Zápis ze 18. zasedání Rady Českého rozhlasu

17. květen 2000

konaného dne 17. května 2000 v budově Českého rozhlasu v Praze

Přítomní: Richard Seemann, předseda, Milan Blažek, Barbara Köpplová, Iva Kotrlá, Michal Pavlata, Lenka Procházková, Pavel Scheufler,
Milan Uhde;
Omluven: Zdeněk Susa;
Sekretariát: Hana Vágnerová;
Hosté: Ing. Kasík, generální ředitel Českého rozhlasu, Dr. Havel, programový ředitel Českého rozhlasu, Ing. arch. Oweyssi, intendant Českého rozhlasu, ředitelé studií Českého rozhlasu, Dr. Šotolová, Mgr. Bako, Mgr. Haš, Mgr. Hekela, Ing.Horváth, Ing. Müller, p. Němec, Mgr. Novotný;

I. Schválení programu
- organizační záležitosti,
- informace GŘ,
- diskuse o regionálním vysílání ČRo,
- různé,
- schválení zápisu;
Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací
Převzaté materiály:
a/ informace k jednání o kmitočtu 94,2 MHz, č.j. 97/2000;
b/ Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, pozvánka na Bilanci 2000;
c/ Souhrnná zpráva o výsledcích inventarizace majetku ČRO za rok 1999, č.j. 99/2000;
d/ JUDr. Voleník, president NKÚ, potvrzení přijetí vyžádaných informací, č.j. 100/2000;
e/ průvodní dopis GŘ k 5 návrhům smluv na pronájem nebytových prostor + návrhy smluv, č.j. 101/2000;
f/ stanovisko advokátní kanceláře k požadavku Rady na právní posouzení, č.j. 102/2000;
g/ advokátní kancelář - kopie podnětu k zahájení řízení, radě na vědomí, č.j. 103/2000;
h/ průvodní dopis GŘ č.j. 104/2000 + materiály:
- Vysílání ČRo pro nové regiony,
- Vysílače ČRo,
- Ekonomické aspekty nových regionů,
- Návrh informační kampaně o zahájení vysílání ČRo v nových vyšších územněsprávních celcích;

Odeslaná pošta:
69/2000 - Ing. Ledr, DrSc - odpověď na dopis;
70/2000 - Š.Leitgebová - odpověď na dopis;
71/2000 - Advokátní kancelář, žádost o právní posouzení (Hards Advert, s.r.o.);
72/2000 - L. Jaklová, pozvání na zasedání Rady;
73/2000 - P. Rut, pozvání na zasedání Rady;
74/2000 - RČR RTV, potvrzení termínu návštěvy;

Podané informace:
Generální ředitel
- předal Radě písemné materiály č.j. 104/2000 a podal k nim příslušná vysvětlení;
- informoval Radu o: dalších skutečnostech týkajících se kmitočtu 94,2 MHz (Chomutov-Jedlová hora) v souvislosti s nadcházejícím jednáním představitelů Rady ČRo s předsedou Rady ČR RTV. Rada pověřuje svoji sekretářku, aby termín jednání potvrdila;
- zodpověděl otázky členů Rady k předloženým zápisům z porad GŘ.

III. Kontrola úkolů
--
IV. Uložené úkoly
--
V. Doporučení Rady
--
VI. Usnesení v číselné posloupnosti
Usnesení 20/2000
Na základě doporučení generálního ředitele a předloženého návrhu smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu studia ČRo Ostrava Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor panu Pavlu Chudíkovi.
Hlasování: 6 hlasů pro.

Usnesení 21/2000
Na základě doporučení generálního ředitele a předloženého návrhu smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu studia ČRo České Budějovice Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor panu Ing. Stanislavu Hronkovi.
Hlasování: 6 hlasů pro.

Usnesení 22/2000
Na základě doporučení generálního ředitele a předloženého návrhu smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu studia ČRo České Budějovice Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor panu Janu Medkovi.
Hlasování: 6 hlasů pro.

Usnesení 23/2000
Na základě doporučení generálního ředitele a předloženého návrhu smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu studia ČRo České Budějovice Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor panu Radku Sagerovi.
Hlasování: 6 hlasů pro.

Usnesení 24/2000
Na základě doporučení generálního ředitele a předloženého návrhu smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu studia ČRo České Budějovice Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor firmě EUROPLAST, s.r.o.
Hlasování: 6 hlasů pro.

Usnesení 25/2000
Na základě doporučení generálního ředitele a předloženého návrhu smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu studia ČRo České Budějovice Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor firmě ATELIER OPUS, s.r.o.
Hlasování: 6 hlasů pro.


VII. Diskuse
Členové Rady diskutovali s generálním ředitelem, programovým ředitelem, intendantem a řediteli regionálních studií Českého rozhlasu nad materiály "Vysílání Českého rozhlasu pro nové regiony, Vysílače Českého rozhlasu, Ekonomické aspekty nových regionů a Návrh informační kampaně o zahájení vysílání Českého rozhlasu v nových vyšších územněsprávních celcích" a v diskusi dospěli ke shodě.
Uvedené materiály předloží Rada ČRo Stálé komisí pro sdělovací prostředky PS PČR.
Hlasování: 7 hlasů pro.

VIII. Termín příštího zasedání
24. května 2000 v 9,30 - 13,00 hod. se uskuteční mimořádné zasedání Rady ČRo v budově rozhlasu.
Na programu bude pokračování diskuse o textu Výroční zprávy.
24. května 2000 ve 14,00 hod. bude řádné zasedání Rady ČRo v budově rozhlasu.
Z programu:
zpráva o plnění rozpočtu ČRo za I. čtvrtl. 2000 - Ing. Cincibus - 15,00 hod.,
přijetí paní Lenky Jaklové - 16,30 hod.,
informace generálního ředitele o poslechovosti.

Další zasedání:
31. května 2000:
Výjezdní zasedání Rady ČRo, které se bude konat v budově Českého rozhlasu v Brně. Na programu bude především schválení textu Výroční zprávy Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 1999 v konečném znění.
Odjezd z Prahy 31.5.2000 v 13,30, zahájení jednání v 17,00 hod. v Brně. Nocleh v Brně.
Pokračování jednání Rady 1.6.2000 v 9,00 hod. v budově Českého rozhlasu v Brně. Odjezd do Prahy.

IX. Kontrola zápisu
Uložené úkoly byly splněny.

X. Různé
a/ Rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu;
bude zaslána odpověď na žádost Hany Austové;
Rada bere na vědomí sdělení advokátní kanceláře č.j. 103/2000, kopie bude předána generálnímu řediteli;
Rada pověřuje svého předsedu, aby vypracoval odpověď na dopis presidenta NKÚ Dr. Voleníka;
b/ Souhrnná zpráva o výsledcích inventarizace majetku ČRo za rok 1999 bude předána k posouzení členu odborné komise Rady Ing. Cincibusovi;
c/ Rada schválila návrh na členství Dr. Kleibla v odborné komisi Rady (vysílání pro děti a mládež) a pověřila svého předsedu, aby s Dr. Kleiblem tuto práci projednal.
Hlasování: 6 hlasů pro.
d/ Rada pověřuje místopředsedu Pavla Scheuflera, aby zadal členu odborné komise Rady Mgr. Vydrovi vypracování etického kodexu pracovníka ČRo na základě předložených dokladů;
e/ Místopředseda Rady Pavel Scheufler informoval Radu o zasedání dozorčí rady a.s. Radioservis a zprávě auditora o ověření účetní závěrky s tím, že budou Radě předloženy další doplňující materiály.

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 17. května 2000

Spustit audio