Zápis ze 22. zasedání Rady Českého rozhlasu

14. červen 2000

konaného dne 14. června 2000 v budově Českého rozhlasu

Přítomní: Richard Seemann, předseda, Milan Blažek, Iva Kotrlá, Barbara Köpplová, Michal Pavlata, Lenka Procházková, Milan Uhde;
Omluveni: Pavel Scheufler, Zdeněk Susa;
Sekretariát: Hana Vágnerová;
Hosté: Ing. Kasík, generální ředitel Českého rozhlasu, Blanka Tunová, předsedkyně ROZO, Marie Pittnerová, vedoucí kanceláře ČRo 7;

I. Schválení programu

- organizační záležitosti,

- informace generálního ředitele,

- diskuse o vysílání do zahraničí,

- přijetí hosta Rady, p. Přemysla Ruta,

- různé,

- schválení zápisu;
Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály:
a/ opětovná žádost F.Lukeše o poskytnutí informací o Radě ČRo, č.j.118/2000;
b/ Ing. Ledr, DrSc. poděkování za vyřízení přípomínek k vysílání, č.j. 119/2000;
c/ posudek Advokátní kanceláře Hrudka-Hornová-Řípa a partneři k stížnosti s.r.o. Hards Advert č.j. 120/2000;
d/ Dr. Juřina, kritika vysílání ČRo 1 23/5 2000 (9,30-10,00 hod.) č.j. 121/2000;
e/ průvodní dopis GŘ č.j. 122/2000 k materiálům:

- informace o režimu zacházení s archivními fondy,

- informace o vysílání do zahraničí,

- návrh odpovědi J. Musilovi,

- kopie dopisu šéfredaktora ČRo 2 p. Kákonovi;

Odeslané materiály:
82/2000 - dopis šéfredaktoru Týdeníku Rozhlas Jiřímu Vejvodovi v návaznosti na jeho sdělení p. Androvi;
83/2000 - dopis GŘ, požadavky z 21. zasedání Rady, žádost o přílohy k Výroční zprávě;
84/2000 - dopis ministru kultury Pavlu Dostálovi v souvislosti se zaslaným dopisem Ing. Jandovského;

Podané informace: Generální ředitel informoval Radu o

- řešení stížnosti Lenky Jaklové. Této informaci byla přítomna předsedkyně ROZO p. Blanka Tunová a podala k záležitosti vysvětlení;
Rada schválila text odpovědi paní Lence Jaklové a pověřila svého předsedu, aby paní Jaklové písemně sdělil stanovisko Rady.
Hlasování: 6 hlasů pro.

- rozhodnutí Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání o přidělení kmitočtu 94,2 MHz Chomutov-Jedlová hora Českému rozhlasu;

- průběžné ekonomické situaci;
Rada vzala obě informace s uspokojením na vědomí.

- zodpověděl otázky k předloženým zápisům z porad generálního ředitele.
Rada žádá generálního ředitele, aby byla během září 2000 informována o novém programovém schématu stanice ČRo 3 Vltava.

III. Kontrola úkolů
--
IV. Uložené úkoly
Všichni členové Rady znovu prostudují pracovní text Výroční zprávy a své připomínky předají písemně na příštím zasedání;

termín: 21. 6. 2000

Členové Rady, kteří ještě nesdělili sekretariátu Rady termíny svých dovolených v červenci a srpnu, je předají na příštím zasedání, aby mohl být vypracován plán prázdninových zasedání Rady

termín: 21. 6. 2000

V. Doporučení Rady
--
VI. Usnesení v číselné posloupnosti
Usnesení 31/2000
Rada Českého rozhlasu na základě právní expertízy, kterou si dala vyhotovit, vyslovila názor, že generální ředitel Českého rozhlasu volil správný postup ve věci pořadu "O všem s Vámi".
Rada podporuje jednání, které by objasnilo postoje všech dotčených subjektů včetně společnosti "AESTHELINE" - NATURE COSMETIC s.r.o.
Hlasování: 5 hlasů pro.
Usnesení 32/2000
Na základě doporučení generálního ředitele a předloženého návrhu smlouvy na pronájem podzemních garážových stání (č. 1-38 ve 2. podlaží objektu čp. 385 v Praze 2, pozemkové parcely č. 481 a 484) Rada souhlasí s pronájmem Středočeské energetické a.s. dle podmínek uvedených v návrhu smlouvy.
Hlasování: 5 hlasů pro.

VII. Diskuse
Rada diskutovala
o vysílání do zahraničí Českého rozhlasu,
se svým hostem Přemyslem Rutem o vysílání Českého rozhlasu a dohodla s ním další spolupráci.

VIII. Termín příštího zasedání
Příští řádné zasedání Rady Českého rozhlasu se bude konat 21. června 2000 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu v Praze.
Z programu:
Výroční zpráva - příprava textu a příloh pro konečné schválení.

Zasedání 28. 6. 2000:
schválení konečné verze Výroční zprávy včetně příloh;
diskuse s členem odborné komise Rady Ing. Cincibusem o zásadách při sledování ekonomických ukazatelů;

IX. Kontrola zápisu
Uložené úkoly byly splněny.

X. Různé
a/ Rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu;
projednala stížnost s.r.o. Hards Advert v návaznosti na právní posudek Advokátní kanceláře Hornová-Hrudka-Řípa a partneři a přijala usnesení 31/2000;
Rada pověřuje svého předsedu, aby společnosti Hards Advert písmně sdělil stanovisko Rady.
projednala opětovnou žádost pana F. Lukeše o poskytnutí informací o Radě ČRo v návaznosti na zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Uvedený zákon se však na Radu Českého rozhlasu nevztahuje.
Rada pověřuje svého předsedu, aby panu Lukešovi odpověděl.
Rada žádá generálního ředitele, aby Radě poskytl fotokopii své odpovědi na stížnost pana Františka Lukeše, týkající se pořadu ČRo 1 "O všem s Vámi" a reakce pracovníků redakce na telefonující posluchače.
Kopii tohoto dopisu zaslal pan Lukeš Radě na vědomí s žádostí o sledování.
Dopis Dr. Juřiny č.j. 121/2000 týkající se vysílání Radiožurnálu z 23.5.2000 Rada předává generálnímu řediteli k vyjádření. Současně Rada žádá generálního ředitele o záznam pořadu.
Rada předává generálnímu řediteli fotokopii článku uveřejněného v Katolickém týdeníku; článek se týká údajných "dezinformací o vysílání ČRo".
b/ Termín pro předání expertízy člena odborné komise Rady Vladimíra Vlasáka Rada posunuje na 31. 8. 2000. Pan Vlasák bude o novém termínu informován.

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 14. června 2000

Spustit audio