Zápis ze 17. zasedání Rady Českého rozhlasu

10. květen 2000

konaného dne 10. května 2000 v budově Českého rozhlasu v Praze

Přítomní: Richard Seemann, předseda, Milan Blažek, Iva Kotrlá, Michal Pavlata, Pavel Scheufler, Milan Uhde;
Omluveni: Barbara Köpplová, Lenka Procházková, Zdeněk Susa;
Sekretariát: Hana Vágnerová;
Hosté: Ing. Kasík, generální ředitel Českého rozhlasu, Dr. Havel, programový ředitel Českého rozhlasu, Ing. arch. Oweyssi, intendant Českého rozhlasu, ředitelé studií Českého rozhlasu, Dr. Šotolová, Mgr. Bako, Mgr. Hekela a p. Němec;

I. Schválení programu
- organizační záležitosti,
- informace GŘ,
- diskuse o regionálním vysílání ČRo,
- různé,
schválení zápisu;
Program byl hlasováním schválen

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací
Převzaté materiály:
a/ stížnost paní Lenky Jaklové na generálního ředitele ČRo, č.j. 94/2000;
b/ Media Projekt, základní výsledky výzkumu za I. čtvrtletí 2000, č.j. 95/2000;
c/ průvodní dopis GŘ č.j. 96/2000 k materiálům:
koncepce regionálního vysílání ČRo (interní a pracovní materiál),
výsledky hospodaření ČRo za I. čtvrtl.2000 (interní materiál),
informace o spolupráci s Festivalem spisovatelů,
návrh smlouvy na pronájem nebytových prostor ve studiu ČRo Ostrava s p, Pavlem Chudíkem,
kopie dopisu šéfredaktora Týdeníku Rozhlas p. Vejvody T. Andrýsovi;

Odeslaná pošta:
65/2000 odpověď na dopis Dr. Šarbacha;
66/2000 dopis generálnímu řediteli k požadavkům vyplývajícím z 16. zasedání Rady;
67/2000 dopis Radě ČR pro rozhlasové a televizní vysílání ve věci kmitočtu 94,2MHz;
68/2000 usnesení 11/2000 ze zápisu Rady pro Katastrální úřad Hradec Králové;

Podané informace:
Generální ředitel
- předal Radě písemné materiály č.j. 96/2000 a podal k nim příslušná vysvětlení;
- informoval Radu o:
poslechovosti,
organizaci přesunů a stěhování do Studiového domu,
slavnostním otevření Studiového domu 18. května 2000,
připravované rámcové smlouvě mezi Českým rozhlasem a rumunským rozhlasem;
- zodpověděl otázky členů Rady k předloženým zápisům z porad GŘ.

III. Kontrola úkolů
--
IV. Uložené úkoly
--
V. Doporučení Rady
--
VI. Usnesení v číselné posloupnosti
--
VII. Diskuse
Členové Rady diskutovali o
- regionálním vysílání Českého rozhlasu v souvislosti s novým územněsprávním uspořádáním (za přítomnosti generálního ředitele ČRo Ing. Kasíka, programového ředitele ČRo Dr. Havla, intendanta ČRo Ing. arch. Oweyssiho a čtyř ředitelů regionálních studií);

V této souvislosti Rada žádá generálního ředitele:
a/ definovat cílovou představu nových studií,
b/ vypracovat časový harmonogram změn až po plnohodnotné studio s prvovýrobou,
c/ upřesnit ekonomické zatížení provozu nových studií Českého rozhlasu v termínu dvou až čtyř let,
d/ upřesnit problematiku pokrytí kvalitním signálem pro region včetně požadavku na Radu ČR pro rozhlasové a televizní vysílání,
e/ vypracovat návrh informační kampaně o zahájení veřejnoprávního rozhlasového vysílání v nových vyšších územněsprávních celcích.
Uvedený materiál, vypracovaný do 17. května 2000, bude podkladem pro jednání Rady se Stálou komisí pro sdělovací prostředky PS PČR.
Hlasování: 5 hlasů pro.

VIII. Termín příštího zasedání
17. května 2000 v 9,30 - 13,00 hod. se uskuteční mimořádné zasedání Rady ČRo v budově rozhlasu.
Na programu bude diskuse o textu Výroční zprávy.

17. května 2000 ve 14,00 hod. bude řádné zasedání Rady ČRo v budově rozhlasu.
Z programu: projednávání koncepce regionálního vysílání ve vztahu k novým, územněsprávním celkům za účasti ředitelů studií ČRo.

Další zasedání:
24. května 2000:
Z programu:
- zpráva o plnění rozpočtu ČRo za I. čtvrtl. 2000 - Ing. Cincibus - 15,00 hod.,
- přijetí paní Lenky Jaklové - 16,30 hod.,
- informace generálního ředitele o poslechovosti.
31. května 2000:
Výjezdní zasedání Rady ČRo, které se bude konat v budově Českého rozhlasu v Brně. Na programu bude především text Výroční zprávy Rady Českého rozhlasu o činnosti a hospodaření Českého rozhlasu za rok 1999 v konečném znění.
IX. Kontrola zápisu
Uložené úkoly byly splněny.

X. Různé
a/ Rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu;
b/ Pavel Scheufler informoval členy Rady o zasedání na Ministerstvu kultury dne 9. května 2000 k novelizaci zákona 484/1991 Sb. Další zasedání se bude konat 29. května 2000 v 8,30 hod. Rada vzala informaci na vědomí. Rada žádá generálního ředitele, aby specifikoval svou představu, jak má být v novele zákona 484/1991 Sb. popsáno vysílání Českého rozhlasu v regionech. Rada se bude touto otázkou zabývat na svém příštím řádném zasedání dne 17. května 2000, na kterém přijme současně závěry k jednání pracovní skupiny o novelizaci zákona 484/1991 Sb.
Hlasování: 6 hlasů pro.
c/ Rada obdržela stížnost p. Lenky Jaklové na generálního ředitele Českého rozhlasu: Rada v předmětné záležitosti vyslechne paní Jaklovou 24. května 2000. V této souvislosti Rada žádá generálního ředitele, aby k jednání přizval šéfredaktora stanice ČRo 2 Ing. Dittricha.
Hlasování: 6 hlasů pro.
d/ Rada stanovila termín projednávání rozpočtu Českého rozhlasu za I. čtvrtletí 2000. Za Radu se jednání dne 24. května 2000 (15,00 hod.) účastní člen odborné komise Rady Ing. Cincibus. Rada žádá generálního ředitele, aby na toto jednání pozval ředitelku ESÚ Ing. Skalovou. Zároveň bude na tomto zasedání projednáváno plnění rozpočtu Rady za I. čtvrtletí 2000. Rada žádá generálního ředitele, aby k jednání pozval ekonomku KGŘ Ing. Hajnou.
Hlasování: 6 hlasů pro.
e/ Rada schválila postup ve věci stížnosti Mgr. Hudce, jednatele Hards - Advert s.r.o. a pověřila svého předsedu, aby v této záležitosti jednal s advokátní kanceláří.
Hlasování: 6 hlasů pro.
f/ Rada žádá generálního ředitele, aby umožnil Radě ČRo přístup k Intranetovým stránkám, které obsahují zápisy z porad jednotlivých okruhů Českého rozhlasu.
g/ Rada rozhodla, aby expertízy Klementa Lukeše a Dr. Vladimíra Karfíka byly postupovány v kopii generálnímu řediteli.
Hlasování: 6 hlasů pro.
h/ Rada rozhodla pozvat na své zasedání 14. června 2000 (15,00 hod.) pana Přemysla Ruta.

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 10. května 2000

Spustit audio