Zápis ze 21. zasedání Rady Českého rozhlasu

7. červen 2000

konaného dne 7. června 2000 v budově Českého rozhlasu

Přítomní: Richard Seemann, předseda, Iva Kotrlá, Michal Pavlata, Lenka Procházková, Milan Uhde, Zdeněk Susa;
Omluveni: Milan Blažek, Barbara Köpplová, Pavel Scheufler;
Sekretariát: Hana Vágnerová;
Hosté: Ing. Skalová, ředitelka ESÚ, Dr. Hradecký, ředitel ÚK ČRo, Ing. Cincibus, člen odborné komise Rady;

I. Schválení programu

- organizační záležitosti,

- informace vedení ČRo,

- projednávání zprávy o inventarizaci majetku ČRo za rok 1999,

- informace o poslechovosti,

- různé,

- schválení zápisu;

Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály:

a/ F. Lukeš, kritika vysílání ČRo 1, č.j. 116/2000;

b/ posudek ke zprávě o inventarizaci, č.j. 117/2000;

Odeslané materiály:

79/2000 - dopis Advokátní kanceláři Hornová-Hrudka-Řípa a partneři, žádost o právní posouzení;

80/2000 - dopis generálnímu řediteli, požadavky z 20. zasedání Rady;

81/2000 - dopis generálnímu řediteli, žádost o stanovisko k tématům, která budou projednávána na 4. zasedání Konzultační rady pro rozhlasové vysílání do zahraničí a informace o programu 21. zasedání Rady;

Podané informace:

Zástupkyně vedení ČRo ředitelka ESÚ Ing. Skalová zodpověděla otázky členů Rady k předloženým zápisům z porad GŘ a zúčastnila se diskuse ke zprávě o výsledcích inventarizace majetku ČRo v roce 1999.

III. Kontrola úkolů

--

IV. Uložené úkoly

Všichni členové Rady sdělí sekretariátu Rady termíny svých dovolených v červenci a srpnu, aby mohl být vypracován plán prázdninových zasedání Rady.
Termín: 14. 6. 2000

V. Doporučení Rady

--

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

Usnesení 29/2000
Na základě doporučení generálního ředitele a předloženého návrhu smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu studia ČRo Plzeň Rada souhlasí s pronájmem Ing Antonínu Maxovi - M.A.
Hlasování: 6 hlasů pro.

Usnesení 30/2000
Na základě doporučení generálního ředitele a předloženého návrhu smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu studia ČRo Plzeň Rada souhlasí s pronájmem Tomáši Koleňákovi - FARD Plzeň.
Hlasování: 6 hlasů pro.

VII. Diskuse

Rada diskutovala o Souhrnné zprávě o výsledcích inventarizace majetku Českého rozhlasu v roce 1999 s ředitelkou ESÚ Ing. Skalovou. Odborný posudek k této zprávě zpracoval člen odborné komise Rady Ing. Cincibus a poskytl k posudku odborný výklad.
Rada děkuje generálnímu řediteli za pečlivě a důsledně provedenou inventarizaci. V řadě středisek jsou výsledky akceptovatelné, v několika divizích jsou však alarmující.
Rada doporučuje generálnímu řediteli,

- aby se ve zprávě oddělila manka od přebytků,

- aby z výsledků inventarizace vyvodil náležité důsledky (i osobní) a Radu o nich informoval,

- aby svým rozhodnutím stanovil nový režim nakládání se svěřeným majetkem a zásad osobní odpovědnosti pracovníků Českého rozhlasu.

Rada doporučuje generálnímu řediteli, aby byla vypracována inventarizace uměleckých děl v majetku Českého rozhlasu.
Rada žádá generálního ředitele, aby informoval Radu, jaký je režim zacházení s Archivními fondy Českého rozhlasu po přestěhování do nové provozní budovy.
Rada žádá generálního ředitele, aby v nejbližší možné době byla vyřešena otázka Památníku Českého rozhlasu ve Kbelích.
Hlasování: 6 hlasů pro.

Rada vyslechla zprávu Dr. Hradeckého o vývoji poslechovosti a diskutovala s ním o ní.

Rada žádá generálního ředitele o poskytnutí informace o současných vztazích mezi Českým rozhlasem a IP Praha.
Hlasování: 6 hlasů pro.

VIII. Termín příštího zasedání

Příští řádné zasedání Rady Českého rozhlasu se bude konat 14. června 2000 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu v Praze.

Z programu:

- setkání s hostem Rady Přemyslem Rutem (15,00 hod.);

- diskuse o zahraničním vysílání (16,00 hod.);

Další zasedání:
21. 6. 2000;
28. 6. 2000 - schválení konečné verze Výroční zprávy včetně příloh;

IX. Kontrola zápisu

Uložené úkoly byly splněny.

X. Různé

a/ Rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu;
b/ Rada děkuje organizátorům a účastníkům akce "Daruj krev s Českým rozhlasem".

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 7. června 2000

Spustit audio