Zápis ze 29. zasedání Rady Českého rozhlasu

13. září 2000

konaného dne 13. září 2000 v budově Českého rozhlasu

Přítomní Richard Seemann, předseda, Iva Kotrlá, Lenka Procházková, Pavel Scheufler, Zdeněk Susa, Milan Uhde;
Omluveni: Milan Blažek, Barbara Köpplová, Michal Pavlata;
Sekretariát: Hana Vágnerová;
Hosté: Ing. Hana Skalová, ředitelka ESÚ, Ing. Hana Hajná, ekonomka KGŘ.

I. Schválení programu

- organizační záležitosti,

- informace vedení ČRo,

- ekonomické záležitosti Rady,

- uzavření diskuse o vysílání pro děti a mládež,

- úkoly z minulých zasedání Rady,

- různé,

- schválení zápisu;

Program byl hlasováním schválen. II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály:

- a/ průvodní dopis vedení ČRo k vyžádaným přehledům "domácího tisku" - č.j. 170/2000;

- b/ Ing. Cincibus, návrh osnovy k Výroční zprávě Rady ČRo o hospodaření ČRo za rok 1999 - č.j. 171/2000;

Odeslané materiály: 114/2000 - Helena Sobotková, odpověď na dopis;
115/2000 -Advokátní kancelář Hornová-Hrudka-Řípa a partneři, žádost o vypracování právního posudku;

Podané informace:

Informace vedení Českého rozhlasu:

Ing. Skalová, ředitelka ESÚ, poskytla informace vedení Českého rozhlasu a zodpověděla dotazy členů Rady k předloženým zápisům z porad vedení ČRo.

III. Kontrola úkolů

Úkoly byly splněny.

IV. Uložené úkoly

--

V. Doporučení Rady

--

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

Usnesení 40/2000

Rada ČRo debatovala s programovým ředitelem ČRo a s šéfredaktorem stanice Praha o pořadech pro děti a mládež. Na základě expertízy Dr. Josefa Kleibla, který se diskuse také účastnil, a po prostudování dalších materiálů předložených vedením ČRo vyslovila Rada údiv nad tím, že ČRo dosud nerozšířil vysílací čas věnovaný dětskému posluchači a že Usnesení Rady č. 19/99 z 31. 3. 1999 nebylo bráno v potaz. Rada upozornila na to, že stanice ČRo 2 - Praha je definovaná jako stanice rodinného typu, a přitom zanedbává zájem dětského posluchače. Pravidelné večerní pořady mezi 19. a 20. hodinou jsou určené pro posluchače nejmladší, ovšem děti nad 10 let nemají kromě pátečního pořadu Periskop, sobotní rozhlasové hry, nedělní pohádky a hudebně zaměřených pořadů na stanici Vltava žádný "svůj" pravidelný pořad, který by jim pomáhal orientovat se v současném světě. Rada se vyslovila, že rozhlas je intimní přátelské medium a jeho "tichý hlas" by měl být především pro dorůstající mládež oporou. Význam vysílání pro tohoto specifického posluchače nelze hodnotit poslechovostí, spíše než o plošný dosah se jedná o kvalitní obsah pořadů. Rada odmítá zvažovat v této souvislosti konkurenci televize a komerčních rádií, neboť zřetelně vidí, že veřejnoprávní rozhlas je povinen uvádět nedospělého posluchače do světa hodnot, tradic, má ho orientovat na současných křižovatkách evropské civilizace, bez ohledu na to, v jaké míře bude této služby využito. Veřejnoprávní rozhlas v této oblasti nejen doplňuje, ale de fakto supluje práci rodičů a školy. Rada se proto domnívá, že je nezbytné zavést pro dětského posluchače školního věku na stanici Praha pravidelný odpolední pořad v rozsahu jedné vysílací hodiny, a to v každém všedním dni (snad s výjimkou pátečního odpoledne, kdy už je zaveden pořad Periskop). Obsah a forma těchto pořadů se musí oprostit od překotného trendu proudového vysílání. Poutavost témat spolu s čistým, moderním jazykem a nejvyšší kvalitou přizvaných umělců a odborníků z rozličných profesí je předpokladem toho, že tyto pořady velmi rychle vzbudí zájem posluchačů. Je jistě zbytečné připomínat, že právě děti kolem deseti až třinácti let procházejí kritickým obdobím, kdy hledají vzory a chtějí mít k někomu a k něčemu respekt, neboť už v tomto věku předjímají své vlastní budoucí role, a že by bylo velmi nesvědomité nechat je bez inspirativní pomoci.

V rámci debaty nezazněla jen kritika. Rada kladně hodnotila plánovaný větší počet premiér pohádek a her pro mládež a ocenila výbornou kvalitu pořadů na stanici Vltava "Ostrov, kde rostou housle". Vyjádřila též poděkování Dr. Josefu Kleiblovi za vypracování expertízy a za jeho dlouholetou jedinečnou práci v rozhlase. Zkušenosti takovýchto tvůrců jsou důležitější než nové a nové průzkumy rozhlasového "trhu", neboť svět se sice mění, ale dětská duše a její potřeba citové, mravní a intelektuální opory zůstává stále táž. Jinak řečeno, chceme-li, aby se dnešní děti v budoucnu staly loajálními občany naší země, musíme my dnes být loajálními a přátelskými průvodci k jejich dospělosti.
Hlasování: 5 hlasů pro

VII. Diskuse

- Rada kontrolovala splnění úkolů vyplývajících ze zápisů Rady v roce 2000.

-
Rada konstatuje, že úkoly jsou plněny průběžně v termínech.
Hlasování: 5 hlasů pro.

- Předseda Rady Richard Seemann a místopředseda Pavel Scheufler informovali členy Rady o dnešním jednání s Ing. Skopalem, členem Stálé komise pro sdělovací prostředky PS PČR, který je zpravodajem pro Výroční zprávu Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 1999.

V souvislosti s tímto jednáním

- se Rada obrací na generálního ředitele s dotazem, zda existuje princip nebo systém, podle kterého redakce vybírají hosty do publicistických pořadů a který zajišťuje pestrost výběru a bráni vzniku stereotypů;

-
Hlasování: 5 hlasů pro.

- Rada žádá generálního ředitele o předložení tabulkové přílohy ke Zprávě o hospodaření ČRo za I. pololetí 2000;

-
Hlasování: 5 hlasů pro.

- Rada žádá generálního ředitele o dokumentaci k vysílacím frekvencím Českého rozhlasu na středních vlnách;

-
Hlasování: 6 hlasů pro.

- Rada jednala o svém rozpočtu na rok 2001 a rozhodla se zachovat rozpočet Rady pro rok 2001 ve stejném rozsahu jako v roce 2000.

VIII. Termín příštího zasedání Příští řádné zasedání Rady Českého rozhlasu se bude konat 20. září 2000 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu v Praze.

Z programu:
Projednávání Zprávy o výsledcích hospodaření Českého rozhlasu za rok 1999 jako podkladu pro II. část Výroční zprávy Rady ČRo za rok 1999.

Projednávání právního posudku Advokátní kanceláře Hornová-Hrudka-Řípa a partneři k problematice "živých vstupů posluchačů do vysílání". Gestorkou je Barbara Köpplová.

Další zasedání Rady:

4. října 2000 - výjezdní zasedání do studia ČRo Plzeň:
Z programu:
Schválení II. části Výroční zprávy Rady ČRo.

11. října 2000:
Z programu:
diskuse o problematice vysílání ČRo 6/RSE.

18. října 2000:
Z programu:
Projednávání materiálu vypracovaného Přemyslem Rutem.

IX. Kontrola zápisu

Uložené úkoly byly splněny.

X. Různé

- Rada se rozhodla zaslat poslední znění novely zákona 484/1991 Sb. vypracovaného Ministerstvem kultury Advokátní kanceláři Hornová-Hrudka-Řípa a partneři a požádat zástupce Advokátní kanceláře o účast na příštím zasedání Rady;

- Rada přijala materiál vypracovaný členem odborné komise Rady Ing. Cincibusem;

- Rada obdržela vyžádané přehledy "domácího tisku". Materiál bude ve fotokopiích předán vąem členům Rady;

- Projednání podnětu Rostislava Tvrdíka Rada odkládá na příští zasedání, kdy bude přítomen generální ředitel ČRo;

- Rada žádá generálního ředitele, aby na příštím zasedání Rady podal informaci o účasti pracovníků Českého rozhlasu na Olympijských hrách v Sydney.

- Rada žádá generálního ředitele, aby přizval na zasedání Rady dne 11. října 2000, kdy je na programu jednání o vysílání ČRo 6/RSE, Ivana Sterna;

- Nahrávku pořadu z 5. září 2000, vysílaného na stanici Regina Praha (pořad Jiřího Černého), který kritizuje posluchač Ing. Mráz, DrSc., posoudí Lenka Procházková;

- Rada děkuje dárcům a organizátorům akce "Darujte krev s Českým rozhlasem, konané dne 13. září 2000;

- Rada děkuje tvůrcům a organizátorům pořadu "Tobogan", uskutečněném v Národním divadle 9. září 2000;

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 13. září 2000

Spustit audio