. 14/2000;
g/ Tomáš Andrýs, mail, návrh na tech.zlepšení příjmu programů ČRo na Moravě, č.j. 15/2000;

Odeslaná pošta:

a/ 5/2000/0 - dopis generálnímu řediteli k programu příštího zasedání Rady;
b/ 6/2000/0 - dopis generálnímu řediteli k nadcházejícímu jednání předsednictva Rady;
c/ 7/2000/0 - dopis generálnímu řediteli, předání dokumentů;
d/ 8/2000/0 - potvrzení příjmu dopisů F. Koňárka;
e/ 9/2000/0 - dopis generálnímu řediteli, informace o programu zasedání Rady;
f/ 10/2000/0 - dopis generálnímu řediteli, informace o výročním zasedání Rady,
g/ 11/2000/0 - dopis generálnímu řediteli, žádost o podklady pro vypracování výroční zprávy Rady;
h/ 12/2000/0 - JUDr. L.Voleník, prezident NKÚ;

- Podané informace

- Generální ředitel informoval Radu o

- podpisu smlouvy s firmou IBM o analýze OVT ÚT ČRo, /která bude provedena bezplatně/

- organizačních změnách v ČRo OSTRAVA

- zahraničním zpravodajství ČRo 1

Rada doporučuje generálnímu řediteli ČRo ještě jednou zvážit otázku stálého místa zpravodaje v Londýně. Hlasování: 6 hlasů pro, 1 hlas se zdržel.

- výzkumech veřejného mínění zadávaných Českým rozhlasem,

- Rada se k této problematice vrátí na příštím zasedání, tj. 26. 1. 2000.

- schůzkách s p. B. Hubálkem, které GŘ vedl na základě došlých dopisů.

Rada prosí generálního ředitele ČRo, aby podal zprávu o zacházení s
dopisovými ohlasy. Termín: 29. 2. 2000

- Dále GŘ zodpověděl dotazy k zápisům z porad vedení ČRo

- Rada žádá proto generálního ředitele Českého rozhlasu, aby na příští Radu ČRo pozval šéfredaktora ČRo ing. Miroslava Dittricha.

Termín: 26. 1. 2000 - 15:00 hod


III. Kontrola úkolů

Odborná komise Rady
Rada schválila jmenování tajemnice Odb. komise Rady;
Hlasování: 6 hlasů pro, 1 hlas se zdržel.

- Rada souhlasí, aby do komise Rady byl přizván právník; který by se v případě potřeby mohl zúčastňovat jednání Rady ČRo. Hlasování: 7 hlasů pro.

- Předseda informoval o jednání s Ing. Hajnou o konkrétních možnostech ocenění jednotlivých členů odborné komise.

- Členové Rady zpracují návrhy dopisů pro jednotlivé členy komise. Termín: 26. 1. 2000

- Termín prvního setkání se členy komise byl stanoven na 23. února 2000.

Ostatní uložené úkoly byly splněny. IV. Uložené úkoly V. Doporučení Rady

VI. Usnesení v číselné posloupnosti
Usnesení 2/2000
Na základě doporučení generálního ředitele a předloženého návrhu smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu studia ČRo Brno Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor JUDr. Ladislavu Čočkovi.
Hlasování: 7 hlasů pro.

Usnesení 3/2000
Na základě doporučení generálního ředitele a předloženého návrhu smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu studia ČRo Ostrava Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor JUDr. Marii Ludvové.
Hlasování: 7 hlasů pro.

Usnesení 4/2000
Rada žádá GŘ ČRo o specifikaci k předložené nájemní smlouvě na rekreační objekt Špičák - pí Marii Duškové (celkový počet lůžek, movitý majetek aj.).
Hlasování: 7 hlasů pro.

VII. Diskuse

- Rada projednala Koncepci vysílání do zahraničí předloženou Dr. Krupičkou a pověřuje předsedu Rady, aby při jednání podvýboru dne 1. 2. 2000 podpořil závěry předložené koncepce.

Rada v této souvislosti velmi oceňuje práci PhDr. M. Krupičky, ředitele ČRo 7 - Rádia Praha a celého týmu pracovníků ČRo 7.
Hlasování: 7 hlasů pro.

- Rada diskutovala za přítomnosti ředitelky Radioservis, a.s. Mgr. K. Steinicové o problémech týkajících se vydání CD "HIT STOLETÍ - Finále".

- Dále Rada diskutovala o koncepci Týdeníku ROZHLAS s jeho šéfredaktorem Jiřím Vejvodou.

VIII. Termín příštího zasedání
Příští řádné zasedání Rady ČRo se bude konat 26. ledna 2000 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu.
Z programu:

- stanovisko k průzkumu

- čtení Řádu Rady ČRo

- vysílací schéma ČRo 2.

Zasedání předsednictva se bude konat 26. ledna 2000 ve 13,30 hod. IX. Kontrola úkolů
Uložené úkoly byly splněny.

X. Různé

a/ Rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu.
b/ Předseda a mluvčí Rady se dne 20. 1. 2000 ve 14.00 hod. sejdou v PS
PČR s poslancem Skopalem k problematice rozhlasových poplatků.

Zápis by přečten a schválen.
Zapsala I. Rajsiglová
Praha, 19. ledna 2000

Spustit audio