Zápis ze 19. zasedání Rady Českého rozhlasu

24. květen 2000

konaného dne 24. května 2000 v budově Českého rozhlasu v Praze

Přítomní: Richard Seemann, předseda, Milan Blažek, Barbara Köpplová, Iva Kotrlá, Michal Pavlata, Lenka Procházková, Pavel Scheufler, Milan Uhde;
Omluven: Zdeněk Susa;
Sekretariát: Hana Vágnerová;
Hosté: Ing. Kasík, generální ředitel Českého rozhlasu, Ing. Skalová, ředitelka ESÚ, Ing. Hajná, ekonomka KGŘ, Lenka Jaklová, redaktorka ČRo, Ing. Dittrich, šéfredaktor ČRo 2, Ing. Cincibus, člen odborné komise Rady, Dr. Kleibl, člen odborné komise Rady;

I. Schválení programu

- organizační záležitosti,

- informace GŘ,

- diskuse o plnění rozpočtu ČRo za I. čtvrtletí 2000,

- projednání stížnosti na generálního ředitele,

- přijetí člena odborné komise Rady,

- různé,

- schválení zápisu;

Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály:

- - Jiří Maštera, kritika vysílání ČRo 1 z 19.5.2000, č.j. 105/2000;

- František Koňárek, fotokopie sdělení MV (podle zák.č.140/1996 Sb) doplněná textem, č.j. 106/2000;

- průvodní dopis GŘ + tři návrhy nájemních smluv, č.j. 107/2000;

- pozvánka a základní teze k jednání NKV ERJ 2001 o otázkách národní jazykové politiky č.j. 108/2000;

- návrh nájemní smlouvy mezi ČRo a Středočeskou energetickou a.s. č.j. 109/2000;

Odeslaná pošta:

75/2000 - prezident NKÚ JUDr. Voleník, pokračování korespondence;
76/2000 - dopis generálnímu řediteli k požadavkům z 18. zasedání Rady;
77/2000 - Advokátní kancelář, žádost o posouzení návrhu nájemní smlouvy;

Podané informace:

Generální ředitel informoval Radu o

- přípravě smlouvy s firmou Logica na doplnění odbavovacího a editačního systému Dalet;
Rada vzala tuto informaci na vědomí. Hlasování: 7 hlasů pro.

- analýze outsourcingu;
Rada bere navržený postup na vědomí.

- své cestě do Rumunska a podpisu smlouvy s Rumunským rozhlasem;
zodpověděl otázky členů Rady k předloženým zápisům z porad GŘ.

Richard Seemann informoval Radu o slavnostním otevření Studiového domu ČRo.

Pavel Scheufler informoval Radu o jednání s představiteli Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání o kmitočtu 94,2 MHz Chomutov - Jedlová hora.

III. Kontrola úkolů

--

IV. Uložené úkoly

--

V. Doporučení Rady

--

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

--

VII. Diskuse

Rada diskutovala nad materiálem Výsledky hospodaření ČRo v I. čtvrtletí 2000 a materiálem připraveným Ing. Cincibusem K posuzování vývoje hospodaření ČRo s Ing. Skalovou, ředitelkou ESÚ ČRo a členem odborné komise Rady Ing. Cincibusem.
Rada předložené materiály přijala.

Rada ukládá Ing. Cincibusovi, aby předložil seznam doplňujících kritérií umožňujících hlubší pohled na vnitřní vývoj hospodaření;
termín: 7. června 2000.

Rada pověřuje Ing. Cincibuse vypracováním expertízy k materiálu Souhrnná zpráva o výsledcích inventarizace v majetku ČRo v roce 1999.

Rada přijala informaci o svém hospodaření za I. čtvrtletí 2000.

VIII. Termín příštího zasedání

31. května - 1. června 2000 se uskuteční výjezdní zasedání Rady ČRo, které se bude konat v budově Českého rozhlasu v Brně.
Na programu bude především schválení textu Výroční zprávy Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 1999 v konečném znění.
Odjezd z Prahy 31.5.2000 v 13,30, zahájení jednání v 17,00 hod. v Brně.
Nocleh v Brně.
Pokračování jednání Rady 1.6.2000 v 9,00 hod. v budově Českého rozhlasu v Brně.
Odjezd do Prahy.

Další zasedání:
7. června 2000 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu v Praze.

Z programu:
informace o poslechovosti (15,00 hod.)

IX. Kontrola zápisu

Uložené úkoly byly splněny.

X. Různé

a/ Rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu;

- dopis Jiřího Maštery byl v kopii předán generálnímu řediteli k vyjádření;

- pozvánka a základní teze na jednání NKV ERJ 2000 č.j. 108/2000 byla předána generálnímu řediteli;

- dokument F.Koňárka č.j. 106/2000 bude předán Advokátní kanceláři Hornová-Hrudka-Řípa a partneři.

b/ Rada přijala paní Lenku Jaklovou za přítomnosti generálního ředitele Ing. Kasíka a šéfredaktora stanice ČRo 2 Ing. Dittricha k projednání stížnosti.
Rada žádá generálního ředitele, aby do 7. června 2000 Radu informoval o vývoji situace a návrhu řešení.

c/ Rada přijala Dr. Josefa Kleibla a vítá možnost spolupráce v oblasti sledování vysílání pro děti a mládež. Základní materiál o poslechu těchto pořadů (vysílání za jeden měsíc) předá Dr. Kleibl Radě do 29. června 2000.
Ve smyslu svého usnesení 19/99 Rada žádá generálního ředitele o vypracování koncepce vysílání pro děti a mládež v termínu do 31. srpna 2000.

d/ K předloženému návrhu nájemní smlouvy mezi Českým rozhlasem a Středočeskou energetickou a.s. (č.j. 109/2000) Rada žádá generálního ředitele o průvodní dopis s vysvětlujícím komentářem, aby smlouva mohla být projednána 31. 5. 2000.
Rada současně požádá o stanovisko ke smlouvě Advokátní kancelář Hornová-Hrudka-Řípa a partneři.

e/ Barbara Köpplová prostudovala právní posudek Advokátní kanceláře Hornová-Hrudka-Řípa a partneři zaměřený na právní problémy související s "živými (nekontrolovatelnými) vstupy posluchačů do rozhlasového vysílání" a podala k němu vyčerpávající informace.

f/ Rada pověřuje svoji sekretářku, aby předala předsedkyni ROZO p. Tunové materiály: Vysílání, ČRo pro nové regiony, Vysílače ČRo, a Ekonomické aspekty nových regionů.

g/ Rada žádá generálního ředitele o záznam pořadu Radiofóra ze dne 19.5.2000 - vysílání se týkalo zákona o Českém rozhlase.

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 24. května 2000

Spustit audio